Тамга

Тамга – амитанаар, зэр зэмсэгээр болон геометрическэ хэбээр дүрсэлһэн, ямар бэ даа удхатай һүлдэ тэмдэг болоно.
“Мүнөөнэй тамга гэжэ үгэ монгол туургата арадуудай хэлэндэ түүрэг хэлэнһээ ороһон хаш. Юундэб гэхэдэ, түүрэг арадууд үни урда сагһаа хойшо энэ үгэ мэдэхэ хадаа, хөөрэлдөөндэ, бэшэгтэшье олон удхатайгаар хэрэглэдэг байгаа. Жэшээнь: түүрэг хэлэнһээ: тамга; 1) “печать, отпечаток”; 2) “знак магический”; тамгачи – “хранитель печати”, тамгала – “клеймить”, тамгалиг – “имеющийся печать (знак). Энэл үгэдэ тон дүтүүр удхатай түүрэг үгэ байха юм: “таг” – стадо; тамгала – “клеймить”. Нүүдэл ажабайдалтай түүрэгүүдэй бэшэгэй хэлэнһээ бии болохоһоо урид малнуудаа холингүй, илгаруулжа адуулхын хойноһоо түрэл зон өөһэдын тамга зохёогоод, малаа тамгалаад ябадаг һэн ха. Тиимэ тамгалалга хадаа эртэ сагай хадын шулуунда, хабсагайда бэшэһэн зурагуудтал адли үндэр наһатай болоно” (Дамдинов Д., 140). Олон зоной һанаанда тамга хадаа, адуу малаа тэмдэглэдэг онсо тэмдэг гэгдэнэ. Харин үльгэр түүхэ шэнжэлхэдэ, үльгэрэй баатарнуудай, дангинануудай зүүн гү, али баруун талада тиимэ тамга байха гэгдэнэ. “Айдурай Мэргэн хүбүүн баруун гуяынь болобол номон тамгаар тамгалуулһан гэжэ, Эжи Мүнхэ хаанай Эрхэ Сүйбэн тайжиие баруун хүхэнэйнь доро хурабша тамгаар тамгалуулһан гэжэ. Агуу Ногоон басаганиинь ахайяа тамгаар тамгалуулһан хүн, номон тамгаа үзүүлэбэл….” (Айдуурай Мэргэн, 1962, 145). Эндэһээ уламжалан хэлэбэл, тамга илангаяа баруун талада оршодог байһан. “Это правая половина тела, вероятно, в силу того, что она считалась чистой, светлой стороной, олицетворением жизни и добрых высших существ” (Михайлов, 1993, 22). Нэгэ угай, нэгэ бүлын зон нэгэ янзын тамгатай. Айдуурай Мэргэнэй ба тэрэнэй дүү басаганай тамга нэгэн, харин Эрхэ Сүйбэн тайжиин ондоо гэгдэнэ.  “Люди с синей отметиной” гэжэ һая монгол кино гараа. Чингис хаанай хүхэ тэмдэг монгол буряад угсаатанай онсо тэмдэг болоно. П.П. Хороших гэжэ эрдэмтэн эхирид, булагад болон хонгоодор угсаатанай 33 тамга тэмдэгүүдые оложо шэнжэлээ. В.А. Михайлов хори буряадуудай ажабайдал дээрэ үндэһэлэн 77 тамга тэмдэгүүдые олоһон юм.
Энэ эрдэмтэнэй ород хэлэн дээрэ бэшэһэн мэдээсэлнүүдэйнь нэгэ заримые дурдан (Михайлов, 1993, 7-14), өөрөө ном соо олоһоноо, хүн зонһоо дуулаһанаа нэмэлтэ болгон оруулнабди:
∞ Нюдэнэй шэл тамга. Олзо хэшэгэй арга олохо. Найман тамга. Найма тоодо адли тамга.
YШарбууна тамга. Эрхим һайн гэгдэдэг.
რ Морин тамга. Хори буряадай галзут угай ураа “даагай” байһан. Морин, дааган г.м. арад зоной ажабайдалда горитойхон нүлөө үзүүлһэн гэжэ бидэ мэдэнэбди.
Бүреэ тамга. Гоё һайхан хүгжэм хамаг юумэнэй дээрэ гэһэн удхатай.
Һабар тамга. Хун шубуун эхэтэй хори буряад болон хонгоодор угсаатанай хэрэглэдэг тамга.
Жараахай тамга. Загаһан бүхы амиды түрэлтэнэй эхэ гэгдэдэг. Бэлиг болон үрэжэлэй шэмын тэмдэг.
