Без рубрики

Зандан-Жуу

Зандан-Жуу

Эгэтын дасанда Зандан-Жуу 1901 ондо заларжа ерэһэн түүхэтэй. 1889 онһоо 1901 он болотор хятад ажалшадай буһалгаа үүсхэжэ байһан үедэ, энэ үймөөтэ сагые һамбаашалжа, Эрдэнийн соржо Бээжэндэхи консулай дарга Гомбоевтай нюуса хөөрэлдөө хээ һэн гэдэг. Зандан Жуу бурханай дүрсын шэгнүүрэй зэргэ…

Отошо бурханай субарга

Отошо бурханай субарга

Хүнэй бэе махабад ходол элүүр энхэ ябахаһаа ехэ жаргал үгы гүб даа. Тус субарга 8 м. үндэртэй, досоонь орохо аргатай. Энэдхэг ороной Ганга мүрэнэй нангин уһан, Түбэд ороной үргэлтэй мүргэлтэй дасан хиидһээ асарагдаһан хара шорой, үнгэ бүриин эм домдо ородог…

Эгэтын дасан

Эгэтын дасан

  Түүхын нангин бэлгэ тэмдэг гэхэдэ, Яруунын үргэн дайдада оршоһон дасангууд болоно: Эгэтын дасан болон Хэндын дасан. Эгэтын дасан Буряад ороной гуша гаран дасангуудай дунда нилээд суутай, эгээл олон лама хубарагуудтай, эгээл ехэнь гэжэ тоотой байһан юм. “В Эгитуйском дацане…