Улаан үнгэ

Урда сагта хада хабсагай дээрэ зурагдаһан зурагууд улаан үнгэтэй байһан. Иимэ ушарһаа улаан үнгэ элинсэг хулинсагуудаймнай гол үнгэ байһан гэжэ ойлгонобди. Ажамидаралай үндэһэн болохо наранай үнгэ улаан.

«Улайран толорхо гэжэ наран гарадаг,

Ухамайлан ухаарха гэжэ хүн түрэдэг».

Нара «улаан» гэдэг, мүн баһа «алтан шара нарамнай» гэдэг. Шара наран гэжэ үдын нара, хараха аргагүй ялагар халуун нара нэрлэдэг. Үглөөгүүр ба үдэшэ тэнгэри улайрдаг, тиимэһээ үглөөнэй ба үдэшын нара улаан гэдэг.

Түүрэг арад өөһэдыгөө нарата улад гэжэ нэрлэдэг, харин буряад зон гэр бүлэ соомнай тэды халуун амин гэдэг. Халуун гэһэн үгэ, манай һанахада, бүхы юртэмсые халаадаг галай, наранай улаан үнгэтэй холбоотой.

Улаан үнгэ шанар hайтай, дэмбэрэлтэй гэhэн удхатай. «Хормойн улааниие хараагүйб, хотын улааниие харааб» гэжэ хүбүүндээ һамга абхуулжа байһан эсэгэ хэлэнэ. Эндэ бэеынь һайханиие хараагүйб, уг гарбалынь харааб гэһэн удхатай гэжэ Лодон Линховоин хэлэнэ.

Хүн бүхэн жэл мэнгэеэ мэдэхэ ёһотой. Долоон улаан мэнгэ, юһэн улаан мэнгэ гэжэ байдаг. Улаан мэнгэ наран мэтэ энхэ амгалан гэһэн тэмдэгтэй.

«Хүрин улаан шарайтай

Хүрзын шэнээн шүдэтэй» (Абай Гэсэр, 163).

«Улаан наранай түһөөтэй

Урмай – гоохон хатан лэ» (Абай Гэсэр, 176).

«Түмэн улаан хүбүүдээр

Түрын хүндэ түхеэрүүлжэ,

Мянган улаан бэреэдээр

Мяха архи бэлэдхүүлжэ

Хариһаа бууһан хадамуудаа

Угтан хүлеэн буулгаба» (Намсараев, 1988, н.3, 84).

«Түмэн хүнэй һүр дараха,

Түхэреэн улаан шарайтай

Мянган хүнэй һүр дараха

Мандаһан улаан шарайтай

Эрын юһэн эрдэм түгэсэһэн

Эрын һайн хүбүүн болоорой!».

Дээрэ хэлэгдэһэн үгэнүүд улаан шарай бүхэ, элүүр, һайн гэжэ тэмдэглэнэ. Шударгы бэрхэ Гэсэрэй баатар Буйдан-Улаан гэжэ нэрэтэй. Улаан хүбүүн, улаахан басаган гэжэ һайн шэнжэтэй зониие хэлэдэг. Сэлсэгэр улаан, монсогор улаан сэбэр гэһэн удхатай. Энэ ушар буряад поэзи гэршэлнэ:

«Үндэр улаан бэриие

Үтэлхэ наһандаа зараагүйб,

Һaйхан хүүгэн ашые

Һaлга гартаа үргөөгүйб» (Цыдендамбаев, 2002, 169).

«Улаахан бэриингээ нэрэһэн арзада

Үндэһөө харадаг үбгэдэй юрөөл

Үглөөдэрые зүгнэдэг найдалынь һэн» (Раднаева, 1993, 45).

Улаан зүһэтэй мал һайн, өөрэ байдаг. Лусуудта үргэхэдөө, уб улаан үнеэнэй һү үргэдэг. Улаагша үнеэнэй һүн шэмэтэй, үдхэн байдаг һэн тула иимэ үреэл хэлэдэг байгаа бэзэ:

«Улаагша үнеэнэй ерэхэдэ,

Һуулга барин угтаарай.

Ураг эльгэнэй ерэхэдэ,

Уураг улаан сайгаар угтаарай».