Загаһан тамга. Эреэн гутаар эхэтэй эхирит угсаатанай тамга. Һонор һэргэг байхын тэмдэг.
[Түхэреэн загаһан тамга. Хара сагаан хоёр загаһан сахариг болоно. Буддын шажанда элбэгээр хэрэглэгдэдэг. Арга бэлиг тэгшэ ниилээтэй гэһэн удхатай
Өөдөө хараһан могой тамга. Хэбтэһэн могой тамга. Гай гарза гаргаха гэнэ.
Ошор тамга. Дамаари тамга. Толгой түрүү, эхин түрүү гэгдэнэ.
Номон тамга. Халдаһан дайсанһаа айхагүй.
Һурша тамга. Дайлалдахадаа бэлэн гэһэн удхатай
Дүрөө тамга. Бү ябагадаг гэһэн удхатай.
Таха тамга. Олон зөөри тогтоохо, олзо омог оруулха гэнэ.
Горьёо тамга. Эд зөөриёо горьёолжо, тогтоохо гэһэн үлзытэй
Зэндэмэни тамга. Гал мэтэ бадархын тэмдэг.
Табисатай зэндэмэни тамга. Гурбан сагта эмдэрэнгүй бата бүхэ оршохын тэмдэг.
Шуулжан тамга. Шуулаһан шэнги дүрсэнүүд (гурбалжан, дүрбэлжэн г.м.)
Тооно тамга. Олзо омог оруулха тэмдэгтэй.
Түлхюур ба суурга тамга хүнэй хэшэг буян алдуулхагүй гэнэ.
Бугааг тамга. гоё һайханай тэмдэг.
Хайша тамга. » Хиргаха хайшалха бэлэн гэһэн удхатай.
Түмэн жаргалан тамга. Дууһашагүй жаргал гэнэ.
Табан тэбхэр тамга. Табан дүрбэлжинүүд шатарай хюлгын маягаар хоорондоо холбоотой. Табан бодос, энэ дэлхэй гэгдэнэ.
Үлзы утаһан. Бүтүү утаһан тамга. Дууһашагүй жаргал гэгдэнэ. Бэе бэетэеэ холбогдоһон арбан тон адлиханууд түхэреэлһэн болон дүрбэлжэн тэмдэгүүд.
Мүшэн тамга. Колхоз совхозуудай бии боложо байһан үеэр тэрэ сагай гүрэн түрын һүр һүлдэ мүшөөр адуу малаа тамгалдаг байгаа.
Шүрэ тамга. Эд мүнгөөр элбэг дэлбэг байха.
Бүмбэ тамга. Бүмбөөр дүүрэн тоһон мэтэ хэшэг буян дүүрэг.
Һэрээ тамга. 3 сагта дайсанаа илаха. Хүмэриһэн һэрээ тамга – халдагша дайсанай һүр һүлдэ доройтуулха, хүмэрюулхэ.
Һам тамга. Харша дайсанай голынь һамнаха.
Бахана тамга. “Эхын алтан тооно, баабайн мүнгэн бахана” хоёрһоо хүн үдэнэ. Тиимэһээ бахана эрэ хүниие түлөөлдэг. Эрэдэ гарахагүй удаган, гэртээ үтэлһэн эхэнэр баханатай гэрлэдэг заншалтай байһан. Баханын тэмдэг – эрын эхин, гэрэй тулгуур гэһэн удхатай.
Шубуун тамга. Хурдан, түргэнэй тэмдэг.
Хүлтэй шубуун тамга. Тэнгэриһээ газарта бууха һанаан.
Ямаан тамга. Урданай ангуушадай олзо хэшэг.
Хүн тамга. Хүнэй байра байдал, ябадал.
Нюдэн тамга. Нюдэн һаруул һэргэгээр хараг гэһэн удхатай.
Зүрхэн тамга. Голто зүрхэн, амин гол гэгдэнэ.
Һара тамга. Шэнэ һая гаража байһан һарын дүрсэ. Хэм тэгшэ гэрэлтэй байха ажабайдал гэгдэнэ.
Хоёр дабхар һара тамга. Һарын дүүрэн гэрэл гушан хоног соо арьбидаха гэгдэнэ.
Эдэ тамгануудһаа гадна үзэг тамганууд байһан гэжэ хэлэе. Монгол, буряад түгэд, ород үзэгүүдтэй тамганууд олон байһан. Түгэд, монгол үзэг тамганууд 19-дэхи зуун жэлэй эхин багаар дэлгэрэнхэй байһан. Ород үзэг тамга 19-дэхи зуун жэлэй тэгэндэһээ эхилжэ мүнөө хүрэтэрөө хэрэглэгдэдэг. Манай баабайтан үхэртөө “Ц” үзэг табидаг байһан. Обогойнгоо түрүүшын үзэг табина гэжэ ойлгонобди. Гансашье бэшэ, олон үзэгүүдһээ бүридэһэн тамганууд байдаг.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

