Сагаан үнгэ

Буряад арад зондо сагаан үнгэ ехэ һайн гэһэн удхатай. Сагаан сэдьхэлтэй хүн, сагаалмар хүн, сагаан һанаатай хүн, сагаан мүртэй, сагаан харгытай хүн гэжэ һайн зантай хүниие нэрлэдэг. Бүхы юумэн сагаан юумэнэй хүсөөр байдаг юм гэжэ арад зон этигэдэг.
Буряадууд мал ажал эрхилжэ ябадаг зон хадаа, һү сагаагаа эдеэнэй дээжэ гэжэ тоолодог. Аян замда ябаха хүнэй хойноһоо сагаан эдеэнэй дээжые үргэдэг. Хариин хүндэ хара уһа уулгахагүй гэжэ, «буряадууд айлшанаа хүндэлхэдөө, аба абаһаар сагаан эдеэ табидаг юм. Нэгэн гэбэл, аягатай һү асаржа табиха, үгы һаа айраг тараг дурадхаха. «Энэмнай манай эдеэнэй дээжэ байхаһаа гадна дэмбэрэлтэй эдеэн гэжэ тоологдодог байна» — гэжэ Африкан Бальбуровай «Зэдэлээтэ зэбэнүүд» гэжэ роман соо багша Дорондоев ород эмшэндэ ойлгуулна.
Онтохонууд соо сагаан толгойтой, хуһан һорьботой хүн үгытэй ядуу зоной хамгаалагша боложо зураглагдадаг. Сагаан толгойтой болоорой гэһэн үреэл гүн ухаатай болоорой гэһэн удхатай.
«Буурал толгой наһанай шэмэг
Буряад хубсаһан бэеын шэмэг» гэһэн оньһон үгые доро хэлэгдэһэн уряал баталжа байна.
«Төө сагаан һахалтай,
Түбөө сагаан толгойтой,
Түрые толгойлжо һуугааша,
Үндэр ехэ түрэлтэ,
Үргэн ехэ үреэлтэ худа,
Тиимэ һарын тэдынэй үдэр,
Тиимэ гарагта басагаяа
Манайда хүргэжэ морилыт даа» (Линховоин, 1990, 7)
Мүн үльгэр соошье сагаан толгой сэсэн мэргэнэй тэмдэг гэгдэнэ. Абай Гэсэртэ Нюһата Нюргай гэжэ нэрэ «хун сагаан толгойтой, хулһан сагаан һорьботой борохон үбгэн» үгэнэ. Алишье арадые абаад үзэхэдэ, сагаан үнгэ үндэр наһанай тэмдэг болодог. «В татарском языке ак – белый; аксакал – почтенный человек» (Олядыкова, 1993, 57). Мүн буряад арад үндэр наһатай зониие сагаан үнгөөр тэмдэглэдэг байна:
«Сагаан хүхэ моринтнай
Хяаг даахаяа болибо,
Сагаан үбгэн абатнай
Тараг барахаяа болибо» (Балданжапов, 174)
Хүнэй эхэ сагаан үнгэтэй сасуулагдана. Сагаан үнгые эхэ үнгэ гэдэг. Урданай буряад дуун соо иимэ мүрнүүдые олобобди:
«Сагаан нуурай хойморто
Саһан хюруу унана.
Сагаахан толгойн оройдо
Сайхан номин эрдэни.
Сагаанхан сүүгээ хүхүүлэгшэ
Намхан эжы эрдэни»
Арбан нэгэн эсэгэ хори буряад зон болон хонгоодор угсаатанай эхэ болохо Хун шубуун сагаан үнгэтэй.
«Хун шубуун гарбалтай,
Хуһа модон сэргэтэй» ба
«Сагаан шубуун гарбалтай,
Сагдуул модон сэргэтэй» — гэһэн үгөөр хори болон хонгоодор буряадууд өөрынгөө гарбал тухай хэлэдэг.
Эсэгын түрэл баһа сагаан яһан түрэл гэгдэдэг. «Аламжа Мэргэн» гэhэн үльгэр соо эхын түрэл – шуhан түрэл, эсэгын түрэл – яhан түрэл тухай иигэжэ бэшэгдэнэ:
«Шорой дээрэ дуhаhан
Шуhан танай бэлэйлби.
Шулуун дээрэ табиhан
Яhан танай бэлэйлби» (Х.Намсараев, 3-дахи ном, 47)
Урданай монгол хаашуулые сагаан яһатай хүн гэдэг байһан. Хара яһатай хүн гэжэ жиирэй хүниие хэлэдэг гэжэ монгол профессор Дулам тэмдэглэнэ.
Зурхайн мэнгэ тухай хэлэбэл, нэгэн сагаан мэнгэ – эхын сагаан һүн шэнги арюухан, найман сагаан мэнгэ сэдьхэл хододоо арюун гэһэн удхатай.
Хүниие хамгаалха һайн дэлгэтэй үйлэ сагаан үнгөөр «Абай Гэсэр» соо тодорхойлогдоно:
«Сагаан ехэ һанаатай
Саргал ноён абга
Абай Гэсэр хүбүүгээ,
Аба ехэтэ хүйхэрөө
Сагаан эдеэгээр даллажа,
Сагаан гэртээ уриба» (Абай Гэсэр, 157)
«Сагаан үүлэн харгытай
Сагаан эрлиг номотой
Сагаан ехэ һанаатай
Саргал ноён абга» (Абай Гэсэр, 232). Е. Хундаева Саргал гэһэн үгэ «оберегающий» гэжэ тайлбарилна.