Номууд сооһоо олоһоноо ба өөрөө үзэһэн соносоһоноо үндэһэ болгон улаан үнгэ шэнжэлжэ үзөөд, танай анхаралда иимэ холбоо үгэнүүдые дурадханабди. Ургажа ябаһан улаан бургааһан гэжэ үхибүүд тухай хэлэгдэдэг. Улаа бутарха гэжэ, пеэшэнээ гэртээ ехээр түлэхэдөө хэлэдэг. Улаан мяхаараа, улаан нюураараа гэжэ бүхы бэеэрээ, бүхы сэдьхэлээрээ юумэндэ шармайн ородог хүниие хэлэдэг. Улаан мяхан дууһаха, улайха нюур дууһахагүй гэһэн үгэ һэшхэл тухай хэлэнэ.

«Уур сухалаа тогтоожо,

Улаан голым хайрлыт» (Монголдохи буряадуудай үльгэрнүүд, 1992, 15). Адуушан Зэбэлдэр иигэжэ хаан Хашигтые гуйна. Улаан голдоо хүрэхэ, улаан голоо шобторуулха, улаанхан голоороо болохо гэһэн холбоо үгэнүүд соо улаан гол бүхы зүрхэ сэдьхэл, ухаан бодол, амин гол гэһэн болоно. Үльгэр соо «улаан голһоо» гадна «сагаан гол» гэһэн үгэ бии юм байна. «Утаһанай шэнээн улаан, хилгааһанай шэнээн сагаан голтой» Богдо Жангар хаан байба гэжэ хэлэгдэнэ. (Монголдохи буряадуудай үльгэрнүүд, 1992, 16).

Улаан шулуун дээрэ ургамал ургуулха гэһэн үгэ баримтагүй газарта баримта бии болгоохо гэһэн удхатай. Ехээр хүнэй халуурхада «улаан дүлэн» болотороо халуураа гэдэг.

Улаан зайдаар ябааб гэхэдээ, эмээлгүй ябааб гэнэ. Хара-Зутан ноёной гурбан зуун сэрэгүүд «эмээл оложо ядаба, улаан зайдаар талииба» (Абай Гэсэр, 131).

Үльгэр онтохонууд соо иимэ улаан үнгэтэй холбоотой үгэнүүдые олобобди: «аржагар улаан шэнэhэн, һухай улаан ташуур» (Тороев, 1994, 28), «улаан тооһон, зэд улаан гааһан, загал улаан һогоон, шуһан улаан гол, багса улаан дүнсэ г. м.» (Абай Гэсэр).

Буряад арадта шуһан түрэл болохо эхын түрэл улаан үнгөөр тодорхойлогдоно. «Нагасын тэнгэри дээгүүр» гэжэ түрэ хуримай болоходо, тон түрүүн уряал айладхаха, дүхэригэй түрүүдэ нагсанараа һуулгаха, түрүүшын дээжэ сай аягалдаг байгаа. Сэсэ мэргэн арадай үгэнүүд сооһоо иимэ оньһон үгэ дээрэ хэлэгдэһэниие батална:

«Уһанай эхин булаг,

Хүнэй эхин нагаса».

Улаан үнгэ ехэнхидээ һайнай шэнжэ, гэбэшье иимэ холбоо үгэнүүд буряад хэлэндэ бии. Улаан зээрдэ болобо гэхэдээ ехээр архи ууба гэһэн удхатай. Абарга Мэлхэй Хэедээр Мэргэндэ хэлэнэ ха:

«Адаг эрэ болбол гoo,

Гол таһа унажа үхэн һогтохош.

Дунда зэргын эрэ болбол –

Улаан зэрдэ боложо һогтохош.

Эрхим эрэ гээшэ һаа,

Амаа халаһанай тэды һогтохош» (Улигеры хори-бурят, 1988, 34).

Аймшагтай нюдэ үльгэр соо «горьё улаан нюдэн» гэдэг. Ходо наншалдажа ябадаг хүнэй гар улаан, муу юумэ хээд, баригдашабал, хүнэй нюур эшэһэндээ улайдаг. Энээн тухай иимэ оньһон үгэ бии:

«Зайраа хүнэй гар улаан,

Зэмэтэй хүнэй шарай улаан».