967 комментария на “Тамга

 1. reliable canadian pharmacy

  Youre so trendy! I don’t mean Ive check out anything like this before. So wonderful to find someone with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is required online, somebody with a little creativity. valuable work for bringing something new to the net!

 2. how can i get viagra without going to the doctor?

  After study a few of the post on your web site now, and I genuinely like your way of blog writing. I bookmarked it to my book mark site checklist as well as will certainly be checking back quickly. Pls look into my internet site also as well as let me recognize what you think.

 3. best cialis dosage

  Aw, this was an actually good message. In concept I would like to put in composing like this additionally? taking time and actual effort to make a great post? yet what can I say? I put things off alot and also never seem to get something done.

 4. cialis effect duration

  An excellent share, I simply provided this onto a colleague that was doing a little analysis on this. And he as a matter of fact acquired me breakfast because I found it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the reward! Yet yeah Thnkx for investing the time to review this, I really feel strongly about it and love finding out more on this topic. If possible, as you become know-how, would you mind upgrading your blog with more details? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this article!

 5. cialis doses available

  Youre so trendy! I don’t suppose Ive review anything like this prior to. So nice to discover somebody with some initial ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this site is something that is needed online, a person with a little originality. useful task for bringing something new to the internet!

 6. how harful is 20mg of prednisone daily

  Can I simply state what an alleviation to locate somebody that really recognizes what theyre speaking about on the web. You absolutely understand just how to bring an issue to light as well as make it crucial. Even more individuals require to read this and also recognize this side of the tale. I angle think youre not much more prominent since you most definitely have the gift.

 7. trial samples of viagra

  An interesting discussion is worth comment. I believe that you should create extra on this topic, it could not be a taboo topic yet usually individuals are insufficient to speak on such subjects. To the following. Cheers

 8. familydick viagra dad

  I?d need to contact you right here. Which is not something I generally do! I enjoy reviewing a message that will make people think. Likewise, many thanks for permitting me to comment!

 9. viagra sildenafil 50mg

  After study a few of the blog posts on your internet site currently, and I truly like your way of blog writing. I bookmarked it to my book mark internet site list as well as will be examining back quickly. Pls look into my web site too as well as let me recognize what you assume.

 10. sildenafil citrate tablets in pakistan

  This is the ideal blog site for anybody that wants to find out about this topic. You understand so much its nearly hard to suggest with you (not that I in fact would want?HaHa). You definitely placed a brand-new spin on a subject thats been discussed for years. Terrific stuff, just excellent!

 11. 코인 카지노

  I’ve been exploring for a bit for any high-quality
  articles or blog posts in this kind of area .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled
  upon this site. Studying this info So i am glad
  to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I
  needed. I so much for sure will make certain to do not fail
  to remember this web site and give it a glance on a continuing
  basis.