Сагаан сэдьхэлтэй, һайн тэнгэришүүл үльгэр соо баруун зүгтэ ажаһуудаг. Баруунай 55 тэнгэринэрэй нэрэнүүд: Оёор-Сагаан, Оёдол-Сагаан, Бударгы-Сагаан, Шударгы-Сагаан, Заяан-Сагаан, Бөөлүүр-Сагаан, Сайр-Сагаан гэхэ мэтэ. Эдэнэй аша туһаар дэлхэй дайда сэсэглэжэ, ногооржо, хүн зон бүхы амитад амгалан ажаһуудаг гэжэ эртэ урдын зон этигэдэг байһан. Баруун зүүн тэнгэринүүдэй тэгэндэ Сэгээн Сэбдэг тэнгэри ажаһуудаг. Энэ тэнгэри харашье, сагааншье бэшэ, харин сэгээн, ногоон, юумэндэ оролсохогүй, бэеэл абаад байдаг тэнгэри.
Баһа «Абай Гэсэр» үльгэр соо «азарга сагаан булжамуур» хүнэй бэе эдэгээхэ гэһэн шэдитэй.
Үргэлжэбэл, сагаан мүнгэн үнгэ оло дахин дурдагдажа, һайн, баян хэшэгтэй гэһэн үлзытэй болоно:
«Тэнгэриин хүхэндэ тулама
Тэбхэр үргөөг бодхообо.
Огторгойн энгэртэ тулама
Ордон үргөөг бариба.
Газаа бэеын сардаба,
Сагаа мүнгөөр сардаба.
Досоо бэеынь сардаба,
Алта мүнгөөр сардаба.
Тохой мүнгэн тотоготой
Толо мүнгэн тоонотой,
Унагата гүүдэй урилдама,
Ухарай мүнгэн гэшхүүртэй.
Даагата гүүдэй урилдама,
Дабхар мүнгэн гэшхүүртэй» (Абай Гэсэр, 172)
Иимэ гэрнүүдые Гэсэр гурбан һайхан хатадтаа бэлэглэнэ. Бyхы hайн hайхан эдлэл зөөри yльгэр соо мунгэ алтаар зураглагдана. «В поэзии древних бурят любая красивая вещь неизменно была представлена в блеске серебра и золота. По понятиям создателей улигера всё это доброе, хорошее – красиво и благородно» (Намжилова, 1997, 62).  М. Намжилова үльгэр соо мүнгэн ямар янзаар харуулагдадаг бэ гэһэн һонин мэдээсэл үгэнэ: «бэжэр мүнгэн – узорчатое серебро, боржогор мүнгэн – ажурное серебро, боржо мүнгэн – чеканное серебро, даржаа мүнгэн – перламутровое серебро, сой мүнгэн – массивное серебро, субарай мүнгэн – жемчужное серебро, сула мүнгэн – сплошное серебро, томомол мүнгэн – плетёное серебро, тохой мүнгэн – изогнутое серебро, агса мүнгэн – разменное серебро» (Намжилова, 1997, 63).
Урда сагта залуушуулда сагаан һэеы гэр баридаг заншалтай байһан. Энэ хадаа баяр жаргал хүсэһэн тэмдэг гэжэ ойлгонобди. Тэмээн Улаан хаан Мүнгэн Тэбэнэ басагандаа сагаан гэр энжэ болгожо үгэнэ:
«Хурьган һэеы даруулжа
Хундаган сагаан гэр барюулжа
Хонин һэеы даруулжа
Хонгор сагаан ордон барюулжа …» (Намсараев, 1988, н. 3, 57).
Аза жаргалтай зондо сагаан хулганаан үзэгдэдэг. Сагаан могой харагдабал, баһа һайн. Ама сагаан хулгана тухай хэлэбэл, 12 жэлые энэ амитан ахалдаг. Эндэ сагаан үнгэ хадаа түрүүлһэн удха элирүүлнэ. «Хүхэлдүүр Мэргэн» гэһэн үльгэрэй хэһэг сагаан үнгые түрүүлнэ гэжэ баһа батална: «Шаргадаан хаанай адуунайнь ахалагша болохо ангигшан сагаан гүүн юм». Монгол сагай тоолоондо нэгэ сагые хулгана саг гэдэг. Буряад зондо хүн болон амита тоолоходоо, амаар түрүүлхэ ушар бии. Жэшээнь, ама сагаан хулгана. Сагаан аман – баян, зөөри, зөөшын тэмдэг гэһэн удхатай. «Ама сагаан атан тэмээн» тухай Богдо Жангар хаанай түүхэ соо хэлэгдэнэ. Буряад домогой дээжэ болохо Суутайн сагаан хулагшан сагаан унагатай. Мүн баһа монгол зон «цуутын цагаан гүү цуурай цагаан унагатайгаа мүн л сүрэг малын эх тэргүүний үхэл сэхлийн тухай уяран хайлан түүхийг үгүүлдэг» (Дулам, 2000, 72). Сагаан мори, сагаан хони орон дэлхэйдээ үргэдэг.