Эндэһээ дүн гаргажа хэлэбэл, олон арад зондо улаан үнгэ хадаа баярайшье, гашуудалайшье тэмдэг гэжэ хэлэнэбди. Ехэнхидээ буряад зон улаан үнгэ ехэ эльгэлдэг байһан гэжэ ёһо заншалнууднай, үльгэр туужанууднай гэршэлнэ. Жэшээнь, үльгэр соо ууган сагаан, тээли улаан гэжэ ехэ болон дунда үринүүдээ нэрлэдэг байһан.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

63 комментария на “Улаан үнгэ

 1. cheap jordans

  Aw, this was a very nice post. In concept I want to put in writing like this additionally ?taking time and actual effort to make an excellent article?but what can I say?I procrastinate alot and by no means appear to get something done.

 2. birkin bag

  After research a couple of of the weblog posts on your website now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and will likely be checking again soon. Pls try my website as well and let me know what you think.

 3. air jordan

  Can I just say what a reduction to seek out someone who really is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know the best way to deliver a difficulty to light and make it important. More people need to learn this and understand this aspect of the story. I cant imagine youre no more popular because you undoubtedly have the gift.

 4. jordan 6

  I’m often to running a blog and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your website and hold checking for new information.

 5. balenciaga sneakers

  Hey! I simply would like to give a huge thumbs up for the nice information you may have right here on this post. I will likely be coming again to your weblog for extra soon.

 6. longchamp

  The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my option to read, however I actually thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can fix should you werent too busy searching for attention.

 7. a bathing ape

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to seek out any individual with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is one thing that is needed on the net, someone with a bit originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 8. golden goose outlet

  Hi there! I simply want to give an enormous thumbs up for the good data you’ve gotten here on this post. I can be coming again to your blog for extra soon.

 9. hermes handbags

  Hiya! I just wish to give an enormous thumbs up for the good information you may have here on this post. I will likely be coming back to your blog for extra soon.

 10. kd13

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit analysis on this. And he in reality purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If attainable, as you become experience, would you thoughts updating your blog with extra particulars? It is extremely useful for me. Huge thumb up for this blog submit!

 11. yeezy supply

  There are definitely loads of particulars like that to take into consideration. That could be a nice point to convey up. I supply the ideas above as common inspiration however clearly there are questions like the one you convey up where the most important thing can be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I’m positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both boys and girls feel the impression of just a moment抯 pleasure, for the remainder of their lives.

 12. http://tolivelugu.net

  Greetings from Florida! I’m bored to death
  at work so I decided to browse your site on my iphone during
  lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

 13. Shirley

  If you are going for finest contents like me, only pay a
  quick visit this web site every day as it offers feature contents,
  thanks

 14. balenciaga shoes

  A lot of thanks for your entire hard work on this site. My niece enjoys going through research and it is easy to see why. A lot of people know all relating to the lively medium you give both useful and interesting things through this blog and even improve participation from other ones on the subject matter plus our own child is really discovering a whole lot. Enjoy the rest of the new year. Your performing a first class job.

 15. lebron 17 shoes

  I precisely had to thank you so much yet again. I do not know the things that I would’ve worked on without these creative concepts discussed by you concerning that field. It actually was a real depressing difficulty in my position, however , observing a new expert technique you managed it took me to cry with contentment. I will be thankful for the information and even believe you find out what an amazing job you are accomplishing teaching the mediocre ones thru your web page. Most likely you haven’t met all of us.

 16. moncler sale

  I together with my buddies were found to be reading through the nice helpful tips found on your web page and before long I had a horrible feeling I had not expressed respect to the site owner for those strategies. Most of the men had been as a consequence very interested to see all of them and have definitely been making the most of them. Appreciate your getting really helpful as well as for picking out this sort of fantastic resources most people are really desirous to discover. My personal sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 17. off white jordan 1

  Thank you for all your valuable hard work on this web site. My mom takes pleasure in setting aside time for internet research and it is obvious why. Almost all hear all of the lively ways you make great tactics on your web site and as well attract response from others on that topic while our own simple princess is truly starting to learn so much. Enjoy the rest of the year. You are always conducting a great job.