 12. Kitchen cabinet design ideas

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I?m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 13. İnstagram Ucuz Takipçi

  İnstagram’da takipçi satın almak bu kadar kolay olmamıştı. En kolay ve en hızlı instagram takipçi satın al paketleri ile sende buluş. İnstagram takipçi satın alma paketlerini hemen kullan ve hesabını yükselt! İnstagram takipçi satın al için en güvenilir site için linke tıklayınız. İnstagram takipçi satın alma ucuz bir şekilde gerçekleşir ve sizi popüler hale getirir.

 14. İnstagram Video İzlenme

  How do Microsoft and the owners of Firefox make money? Google is planning to create a browser also to compete with them called «chrome». I was wondering where does the source of revenue come in? There are no ads, etc. These programs are free..

 15. comprar aceite de jaen

  hello there and thank you for your information ? I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I?m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 16. Türk Takipçi Satın Al

  İnstagram takipçi satın al sitesi sizlerle! İnstagram takipçi sayısını yükseltmek isteyen kullanıcılar için en güvenilir instagram takipçi satın al sitesi hizmet vermektedir. İnstagram profiline akış olmasını istiyorsan eğer yapman gereken tek şey instagram takipçi satın al paketlerini incelemektir. En ucuz instagram takipçi satın al paketlerini al ve hesabını fenomen hale getir.

 17. Ucuz Takipçi Satın Al

  İnstagram takipçi almak artık çok basit! Kolay instagram takipçi satın almak isteyenlere özel sitemiz sizlerle. İnstagram takipçi satın almak için güvenilir ödeme yöntemi ve 7/24 canlı destek ile güvenilir takipçi satın alın. Paketlerimiz ucuz instagram takipçi satın al paketlerinden oluşmaktadır. İnstagram takipçi satın alın ve hesap profilinizin kitlesini arttırın.

 18. takipçi satın al

  İnstagram takipçi satın al son zamanlarda binlerce kişi tarafından araştırılmaktadır. İnstagram takipçi satın al hizmetinden faydalanmak için alacağınız sitenin güvenilir olması gerekmektedir. Güvenilir instagram takipçi satın almak için bizi tercih etmenizde fayda vardır. İnstagram takipçi satın al hizmeti için en güvenilir site ile karşınızdayız!

 19. 公司宣傳

  This is the perfect site for everyone who wishes to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been written about for ages. Great stuff, just wonderful!

 20. japanese in public 43

  Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s blog link on your
  page at suitable place and other person will also do similar for
  you.

 21. halloween xxx parody 110

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Going through this post
  reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this.
  I’ll send this post to him. Pretty sure he’s going to have a very good read.
  Many thanks for sharing!

 22. Nice Apollo Gate Openers

  Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Many thanks!

 23. takipçi satın al

  Güvenilir instagram takipçi satın alma sitesi ile takipçi kazanmaya başla! 4 yıldır güvenilir ve kesintisiz İnstagram takipçi satın alma hizmeti sunan sitemiz ile sen de takipçi sayını arttırmaya başla. Ucuz ve aktif instagram takipçi satın al servisi sunan sitemiz ile profiline organik takipçi gönder. İnstagram takipçi satın al hizmetimiz ile hesabını geliştirmek için instagram takipçi satın alma sitemizi incele.

 24. Tiktok Güvenilir Takipçi

  Takipçi satın almanın keyfini tiktok takipçi satın alma sitesi ile yaşayın. Tiktok takipçi satın alma son zamanlarda çokça tercih edilmektedir. Tiktok takipçi satın almak için bizi tercih etmeniz için sebepler; Güvenilir takipçi satın alma sitesi, ucuz tiktok takipçi satın alma ve 7/24 tiktok takipçi satın alma hizmeti sunmaktadır.