Бүри урда сагай буряад зон сагаан үнгөөр нара зурагладаг байһан. “Белый цвет во многих архаичных культурах соотносятся с солнцем, это один из его атрибутов. У бурят непосредственных данных о солярно-лунарном культе сохранилось немного, но осталась вера в священность и магическую значимость белого цвета как отзвук поклонения солнцу, свету” (Г.Р. Галданова, 1987с 12). Тиимэһээ бүхы нангин юумэнүүдээ сагаанаар харадаг байһан. Гомбоев Улаан гэжэ Ярууна нютагта домогто ороһон хүлэг бии. Зураг дээрэ энэ Гомбоев Улаан үнэн дээрээ улаан зүһэтэй бэшэ, харин сагаан үнгэтэй морин байһан. Юундэ урданай буряадууд сагаан мориёо улаан гэдэг байгааб гэһэн асуудалда харюу буряад эрдэмтэн Г. Галданова үгэнэ. “В таких выражениях как «улаан наран, гал, гол» слово улаан не означает в целом цвет, а указывает на присутствии «жизненной субстанции». Вероятно, не случайно белый цвет считают не только священным, но и лишённым жизни (амигуй), поэтому некоторые культовые предметы предписывалось окрашивать в красный цвет, «оживлять» их” ((Г.Р. Галданова, 1987с 12).
Лусуудта сагаан ямаанай һү үргэдэг. «Сагаан хонин һайн, хара хурьгад гарабал, муу шэнжэтэй байһан. Бооханай буряадууд сагаан толботой мал, адууһа үлзытэй гэдэг. Үнгын буряадууд сагаан хулганаанай арһа хатаагаад, бэедээ һахюуһан шэнги абаад ябадаг. Юундэб гэхэдэ, сагаан хулганаан олзын түлхюур гэжэ тоологдодог байһан» (М. Хангалов). Сагаан тархитай бүргэд нангин гэлсэдэг «Из всех орлов именно белоголовые считались священными. Белоголового орла называли ехэ шубуун – «великая птица» (Галданова, 1981,63).
Үндэгэн сагаан шарайтай гэжэ сэбэрхэн басагадые хэлэдэг: «Үндэгэн сагаан шарайтай, үнгэ зүһэ сэбэрхэн» гэжэ Арюухан Должодые Хоца Намсараев зураглана. Ехэ хүйтэн болоходонь, сагаан жабар буубa гэдэг. «Бодинсы Үбгэн» гэһэн рассказ соогоо Х. Намсараев иигэжэ бэшэнэ: «Үдэшын сагаан жабар манарна». Буряад хэлэндэ «гол сайлгаха» гэһэн үгэ бии. Энэмнай гэдэһээ үлдэжэ ябаһан хүниие эдеэлүүлхэ гэһэн удхатай. Сагаан тала – амгалан аюулгүй газар гэһэн тэмдэг болоно. Аюул осолһоо гараһан Хэедээр Мэргэн «табхайн сагаан талын дунда, нуурай эрье дээрэ һуужа байһанаа мэдэрбэ» (Улигеры хори-бурят, 1988, 32).
Дархашуул сагаан хара гэжэ илгардаг. Сагаан дархан алта мүнгэн эдлэл урладаг, хара дархан түмэр түдэгөөр юумэ бүтээдэг гэжэ буряад зон хэлэдэг.
Сагаан үнгэ ходо һайн шэнжэтэй бэшэ, харин зарим үйлэнүүдтэ муу тэмдэгтэй байна гэжэ «Абай Гэсэр» соохи иимэ үгэнүүд гэршэлнэ:
«Талын сагаан хээрэдэ
Тарим сагаан хуһанда
Ошожо тогтон бууба.
Дайнай мүрөөр мүрлэжэ
Дангай харгы һэтэлбэ» (Абай Гэсэр, 49).
Сагаан хуһан тухай баргажан буряадай дунда иимэ домог бии юм: «Урда сагта сагаан шоогойн харагдахада, сагаан модоной амаргүй ехээр һалбархада, баргажан буряад зөөһэн юм» (Д. Намдаков). Эндэ сагаан үнгэ муу гэжэ хэлэгдэнэ. Эгээл энэ ушар тухай иимэ мэдээсэл олободи: «Когда в Баргузине начала расти берёза, — повествуется в легенде, — которая до того времени не росла, то баргуты, предчувствуя, что страной этой овладевает белый царь, и не желая сделаться его поданными, ушли в Монголию» (Баранникова, 1963, 46). ”Хори буряадууд тухай Асагадта бэшэгдэһэн тобшо түүхэ” соо сагаан модон муу гэһэн һанал олдобо: “Буряад изагууртан эртэ сагта Байгал ба Эртэс мүрэнэй хоорондо нүүжэ ябаха зуураа, саг хубилхые “сагаан модон ургаба, ганса бүхэнтэй, улаан нооһотой тэмээн гараба” гэжэ сартуул сартануудаар эб муудалсаһан шалтагаанһаа олонхинь хуушан нютаг Ехэ Байгалдаа бусажа ерэһэн гэжэ хуушадай дам дамаа үргэлжэлүүлһэн үгэ байдаг”.
Нүгшэһэн хүниие сагаан үнгэтэй бүдөөр оройдог заншал бии. Юундэ иимэб гэхэдэ, сагаан үнгэ хамаг юумэнэй эхин. Хүн нүгшэхэдөө, түрэл урилжа, ондоо түрэлэй эхи табина. Яһаа сайха гэһэн үгэ хадаа наһантаяа хахасаха гэһэн удхатай болоно.
Айһан хүнэй шарай сагаан. Айһан хүн хүхэ сагаан болодог. Үшөө хубхигар сагаан болобо гэдэг. Сагаан үнгэ эндэ айһан сошоһоной тэмдэг болоно.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