 18. Junko

  Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 19. зеркало 1хбет регистрация

  You really make it appear really easy together with your presentation however I in finding this topic
  to be really something that I believe I
  would never understand. It sort of feels too complex and very
  vast for me. I’m taking a look ahead for your next publish, I’ll try to get the grasp of it!

 20. jordan 12

  Thanks so much for giving everyone an extremely special chance to check tips from this blog. It is usually so ideal and stuffed with amusement for me and my office friends to search the blog minimum three times weekly to read through the latest issues you will have. Not to mention, I’m usually motivated with all the spectacular methods you serve. Some 2 tips in this article are in reality the most beneficial we have had.

 21. supreme clothing

  I am commenting to make you understand of the fabulous discovery our girl found going through your site. She mastered plenty of details, including what it is like to possess an incredible coaching mindset to let most people with ease thoroughly grasp specific complex topics. You really did more than her expectations. I appreciate you for offering those beneficial, trustworthy, edifying and in addition easy tips on the topic to Kate.

 22. supreme new york

  Thanks for every one of your efforts on this website. My niece delights in setting aside time for research and it is simple to grasp why. We all learn all of the compelling tactic you render informative ideas via the web blog and even encourage contribution from other people on the area of interest while my girl is undoubtedly understanding so much. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one performing a brilliant job.

 23. golden goose sale

  I in addition to my buddies came analyzing the excellent advice on the website then quickly I had a terrible suspicion I never expressed respect to you for those techniques. All the ladies appeared to be for this reason passionate to learn them and have without a doubt been taking pleasure in them. Appreciation for getting considerably considerate and also for picking out this sort of good themes most people are really desperate to discover. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 24. jordan retro

  I precisely needed to thank you so much once again. I’m not certain the things that I could possibly have worked on in the absence of the basics shared by you concerning this problem. It previously was a alarming setting in my view, but encountering a new specialized mode you processed it forced me to jump over contentment. Now i am happier for this guidance as well as sincerely hope you comprehend what a great job you were putting in teaching others thru your website. More than likely you’ve never come across all of us.

 25. yeezy boost 350

  I truly wanted to develop a brief word to be able to appreciate you for all the marvelous facts you are giving at this website. My long internet research has finally been compensated with reliable strategies to go over with my partners. I would repeat that we readers actually are extremely endowed to be in a fabulous site with very many awesome individuals with beneficial concepts. I feel rather lucky to have seen your web pages and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

 26. nike shox for women

  I just wanted to write down a quick note to be able to express gratitude to you for all of the precious tactics you are posting on this site. My long internet research has finally been compensated with wonderful strategies to go over with my guests. I would claim that most of us visitors are unequivocally blessed to live in a magnificent place with so many special individuals with useful guidelines. I feel pretty blessed to have come across the webpage and look forward to many more entertaining times reading here. Thanks a lot once again for everything.

 27. hermes belt

  My spouse and i got relieved Albert could carry out his analysis by way of the ideas he discovered from your very own web site. It’s not at all simplistic to simply possibly be giving out concepts that many others could have been making money from. And now we fully grasp we now have the website owner to thank for this. The entire illustrations you have made, the simple website navigation, the relationships you can assist to promote — it’s everything overwhelming, and it is facilitating our son and the family feel that the subject is cool, which is unbelievably essential. Many thanks for the whole lot!

 28. kyrie spongebob

  I needed to compose you this bit of remark so as to thank you so much yet again considering the great suggestions you have shared here. This is really open-handed of you to deliver without restraint what exactly many individuals could possibly have supplied for an e-book to generate some money for themselves, certainly considering that you could have done it in case you wanted. Those principles likewise served as the good way to fully grasp that other individuals have a similar desire just as my very own to see a whole lot more in respect of this problem. Certainly there are some more fun occasions up front for individuals who scan through your blog post.

 29. jordans

  I precisely wanted to appreciate you again. I’m not certain the things that I would’ve accomplished without the type of hints contributed by you on my area. It absolutely was an absolute challenging issue in my position, but observing a new well-written fashion you treated it made me to weep for delight. I am happier for this guidance and in addition pray you are aware of a great job that you’re accomplishing instructing the rest using a site. Most likely you’ve never met any of us.