 25. tiktok türk takipçi satın al

  Tiktok takipçi satın al hizmeti ile takipçi sayını arttırmaya başla! Türkiye’nin en güvenilir tiktok takipçi satın alma sitesi ile takipçi sayınızı arttırmak çok kolay. Güvenilir ve ucuz tiktok takipçi satın alma paketleri sunan sitemiz ile güvenilir bir şekilde hesabını yükselişe geçir! Tiktok güvenilir takipçi satın almak için sitemizi ziyaret edin.

 26. 2 Links

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 27. Pet hotel

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 28. Corner floor lamp

  Thank you for the auspicious writeup. It in truth was a enjoyment account it. Glance complex to far added agreeable from you! However, how could we keep in touch?

 29. 賣廣告

  What’s up, I desire to subscribe for this web site to take hottest updates, therefore where can i do it please help out.

 30. Gift baskets australia

  It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 31. Faience

  Thank you for every other wonderful post. The place else may anyone get that kind of info in such a perfect method of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

 32. Best Football podcast

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much. I hope to give something again and help others such as you aided me.

 33. Indomie noodles

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

 34. Order rice online

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Kudos!

 35. Wynyard station florist

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I?ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 36. Best florist in alexandria

  I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 37. Takipçi satın al

  İnstagram takipçi satın alarak takipçi sayınızı arttırmak sandığınızdan çok daha kolay. Websitemizi ziyaret edin ve takipçi satın almak için paketinizi seçin. Ödeme yöntemlerinden dilediğinizi seçerek, güvenilir instagram takipçi satın alın. Hadi sende gel ve takipçi satın alarak, takipçi sayını arttır.

 38. tadalafil vs aurogra for pah

  Hiya! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a
  blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward
  to hearing from you! Fantastic blog by the way! https://aurogra.buszcentrum.com/

 39. cheap buy cialis

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think
  of if you added some great photos or video clips to give your posts more, «pop»!

  Your content is excellent but with pics and
  video clips, this blog could definitely be one of the most beneficial in its field.
  Very good blog! http://ciaalis2u.com/

 40. gerçek takipçi satın al

  Tiktok takipçi satın alma konusunda türkiye’nin lider sosyal medya ajansını denediniz mi? Sizde tiktok takipçi satın al hizmetini ucuz bir şekilde kullanmak için hemen takipçi satın alabilirsiniz. Türk, gerçek, aktif, güvenilir ve en ucuz tiktok takipçi satın alma hizmeti ile yükselişe geç. Tiktok takipçi satın al ve takipçini rakiplerine oranla arttır.

 41. Oz digital online

  hey there and thank you for your info ? I?ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 42. Desktop recovery cape town

  Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

 43. Grow your money

  hey there and thank you for your information ? I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I?m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon..

 44. 120 x 170 Rugs

  Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a amusement account it. Glance complicated to more delivered agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 45. Grey Shaggy Rugs

  hey there and thank you for your information ? I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I?m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 46. Sriracha chili sauce

  hey there and thank you for your information ? I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon..

 47. Hairdressing supplies

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 48. Takipçi Satın Al

  İnstagram’da yükselişin kolay yolu takipçi satın almak. Sizde hesabınızı daha hızlı bir şekilde yükseltmek için instagram takipçi satın al. Websitemizi ziyaret ederek, bizimle daima iletişime geçebilir ve instagram takipçi satın alma işleminizde yardım alabilirsiniz.

 49. generic viagra 50mg

  I don’t know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your site.
  It appears like some of the written text on your posts are running off
  the screen. Can someone else please comment and let
  me know if this is happening to them as well? This may be
  a issue with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Cheers http://droga5.net/

 50. Ecommerce seo

  I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 51. cryptocurrencies

  It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 52. Website design company

  This is the right site for everyone who wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been written about for many years. Wonderful stuff, just excellent!

 53. Website developers sydney

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 54. Buy jasmine rice

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I?ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 55. Panko

  Thank you for another fantastic article. Where else could anybody get that type of info in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

 56. Camera drone price

  Thanks for every other excellent article. Where else may anyone get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m at the search for such info.

 57. LolitoReode0769

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;)))

  С уважением, LoliteReode8418

  XEvil.Net

 58. Raid recovery Cape Town

  Thanks for another fantastic article. The place else may just anyone get that kind of info in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.