90 комментария на “Сагаан үнгэ

 1. yeezy boost 350 v2

  After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any method you can take away me from that service? Thanks!

 2. supreme new york

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you’ll be able to remove me from that service? Thanks!

 3. jordan shoes

  Nice post. I study one thing more challenging on totally different blogs everyday. It’ll all the time be stimulating to read content material from other writers and follow a bit one thing from their store. I抎 favor to make use of some with the content material on my blog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link in your web blog. Thanks for sharing.

 4. golden goose sneakers

  Nice post. I learn something tougher on totally different blogs everyday. It would always be stimulating to learn content material from different writers and follow a little bit one thing from their store. I抎 choose to make use of some with the content material on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l give you a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.

 5. supreme outlet

  I used to be more than happy to find this net-site.I wished to thanks to your time for this wonderful read!! I undoubtedly having fun with each little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 6. hermes

  This is the precise blog for anybody who desires to search out out about this topic. You realize so much its nearly hard to argue with you (not that I really would want匟aHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 7. yeezy

  I used to be very happy to seek out this net-site.I wanted to thanks to your time for this excellent read!! I positively enjoying every little little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 8. kobe sneakers

  You made some first rate factors there. I seemed on the web for the issue and located most individuals will associate with together with your website.

 9. yeezy 500 blush

  I抎 should test with you here. Which is not one thing I usually do! I get pleasure from reading a post that can make folks think. Additionally, thanks for allowing me to remark!

 10. supreme clothing

  An attention-grabbing dialogue is value comment. I believe that you should write extra on this matter, it might not be a taboo subject but typically individuals are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 11. supreme clothing

  You made some respectable factors there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go together with with your website.

 12. nike kyrie 5

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 13. pg 1

  There are actually loads of details like that to take into consideration. That may be a nice level to convey up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you carry up the place the most important thing shall be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, but I am positive that your job is clearly recognized as a fair game. Each boys and girls feel the impression of only a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 14. golden goose

  Hi there! I simply wish to give an enormous thumbs up for the nice data you will have right here on this post. I can be coming back to your blog for extra soon.

 15. yeezy

  I wanted to send a quick remark to say thanks to you for the superb advice you are giving on this site. My prolonged internet lookup has at the end of the day been honored with extremely good concept to go over with my partners. I would assert that many of us site visitors are undoubtedly blessed to dwell in a fabulous community with very many marvellous individuals with valuable points. I feel extremely happy to have seen your website and look forward to plenty of more cool moments reading here. Thanks again for all the details.

 16. adidas yeezy

  I have to show thanks to the writer just for bailing me out of this particular setting. As a result of exploring through the online world and seeing ideas which are not pleasant, I believed my life was well over. Existing without the solutions to the issues you’ve solved by means of your main post is a critical case, and the kind that would have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t encountered your web page. Your primary skills and kindness in taking care of all things was important. I am not sure what I would have done if I had not discovered such a stuff like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks so much for this high quality and sensible guide. I won’t think twice to refer your web blog to anyone who wants and needs guide about this subject.

 17. jordan shoes

  I would like to express my thanks to this writer for bailing me out of such a predicament. Because of surfing around throughout the world-wide-web and obtaining principles which were not helpful, I thought my life was gone. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have resolved as a result of your write-up is a serious case, as well as those which might have adversely damaged my entire career if I had not come across your blog. Your actual mastery and kindness in taking care of every part was useful. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a point like this. I am able to now look ahead to my future. Thank you very much for this impressive and effective help. I will not think twice to endorse your web blog to anyone who would like guidelines about this issue.

 18. cheap jordans

  I together with my friends were following the excellent hints from your web blog and so before long came up with a horrible feeling I had not expressed respect to the website owner for those techniques. All of the young boys ended up certainly stimulated to learn all of them and now have certainly been tapping into them. Appreciate your truly being considerably helpful and also for making a choice on this sort of useful ideas most people are really needing to know about. Our own sincere apologies for not saying thanks to you earlier.

 19. moncler

  My husband and i have been very satisfied when Louis managed to finish off his analysis from your ideas he acquired through the weblog. It is now and again perplexing to simply possibly be releasing tips and tricks which people today may have been making money from. And we all recognize we’ve got the website owner to appreciate for that. Most of the illustrations you’ve made, the straightforward website menu, the relationships you assist to foster — it’s most powerful, and it’s really making our son in addition to us imagine that the theme is interesting, and that’s wonderfully serious. Many thanks for all!

 20. curry 6

  A lot of thanks for all your effort on this web site. My niece delights in doing internet research and it’s simple to grasp why. Most people learn all relating to the lively mode you provide reliable solutions by means of your web site and in addition recommend participation from website visitors about this concern while our own daughter has always been becoming educated a great deal. Have fun with the remaining portion of the year. You’re carrying out a first class job.

 21. goyard handbags

  Thank you for your whole work on this site. My daughter takes pleasure in conducting investigations and it’s easy to see why. My partner and i know all of the lively medium you render precious secrets via this website and even increase response from some other people about this subject and my child is certainly starting to learn so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. Your carrying out a splendid job.

 22. yeezy 350

  I not to mention my guys came looking through the great techniques from your web blog and immediately I got an awful feeling I had not thanked the site owner for those tips. These boys had been certainly excited to read them and have in effect really been enjoying them. Appreciate your simply being so thoughtful as well as for picking varieties of impressive resources most people are really eager to discover. My personal honest apologies for not saying thanks to earlier.

 23. adidas yeezy

  I and my friends were actually checking the best recommendations from your website and all of the sudden I got an awful suspicion I had not thanked the blog owner for those techniques. These ladies happened to be as a consequence warmed to study all of them and have unquestionably been having fun with those things. Thanks for really being well thoughtful and also for figuring out certain fabulous themes most people are really eager to be aware of. Our own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 24. cheap jordans

  Thanks for all your valuable efforts on this blog. My mother loves managing investigation and it is easy to see why. My spouse and i hear all relating to the dynamic form you produce very useful solutions on this blog and foster contribution from other individuals about this topic plus our daughter is in fact studying a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been performing a brilliant job.

 25. jordan shoes

  I enjoy you because of all your effort on this site. Ellie take interest in carrying out investigation and it’s easy to understand why. Most of us learn all regarding the powerful tactic you deliver worthwhile tricks on the blog and encourage participation from the others about this issue while my princess is always becoming educated a lot of things. Take advantage of the rest of the year. Your conducting a fabulous job.