 30. kyrie 6

  I would like to show appreciation to the writer for rescuing me from such a situation. After surfing throughout the online world and obtaining solutions which were not pleasant, I figured my life was over. Living minus the solutions to the difficulties you have solved by means of your site is a crucial case, and ones that could have adversely affected my entire career if I hadn’t noticed your site. Your good talents and kindness in maneuvering all the stuff was excellent. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a point like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks for your time very much for this impressive and effective help. I will not think twice to refer your web sites to any person who needs guide about this matter.

 31. chrome hearts

  My spouse and i have been absolutely glad when Emmanuel could round up his analysis from your ideas he grabbed from your blog. It’s not at all simplistic to just be giving freely points the others might have been making money from. Therefore we understand we have got the writer to give thanks to because of that. Most of the illustrations you made, the easy website menu, the friendships your site give support to engender — it is all fantastic, and it’s really helping our son and our family reason why that issue is pleasurable, and that’s very mandatory. Thanks for the whole lot!

 32. supreme t shirt

  I precisely desired to say thanks once more. I’m not certain the things that I could possibly have gone through without the entire hints contributed by you relating to my problem. It had been a very frightening scenario in my opinion, however , noticing the professional technique you managed it took me to leap for gladness. Now i’m thankful for this information and in addition hope you find out what a great job you’re carrying out instructing people through a web site. I am certain you have never got to know any of us.

 33. paul george shoes

  Needed to create you one bit of observation just to thank you so much again considering the extraordinary thoughts you’ve discussed on this website. It has been really strangely open-handed with people like you to grant extensively all that a few individuals might have supplied for an ebook to help with making some money for themselves, especially now that you might have done it if you ever decided. These tricks as well worked to become fantastic way to comprehend other individuals have the identical passion like my personal own to learn a great deal more related to this issue. I believe there are some more enjoyable occasions up front for individuals that read your website.

 34. retro jordans

  I want to express some appreciation to this writer just for bailing me out of this problem. After scouting through the the web and seeing suggestions which are not powerful, I assumed my entire life was over. Being alive devoid of the strategies to the difficulties you’ve fixed by way of your article is a critical case, as well as the kind which could have badly damaged my entire career if I hadn’t encountered your website. Your personal ability and kindness in controlling a lot of stuff was valuable. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I can also now look forward to my future. Thanks a lot very much for this specialized and sensible guide. I will not think twice to recommend your web page to anybody who needs and wants guidelines on this subject.

 35. Emily

  Spot on with this write-up, I seriously think this site needs
  much more attention. I’ll probably be returning to
  read through more, thanks for the info!

 36. kyrie 3 shoes

  My husband and i ended up being quite comfortable that Ervin managed to finish off his preliminary research from your ideas he grabbed while using the blog. It’s not at all simplistic to just possibly be giving freely facts which often the others might have been selling. Therefore we consider we now have the website owner to thank for that. All the illustrations you made, the straightforward site navigation, the relationships your site make it easier to promote — it’s got many unbelievable, and it’s really making our son and our family reckon that this content is satisfying, which is seriously vital. Thank you for all the pieces!

 37. kd 12

  Thanks so much for giving everyone remarkably nice opportunity to discover important secrets from this web site. It really is very great and jam-packed with fun for me personally and my office acquaintances to search your website no less than 3 times a week to read the new items you have. Not to mention, I am usually fulfilled for the powerful advice you give. Some 4 tips in this posting are easily the most impressive we have had.

 38. yeezy supply

  I in addition to my buddies came reading the nice things on your website and so all of the sudden came up with a horrible feeling I never thanked the web blog owner for those strategies. These women appeared to be as a result excited to learn all of them and already have pretty much been enjoying them. Appreciation for genuinely simply kind and for using some great themes millions of individuals are really eager to be informed on. My personal sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 39. yeezy

  I must express some appreciation to you just for bailing me out of this particular condition. Right after browsing through the search engines and meeting recommendations which are not helpful, I thought my entire life was well over. Living devoid of the answers to the difficulties you’ve solved by means of your entire blog post is a crucial case, as well as the ones that could have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t discovered your blog post. Your capability and kindness in maneuvering the whole lot was very helpful. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a subject like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks for your time so much for the skilled and results-oriented guide. I won’t think twice to suggest your web site to any individual who will need assistance about this topic.