 59. Data Recovery Software

  hello there and thank you for your information ? I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I?m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 60. Hosting & Domain

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!

 61. LolitaReode8410

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha.Com, AntiGate (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;)))

  С уважением, LolitaReode3219

  XEvil.Net

 62. LoliteReode6524

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;))

  С уважением, LolitaReode8577

  XEvil.Net

 63. LolityReode2038

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;))

  С уважением, LolityReode2165

  XEvil.Net

 64. LolitoReode1529

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha.Com, AntiGate (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите в Google «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;)

  С уважением, LolitoReode5477

  XEvil.Net

 65. Karen Horton

  I truly love your website.. Excellent colors & theme.
  Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m planning
  to create my own personal website and would love to find out where you got this from or exactly what
  the theme is called. Appreciate it!

 66. Janet Hansen

  Its such as you read my mind! You appear to understand a lot about this, like you wrote the
  e-book in it or something. I believe that you
  simply could do with some p.c. to pressure the message house a bit,
  but other than that, this is fantastic blog. A
  fantastic read. I’ll certainly be back.

 67. Paula Eller

  Hi there would you mind letting me know which web host
  you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet
  hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

 68. Robin King

  It is the best time to make some plans for the long run and it is
  time to be happy. I have read this post and if I
  may just I desire to suggest you few interesting issues or
  tips. Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
  I wish to learn more issues about it!

 69. Jill Furches

  Everyone loves what you guys tend to be
  up too. This sort of clever work and coverage!

  Keep up the good works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 70. William Fulop

  I have been browsing online more than 3 hours these days, but I by no means found
  any fascinating article like yours. It’s pretty value sufficient for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the net shall be a lot more useful than ever before.

 71. Augustus Pollard

  Hi there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers
  and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

 72. Tamara Olson

  It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I have learn this publish and if I may just I desire to suggest you
  some fascinating things or advice. Perhaps you can write next articles
  referring to this article. I want to learn more things about it!

 73. Rodney Almanzar

  It is appropriate time to make a few plans for the long
  run and it is time to be happy. I’ve read this publish and
  if I could I desire to recommend you some attention-grabbing things or
  tips. Maybe you can write next articles regarding
  this article. I wish to learn more things about it!

 74. Larry Alley

  For latest information you have to visit world wide web and on world-wide-web I found this web page
  as a most excellernt website for latest updates.

 75. Gary Hinspeter

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as
  you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 76. Anita Mendez

  I enjoy what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!
  Keep up the excellent works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 77. Carmen Scott

  When someone writes an article he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
  Therefore that’s why this piece of writing is perfect.
  Thanks!

 78. Kaylene Days

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but
  I had to ask!

 79. Derek Hoffman

  Hi! I’ve been reading your weblog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!

  Just wanted to say keep up the great job!

 80. Diana Popovich

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m
  looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 81. Jake Shackelton

  I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the web will be much more useful than ever before.

 82. poker sites

  Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a amusement account it. Glance complex to far added agreeable from you! However, how could we keep in touch?

 83. 우리카지노

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I?m gonna watch out for brussels. I?ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 84. Rita Weidner

  I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the terrific works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 85. Virgie Ward

  Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to
  browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here
  and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, superb site!

 86. William Murphy

  It’s perfect time to make some plans for the long run and it’s time
  to be happy. I have read this put up and
  if I may I want to counsel you some attention-grabbing issues or advice.
  Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I want to learn more things approximately it!

 87. Christen Kesterson

  I simply couldn’t go away your web site prior to
  suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide in your guests?
  Is going to be again continuously in order to inspect new posts

 88. Maurice Harris

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters
  and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful
  than ever before.

 89. Beverley Zweifel

  Hey would you mind letting me know which web host you’re
  utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I
  must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

 90. Stephanie Armstrong

  Greetings! I know this is kinda off topic but I was
  wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 91. ivermectin pinworms treatment humans

  What i don’t realize is in reality how you
  are no longer actually a lot more smartly-liked than you may
  be now. You are so intelligent. You already know thus considerably
  in terms of this subject, produced me for my
  part consider it from a lot of varied angles.
  Its like women and men don’t seem to be interested unless it’s
  something to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding.
  At all times maintain it up! http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-side-effects.html

 92. 우리카지노

  This is the right site for everyone who really wants to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for decades. Excellent stuff, just great!