 26. supreme clothing

  I not to mention my friends have been analyzing the great strategies on your web page and suddenly got a horrible suspicion I never thanked the web blog owner for those tips. All the young boys were absolutely thrilled to learn them and have now surely been making the most of these things. Appreciate your genuinely quite accommodating and then for pick out some important guides most people are really desperate to learn about. Our sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

 27. balenciaga sneakers

  Thanks so much for providing individuals with such a terrific opportunity to read in detail from this blog. It’s always very awesome and also jam-packed with fun for me and my office peers to search your blog no less than 3 times in 7 days to see the fresh issues you have. Of course, I am also usually fulfilled concerning the gorgeous information served by you. Some two ideas in this article are clearly the finest I have ever had.

 28. yeezy 700

  I in addition to my pals ended up checking out the good pointers found on your web site while quickly I got an awful feeling I had not thanked the website owner for those strategies. All of the young boys had been very interested to study all of them and have simply been taking advantage of them. I appreciate you for indeed being simply kind as well as for opting for these kinds of excellent resources millions of individuals are really desirous to know about. Our honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 29. yeezy

  I enjoy you because of every one of your efforts on this blog. My mum delights in working on investigation and it’s easy to see why. My spouse and i know all relating to the compelling tactic you offer efficient tips and tricks by means of your website and even improve contribution from other people on that situation while our own princess has always been studying a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. Your carrying out a first class job.

 30. supreme clothing

  I together with my buddies were found to be digesting the nice secrets and techniques on your web site and then I got a horrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those techniques. My guys are actually consequently glad to read through all of them and have in effect surely been using those things. We appreciate you being so considerate and also for deciding upon variety of ideal things millions of individuals are really eager to know about. My very own sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

 31. off white jordan 1

  I definitely wanted to write a brief word to say thanks to you for these nice recommendations you are giving out here. My time consuming internet investigation has now been rewarded with wonderful content to share with my friends and family. I ‘d express that many of us visitors actually are really lucky to exist in a perfect network with so many special individuals with helpful plans. I feel somewhat fortunate to have encountered your entire webpages and look forward to so many more fun times reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 32. yeezy boost 350

  I simply wished to say thanks all over again. I’m not certain the things I could possibly have achieved in the absence of the entire hints discussed by you directly on my question. It was actually a terrifying circumstance for me, but seeing the very specialised strategy you treated that forced me to weep for gladness. I’m just thankful for this support and believe you find out what a great job you happen to be getting into instructing the mediocre ones using your web page. Most likely you have never encountered all of us.

 33. birkin bag

  Needed to put you this very small observation in order to thank you so much yet again for these magnificent things you have provided at this time. This has been really shockingly open-handed of you to supply publicly what some people could have made available for an e book to generate some money for their own end, most notably seeing that you might have tried it in the event you desired. These good ideas additionally worked as the easy way to realize that someone else have the same keenness like my very own to figure out a whole lot more with respect to this problem. I’m certain there are millions of more fun moments ahead for individuals that view your site.

 34. off white hoodie

  Needed to post you that little bit of observation to help say thanks a lot again considering the awesome strategies you have provided in this case. This is quite remarkably generous with you in giving openly all that a few people could have distributed as an e-book to get some bucks for their own end, especially given that you might well have tried it if you ever desired. These tactics likewise acted to provide a great way to be certain that other individuals have a similar zeal the same as my own to know great deal more on the subject of this matter. I am sure there are a lot more pleasurable occasions ahead for people who find out your blog.

 35. goyard

  I intended to write you a tiny observation to give thanks the moment again about the superb concepts you’ve contributed on this site. It was really unbelievably generous with you to deliver publicly precisely what many of us would’ve offered for an e-book to help with making some profit on their own, even more so seeing that you could possibly have tried it in the event you wanted. Those secrets in addition acted to become good way to recognize that someone else have similar interest similar to my very own to find out significantly more regarding this problem. I think there are many more enjoyable periods up front for individuals that read carefully your site.

 36. yeezys

  I enjoy you because of your whole effort on this web site. Betty really loves managing investigation and it is easy to see why. We know all relating to the compelling way you offer both interesting and useful tactics by means of the web blog and in addition attract participation from other people on that concern and my daughter is discovering a great deal. Take advantage of the rest of the year. You have been conducting a very good job.

 37. golden goose sneakers

  I wish to express appreciation to you for rescuing me from this scenario. Right after searching throughout the the net and meeting methods which are not beneficial, I believed my life was gone. Living without the presence of approaches to the problems you’ve sorted out all through your main report is a serious case, and the ones that would have adversely affected my career if I hadn’t come across your web blog. Your talents and kindness in controlling the whole lot was helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a step like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for this skilled and effective help. I won’t hesitate to recommend your site to any individual who should get counselling about this matter.

 38. kyrie irving shoes

  I wanted to construct a comment so as to express gratitude to you for these amazing tips you are placing here. My extensive internet search has at the end been honored with reasonable tips to share with my best friends. I ‘d claim that we site visitors are undeniably endowed to exist in a fabulous place with very many wonderful people with insightful hints. I feel extremely lucky to have come across your entire weblog and look forward to many more pleasurable times reading here. Thank you once more for everything.

 39. balenciaga

  I have to express my appreciation to the writer for rescuing me from this type of circumstance. Right after scouting through the search engines and seeing opinions which were not pleasant, I assumed my life was well over. Living devoid of the solutions to the difficulties you’ve resolved by way of your review is a crucial case, and ones which could have in a wrong way damaged my career if I had not come across the blog. Your personal capability and kindness in handling the whole lot was helpful. I don’t know what I would have done if I had not come across such a thing like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for this expert and effective guide. I will not be reluctant to propose your web sites to anyone who needs care about this matter.

 40. yeezy boost 350

  I wish to point out my respect for your generosity giving support to people who absolutely need help on in this content. Your special commitment to passing the message all over was quite beneficial and have specifically made girls like me to achieve their endeavors. Your personal important help signifies a great deal to me and especially to my colleagues. Best wishes; from all of us.

 41. yeezy boost 380

  I needed to compose you this very little note to say thank you over again for your superb things you’ve documented here. This has been simply seriously open-handed with people like you to present easily just what many people might have sold for an ebook to generate some dough on their own, chiefly seeing that you might have tried it if you wanted. These tips also served like a good way to fully grasp other individuals have the identical passion like mine to realize very much more with regard to this matter. I’m certain there are numerous more fun situations up front for individuals who start reading your site.

 42. adidas yeezy

  I would like to convey my gratitude for your generosity giving support to those who require help with this important issue. Your personal commitment to getting the solution across was extremely informative and have all the time permitted those just like me to attain their targets. Your own invaluable suggestions denotes much to me and especially to my colleagues. Thanks a ton; from all of us.

 43. supreme outlet

  A lot of thanks for your entire work on this website. My mom take interest in conducting internet research and it’s simple to grasp why. I notice all of the dynamic method you convey functional solutions through the blog and as well as welcome participation from other ones on the subject while our own simple princess is really learning a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are always performing a brilliant job.

 44. supreme new york

  I in addition to my friends came reading the nice helpful hints on your website then all of a sudden came up with an awful feeling I had not expressed respect to the web blog owner for them. These women were for this reason stimulated to read them and now have actually been loving them. Appreciate your genuinely quite helpful and for deciding on variety of incredible ideas millions of individuals are really wanting to discover. My personal sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 45. jordans

  I really wanted to type a small message to be able to thank you for all of the precious facts you are posting at this site. My incredibly long internet lookup has at the end been compensated with beneficial know-how to write about with my great friends. I would repeat that we website visitors actually are undeniably fortunate to exist in a wonderful community with so many brilliant people with beneficial tactics. I feel very much fortunate to have discovered your web pages and look forward to so many more excellent times reading here. Thank you once more for a lot of things.

 46. lebron shoes

  My husband and i got really comfortable that Edward could finish up his investigations through the ideas he grabbed from your web site. It is now and again perplexing to just happen to be offering thoughts many others may have been trying to sell. And now we take into account we now have the website owner to appreciate because of that. These explanations you’ve made, the simple site menu, the friendships you assist to instill — it’s got mostly remarkable, and it is letting our son in addition to the family reason why this situation is cool, and that’s really indispensable. Many thanks for everything!

 47. supreme clothing

  My spouse and i got very lucky Chris could round up his survey out of the ideas he got through the web page. It’s not at all simplistic just to always be handing out things which usually some people could have been trying to sell. We really take into account we’ve got the website owner to give thanks to because of that. The entire illustrations you have made, the simple site menu, the relationships you make it possible to create — it’s got most wonderful, and it’s letting our son and our family imagine that that article is thrilling, and that’s unbelievably essential. Thanks for all!

 48. yeezy

  I have to point out my passion for your kindness for folks who require guidance on this particular area of interest. Your very own dedication to getting the solution across has been exceedingly good and have constantly helped most people just like me to attain their pursuits. This valuable publication means a lot a person like me and even more to my peers. Warm regards; from each one of us.

 49. jordan retro

  I really wanted to write a word so as to express gratitude to you for some of the stunning techniques you are giving at this website. My rather long internet lookup has at the end been recognized with wonderful points to talk about with my close friends. I ‘d declare that most of us readers actually are undoubtedly lucky to dwell in a fabulous place with so many outstanding professionals with insightful pointers. I feel very privileged to have seen your entire web page and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 50. hermes bag

  I wish to show some appreciation to this writer just for rescuing me from this problem. After researching through the world wide web and seeing notions which were not pleasant, I was thinking my life was over. Living minus the answers to the problems you have fixed through your main site is a crucial case, and those that could have in a negative way affected my career if I had not come across your web site. Your own personal expertise and kindness in dealing with the whole lot was very helpful. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a stuff like this. I am able to at this time relish my future. Thanks so much for the impressive and sensible help. I will not think twice to suggest your web page to any person who would need guide on this area.

 51. longchamp handbags

  My wife and i got very relieved that Edward managed to deal with his investigation through your ideas he received out of the web page. It’s not at all simplistic to just find yourself making a gift of guidance that many some people might have been making money from. We really see we now have the blog owner to thank for that. All of the illustrations you’ve made, the simple blog menu, the relationships you can make it easier to engender — it is many wonderful, and it’s assisting our son in addition to us understand the subject is interesting, which is wonderfully vital. Thank you for the whole thing!

 52. kevin durant shoes

  I truly wanted to develop a brief comment to express gratitude to you for all of the lovely items you are showing on this site. My time-consuming internet investigation has at the end of the day been honored with pleasant facts and techniques to write about with my friends. I would mention that most of us site visitors are truly blessed to be in a really good community with so many special people with beneficial things. I feel somewhat grateful to have discovered your website page and look forward to plenty of more exciting times reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 53. yeezy supply

  I wanted to type a word in order to say thanks to you for the great guides you are posting on this site. My time-consuming internet look up has at the end been honored with good facts and techniques to share with my two friends. I would assert that many of us readers are undoubtedly fortunate to live in a fantastic site with very many special professionals with insightful things. I feel very much fortunate to have discovered your website and look forward to plenty of more awesome minutes reading here. Thanks a lot again for everything.

 54. golden goose

  I definitely wanted to write down a simple comment so as to express gratitude to you for these marvelous facts you are placing on this website. My time consuming internet lookup has now been rewarded with excellent details to write about with my company. I ‘d claim that most of us site visitors actually are quite blessed to exist in a magnificent place with many marvellous individuals with very beneficial tips and hints. I feel extremely happy to have encountered the weblog and look forward to really more awesome minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.