 93. Donna Euler

  I love what you guys are up too. Such clever work and reporting!

  Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you
  guys to our blogroll.

 94. Roxanne Danger

  I’ll immediately grab your rss feed as I
  can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Please allow me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 95. Natalya Pett

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 96. Elvia Tillberry

  Everything wrote was actually very logical. But, consider this, suppose you added a little content? I ain’t suggesting your content isn’t solid, but what if you added a post title to possibly get folk’s attention? I mean BLOG_TITLE is kinda boring. You could look at Yahoo’s home page and note how they create post headlines to get viewers to open the links. You might try adding a video or a related pic or two to grab people excited about everything’ve got to say. In my opinion, it might bring your posts a little livelier.|

 97. Christa Wortley

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!|

 98. Daniel Mclaughlin

  In this roblox cheats instrument we’re using new roblox exploit utilizing
  which we can emulates when you have paid actual money without spending a dime robux/roblox.

 99. Marie Campbell

  It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to
  be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting
  things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I wish to read even more things about it!

 100. Joan Swagger

  hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.|

 101. Elwood Perry

  Ahaa, its fastidious dialogue on the topic of this article
  here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 102. Lorette Gasparino

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the very same niche as yours and my users would definitely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Many thanks!|

 103. Neva Beauliev

  I think this is among the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

 104. Tonisha Rayhel

  It’s the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I’ve read this submit and if I may just I desire to counsel you some attention-grabbing things or suggestions. Perhaps you could write subsequent articles regarding this article. I want to read even more things approximately it!|

 105. Neville Winograd

  You actually make it seem so easy along with your presentation however I find this topic to be really something that I think I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely huge for me. I’m having a look forward to your subsequent post, I will attempt to get the hold of it!|

 106. Paul Emery

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It is pretty worth enough for
  me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content
  as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 107. Traci Sawina

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part :) I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.|

 108. Ling Mckoon

  Excellent post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!|

 109. Dallas Simmons

  Thank you, I’ve recently been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have came upon till now. But, what about the bottom line? Are you positive concerning the source?

 110. Jessica Melland

  Ahaa, its good dialogue concerning this piece of writing here at this webpage, I
  have read all that, so at this time me also commenting here.

 111. Walter Robertson

  Ahaa, its pleasant conversation on the topic of this post at this place at this weblog, I have read all that, so now me also commenting here.

 112. Lisa Norton

  Thank you so much for giving everyone a very spectacular possiblity to discover important secrets from this site. It’s usually so lovely and also jam-packed with amusement for me personally and my office colleagues to search your web site not less than 3 times in one week to find out the latest items you will have. And lastly, I am at all times fulfilled with the eye-popping guidelines served by you. Selected 1 ideas on this page are in truth the most effective we’ve had.

 113. Richard Mcfarren

  I have been surfing online more than three hours
  today, yet I never found any interesting article like
  yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be
  a lot more useful than ever before.

 114. Kathleen Evans

  I have been surfing on-line greater than three hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It’s beautiful value sufficient for me.
  In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the web can be a lot more
  helpful than ever before.

 115. Louis Ralston

  Hey there! I’ve been reading your web site for a while now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 116. Harry Russell

  I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners
  and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more
  useful than ever before.

 117. Find more

  hey there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 118. Tommy Malleck

  I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 119. Hassan Dannhaus

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 120. Marlys Paladin

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

 121. Glynis Sallie

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact used to be a amusement account it. Glance complex to more introduced agreeable from you! However, how could we be in contact?|

 122. Make money online

  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 123. Rodney Martinez

  I just could not depart your web site prior to suggesting that I extremely loved
  the standard information an individual supply in your guests?