 55. moncler

  Thanks a lot for providing individuals with remarkably special opportunity to discover important secrets from this web site. It’s always very useful and also packed with amusement for me personally and my office colleagues to visit your web site at the very least three times a week to read through the fresh secrets you will have. Of course, I’m just usually contented with all the cool suggestions you give. Some 1 points in this post are basically the simplest I’ve had.

 56. surpreme

  A lot of thanks for each of your efforts on this web page. Kim takes pleasure in making time for investigations and it is easy to understand why. Almost all know all concerning the lively ways you render important guidance through the blog and in addition improve response from some other people on the article then our girl is undoubtedly learning a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are conducting a brilliant job.

 57. golden goose

  I want to express some appreciation to the writer just for bailing me out of this type of condition. Right after surfing through the the net and obtaining things which are not productive, I believed my entire life was gone. Living without the presence of answers to the difficulties you have sorted out through your short article is a crucial case, as well as ones which could have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t encountered your site. Your own personal natural talent and kindness in touching almost everything was vital. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a thing like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks very much for the expert and amazing help. I won’t be reluctant to propose your web site to anybody who wants and needs support about this area.

 58. adidas yeezy

  I not to mention my friends have already been following the excellent tips and hints found on the blog and quickly got a horrible suspicion I had not thanked the website owner for those strategies. Most of the guys ended up absolutely very interested to see them and now have really been using these things. I appreciate you for really being simply accommodating and for obtaining such amazing ideas most people are really desirous to know about. My personal sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

 59. jordan retro

  Thanks a lot for giving everyone an exceptionally pleasant chance to read from this web site. It can be very pleasing and also stuffed with a good time for me and my office acquaintances to visit your blog minimum three times weekly to see the new guidance you have. And indeed, we’re at all times satisfied with all the remarkable inspiring ideas you serve. Certain 4 tips on this page are completely the simplest we have had.

 60. goyard wallet

  I have to express my passion for your kind-heartedness in support of men and women who should have guidance on this one concern. Your personal commitment to passing the message around turned out to be really informative and has usually permitted employees just like me to reach their objectives. Your own invaluable hints and tips signifies much a person like me and further more to my office colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 61. yeezy 380

  I would like to show thanks to this writer just for rescuing me from this type of instance. After looking through the internet and coming across principles which were not powerful, I thought my life was well over. Existing minus the approaches to the problems you have resolved through your write-up is a crucial case, as well as ones which could have negatively damaged my career if I had not noticed your site. The expertise and kindness in touching every item was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a thing like this. I can also at this point relish my future. Thanks for your time very much for the reliable and results-oriented guide. I won’t think twice to recommend your web page to anybody who needs to have guide about this topic.

 62. jordan shoes

  I precisely needed to thank you very much again. I’m not certain the things I might have gone through without the pointers documented by you concerning such subject. It has been a distressing circumstance in my circumstances, however , noticing a new specialized way you resolved it took me to cry with happiness. I’m just happy for the help and in addition believe you realize what an amazing job that you’re accomplishing educating some other people with the aid of your webblog. I’m certain you have never met all of us.

 63. kyrie 6

  I definitely wanted to make a brief message so as to express gratitude to you for all of the superb hints you are giving at this website. My incredibly long internet look up has finally been paid with useful tips to exchange with my friends and classmates. I would declare that most of us visitors are unquestionably blessed to be in a perfect community with very many outstanding individuals with valuable advice. I feel rather blessed to have encountered the webpages and look forward to some more amazing minutes reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

 64. yeezy boost 350 v2

  My wife and i ended up being really excited when Michael managed to do his basic research through your precious recommendations he was given out of the site. It’s not at all simplistic to simply always be offering guidelines that many men and women may have been selling. We really keep in mind we now have you to thank for this. All the explanations you made, the easy site menu, the relationships you give support to create — it’s many fabulous, and it’s really making our son in addition to our family do think that theme is thrilling, and that is wonderfully pressing. Many thanks for everything!

 65. moncler

  I simply wanted to send a simple message so as to thank you for all of the fabulous secrets you are placing on this site. My extended internet investigation has at the end been paid with good facts to share with my family and friends. I ‘d mention that most of us website visitors are unequivocally lucky to exist in a fantastic site with so many lovely people with insightful principles. I feel really happy to have seen your entire web site and look forward to many more amazing times reading here. Thanks a lot once more for everything.

 66. curry shoes

  I as well as my buddies appeared to be taking note of the best things on your web page and so all of the sudden got an awful suspicion I never thanked you for those tips. My women came for this reason stimulated to see them and already have in truth been using those things. Thanks for simply being considerably accommodating and then for deciding upon certain ideal areas most people are really desirous to understand about. My honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 67. jordan shoes

  I just wanted to post a quick remark to be able to thank you for these great pointers you are writing on this website. My considerable internet research has finally been recognized with reliable information to go over with my friends. I would express that most of us website visitors actually are very blessed to live in a fabulous place with very many wonderful people with very helpful ideas. I feel truly privileged to have come across the website and look forward to tons of more pleasurable minutes reading here. Thanks once more for everything.

 68. jordan shoes

  I wish to show my affection for your generosity in support of individuals that actually need assistance with in this topic. Your real dedication to getting the message all over appears to be unbelievably valuable and has without exception encouraged women just like me to achieve their dreams. Your valuable guidelines implies a great deal to me and substantially more to my mates. Warm regards; from all of us.

 69. supreme clothing

  I enjoy you because of all your valuable work on this website. Kate really loves managing investigation and it is easy to see why. My partner and i notice all of the powerful means you create useful tricks via this blog and as well encourage response from other individuals on this article then our simple princess is truly understanding so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You have been carrying out a very good job.

 70. calvin klein underwear

  Thanks for all of the effort on this web page. Gloria enjoys engaging in investigation and it’s really easy to understand why. We hear all regarding the lively form you make very helpful thoughts via this blog and recommend response from website visitors on that concept while our favorite princess is truly being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. Your conducting a good job.

 71. lebron 15 shoes

  My spouse and i got so glad that Albert managed to finish up his researching by way of the ideas he had in your blog. It’s not at all simplistic just to possibly be giving freely information and facts a number of people might have been selling. So we realize we’ve got the website owner to be grateful to for this. All of the explanations you made, the simple website menu, the relationships you make it possible to create — it is all sensational, and it’s assisting our son in addition to the family believe that this situation is interesting, and that is extremely indispensable. Many thanks for everything!

 72. Аноним

  I happen to be commenting to make you know of the beneficial discovery my friend’s daughter went through checking your web page. She came to find some issues, which included how it is like to possess an ideal giving mindset to get folks with ease learn about some very confusing subject areas. You undoubtedly exceeded visitors’ expectations. I appreciate you for providing those effective, dependable, educational as well as easy tips about your topic to Mary.

 73. off white

  Needed to post you a little remark to give thanks over again for these wonderful tricks you have shared in this case. This is so seriously open-handed with you to grant easily what numerous people might have sold as an ebook in order to make some cash for themselves, certainly seeing that you might well have done it if you wanted. These points additionally served to provide a good way to recognize that some people have a similar dreams much like my very own to know the truth many more related to this issue. I think there are numerous more fun occasions up front for people who go through your site.

 74. giannis antetokounmpo shoes

  My spouse and i were absolutely glad when Michael could do his researching with the precious recommendations he received in your web page. It’s not at all simplistic to simply possibly be making a gift of guides many people have been selling. We really do understand we now have the writer to appreciate for this. The main explanations you have made, the simple blog navigation, the friendships you will help to create — it is all remarkable, and it’s really helping our son in addition to our family understand this article is excellent, which is really fundamental. Many thanks for all the pieces!

 75. air jordan shoes

  I precisely had to thank you very much all over again. I am not sure the things that I would have tried without those concepts provided by you directly on such question. This was the challenging crisis for me, but being able to view your specialized fashion you handled it forced me to leap with fulfillment. I’m just happier for this support and as well , trust you know what a great job you’re accomplishing instructing many people by way of your webpage. Most likely you’ve never encountered any of us.

 76. moncler

  Thank you a lot for giving everyone a very brilliant chance to read critical reviews from this web site. It can be very pleasurable and as well , full of a good time for me and my office fellow workers to search your blog at least three times a week to find out the latest guides you will have. And of course, I’m so usually contented with the superb knowledge served by you. Certain 4 facts in this posting are undeniably the most suitable we have had.

 77. adidas yeezy

  A lot of thanks for your entire hard work on this web site. My aunt really loves carrying out internet research and it’s easy to understand why. My partner and i notice all of the dynamic medium you present useful information through the web site and in addition encourage participation from the others on the area of interest then our girl has been discovering so much. Have fun with the rest of the new year. You have been performing a brilliant job.

 78. pandora

  I wish to show my gratitude for your kind-heartedness supporting men and women that need assistance with your topic. Your special commitment to getting the solution around ended up being amazingly valuable and have continuously permitted employees much like me to realize their desired goals. Your amazing invaluable guidelines signifies a whole lot to me and somewhat more to my office workers. Best wishes; from all of us.

 79. golden goose

  I in addition to my guys were actually reviewing the great items on your web page then the sudden got a horrible feeling I never thanked the blog owner for those secrets. All of the ladies appeared to be for this reason very interested to study them and have in effect in fact been making the most of these things. Many thanks for really being quite considerate and then for considering varieties of magnificent ideas millions of individuals are really desirous to know about. Our own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 80. pandora

  Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily marvellous opportunity to check tips from here. It’s always very enjoyable and also full of a good time for me personally and my office acquaintances to visit your web site really 3 times in 7 days to see the latest tips you have. And lastly, I am just usually astounded for the fabulous tricks you serve. Certain two points on this page are in truth the most effective we have had.

 81. golden goose

  Thanks for all your efforts on this site. My mom loves conducting internet research and it’s really obvious why. Most of us know all about the lively medium you convey invaluable strategies by means of the blog and even strongly encourage contribution from other ones about this area of interest and my girl has been learning a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re doing a very good job.

 82. golden goose

  I want to show thanks to you just for rescuing me from this particular challenge. Because of scouting through the the net and obtaining ideas which are not pleasant, I believed my entire life was over. Being alive devoid of the answers to the problems you’ve sorted out by way of your entire guide is a crucial case, as well as the kind which might have adversely damaged my entire career if I hadn’t come across your blog post. Your actual talents and kindness in dealing with every aspect was crucial. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I can now look ahead to my future. Thank you so much for this skilled and effective guide. I will not be reluctant to suggest the blog to any individual who needs to have tips about this matter.

 83. canada goose jacket

  I have to show my thanks to the writer just for bailing me out of this particular trouble. After surfing around throughout the world wide web and obtaining recommendations which were not productive, I figured my entire life was gone. Existing minus the strategies to the difficulties you’ve resolved as a result of this write-up is a serious case, and those which might have badly damaged my career if I had not come across your web page. Your good mastery and kindness in handling every item was very useful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a thing like this. It’s possible to at this time relish my future. Thanks a lot so much for your high quality and amazing guide. I won’t be reluctant to propose your blog to anyone who needs and wants guide on this situation.

 84. moncler coat

  I just wanted to jot down a small word to be able to appreciate you for some of the pleasant suggestions you are giving out on this site. My incredibly long internet research has finally been honored with good concept to write about with my guests. I would repeat that we site visitors actually are extremely endowed to exist in a useful community with very many perfect individuals with good plans. I feel extremely fortunate to have discovered your entire web page and look forward to some more amazing moments reading here. Thank you once more for a lot of things.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>