  Is gonna be again continuously in order to investigate cross-check new
  posts

 124. Jamzesgboown

  Насосы: тепловые насосы — циркуляционные насосы чтобы вашей системы отопления.
  Это сердце любой системы отопления: циркуляционный насос, зачастую также называемый тепловым насосом. Единовластно от того, работает ли способ отопления на газе, масле, тепловом насосе или солнечной системе — без циркуляционного насоса сносный не работает. Он отвечает следовать циркуляцию отопительной воды в системе отопления и за то, для тепло доходило прежде потребителей тепла, таких как радиаторы. Посмотри циркуляционный насос для отопления частного дома 100м2 какой выбрать смотри на сайте nasoscirkulyacionnyi как выбрать циркуляционный насосы для систем отопления. Поскольку насосы должны мучиться до 5000 часов в год, они представляют собой одного из крупнейших потребителей энергии в домашнем хозяйстве, поэтому важно, дабы они соответствовали последнему слову техники, поскольку современные высокоэффективные насосы потребляют прибл. На 80% меньше электроэнергии. Все большинство старых насосов являются устаревшими и крупногабаритными, поэтому стоит взглянуть для котельную!
  Циркуляционные насосы ради отопления используются чтобы циркуляции отопительной воды в замкнутой системе отопления. Они надежно гарантируют, который теплая вода через теплогенератора направляется в радиаторы либо в систему теплого пола и возвращается через обратку. Циркуляционный насос должен как преодолеть гидравлическое оппозиция арматуры и трубопроводов из-за замкнутой системы.
  Экономьте электроэнергию с через современных циркуляционных насосов.
  Современные циркуляционные насосы чтобы систем отопления отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением — всего порядочно ватт во эра работы. По сравнению с устаревшими насосами прошлых десятилетий существует громадный потенциал экономии энергии. Именно поэтому стоит заменить извечный насос отопления на современный высокоэффективный насос, что часто спешно окупается следовать счет небольшого энергопотребления. Циркуляционные насосы ради систем отопления доступны в различных исполнениях, которые могут разниться сообразно максимальному напору и по резьбе подключения.
  Циркуляционный насос также часто называют тепловым насосом иначе насосом ради теплого пола. Сообразно сути, это одни и те же водяные насосы, только названы по-разному из-за их применения. В зависимости через области применения и, в частности, присоединительных размеров, у нас вы свободно найдете подходящий насос.
  Циркуляционный насос — это насос, обеспечивающий снабжение систем отопления (теплой) водой. Циркуляционный насос можно встречать в каждом доме или здании, где наедаться радиаторы и / или полы с подогревом. Коль есть и искренний пол, и радиаторы, то циркуляционных насосов несколько. В больших домах / зданиях в большинстве случаев также устанавливаются несколько циркуляционных насосов чтобы обеспечения полной циркуляции. Фактически вы можете говорить, что циркуляционный насос — это грудь вашей системы центрального отопления сиречь системы теплых полов. Когда центральное отопление alias полы с подогревом не работают или работают плохо, это часто связано с циркуляционным насосом, какой должен заменить. В зависимости через системы отопления вы можете легко встречать циркуляционный насос за передней панелью вашего центрального отопления. Едва во всех случаях размеры насоса, которым обязан соответствовать прозелит циркуляционный насос из нашего ассортимента, указаны для вашем старом насосе. Когда это не так, вы можете свободно найти марку и серийный часть в таблице обмена . Наши инструкции, приведенные ниже, помогут вам заменить насос отопления.
  Мы выбрали три насоса (центрального) отопления иначе циркуляционные насосы ради нашего ассортимента. Обладая этими тремя размерами, мы можем предложить замену теплового насоса для каждой установки, с через которой вы также напрямую сэкономите для расходах на электроэнергию. Подробнее об этом ниже! Исключая того, заменить циркуляционный насос, насос отопления иначе насос теплого пола будет просто. Это экономит затраты для установку. Ознакомьтесь с инструкциями и / разве видео ниже. Разумеется, вы также можете заказать установку теплового насоса у специалиста. Все для экономии средств рекомендуем запрещать циркуляционный насос у нас сообразно конкурентоспособной цене. Тогда вы платите исключительно после установку у специалиста.