 40. golden goose

  I in addition to my pals came examining the best secrets and techniques located on the website then at once developed a terrible feeling I had not expressed respect to the website owner for them. Those young men were definitely consequently warmed to study all of them and now have quite simply been taking pleasure in these things. Appreciation for really being quite accommodating as well as for opting for these kinds of quality areas most people are really wanting to understand about. My very own sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 41. jordan 6

  I’m also commenting to make you know of the excellent encounter our girl undergone studying the blog. She noticed plenty of things, not to mention what it’s like to have an awesome helping heart to let men and women smoothly know certain impossible things. You truly exceeded her expectations. Thanks for supplying the warm and helpful, healthy, revealing and also fun thoughts on that topic to Lizeth.

 42. golden goose outlet

  I am only commenting to make you be aware of of the great experience my friend’s princess obtained using your web site. She learned a wide variety of things, most notably what it is like to have an excellent giving mindset to let a number of people really easily comprehend selected tricky issues. You truly surpassed our desires. Many thanks for displaying such interesting, dependable, edifying and also easy tips on your topic to Sandra.

 43. lebron shoes

  I want to show my passion for your kindness in support of people that absolutely need help with this important concept. Your real commitment to getting the message up and down appeared to be astonishingly good and has in every case permitted many people just like me to get to their objectives. This important instruction signifies much to me and further more to my fellow workers. Regards; from each one of us.

 44. kd shoes

  My husband and i got fortunate when Peter managed to conclude his researching through the entire precious recommendations he obtained through your site. It’s not at all simplistic just to find yourself giving for free helpful hints people have been trying to sell. And we all recognize we have got the blog owner to give thanks to for that. All the illustrations you’ve made, the straightforward site menu, the friendships you can make it possible to engender — it’s many awesome, and it’s really leading our son and the family do think this article is brilliant, which is certainly highly mandatory. Thanks for the whole thing!

 45. curry 6 shoes

  I actually wanted to send a brief remark so as to appreciate you for some of the superb facts you are giving on this website. My extensive internet lookup has at the end been honored with brilliant concept to talk about with my friends and classmates. I would mention that most of us website visitors are extremely blessed to exist in a perfect network with many brilliant individuals with very helpful points. I feel rather grateful to have used the web page and look forward to so many more brilliant moments reading here. Thanks once again for a lot of things.

 46. pandora charms

  I’m commenting to let you understand what a brilliant encounter our child encountered visiting your blog. She came to understand plenty of issues, including how it is like to have a marvelous giving style to let many more without hassle know specific complicated subject matter. You undoubtedly did more than visitors’ desires. Thank you for giving these invaluable, dependable, explanatory and also easy thoughts on that topic to Tanya.

 47. curry 5 shoes

  Thank you so much for giving everyone an extraordinarily remarkable possiblity to discover important secrets from this website. It is usually very brilliant and jam-packed with a great time for me personally and my office co-workers to search your site minimum three times every week to find out the new things you have got. Not to mention, I’m just actually pleased with your spectacular creative ideas you give. Certain 3 areas in this article are undeniably the most effective I have ever had.

 48. nike sb dunk high

  I and also my guys were analyzing the nice tips found on your web page then suddenly got an awful feeling I never expressed respect to the blog owner for those techniques. Those people are actually absolutely warmed to see them and have in effect surely been using them. Appreciation for being simply kind and for pick out such fabulous things millions of individuals are really desirous to be aware of. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 49. jordans

  I wish to express my appreciation for your generosity giving support to folks who should have assistance with your study. Your real commitment to passing the solution all-around had become wonderfully practical and has truly empowered those just like me to reach their ambitions. This important hints and tips implies a lot to me and additionally to my office workers. Thanks a ton; from all of us.

 50. kyrie irving shoes

  I enjoy you because of every one of your work on this website. Kim enjoys making time for internet research and it is easy to see why. We learn all of the dynamic way you produce powerful items on your web blog and as well foster response from others on that subject while our simple princess is actually becoming educated a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re doing a first class job.

 51. off white

  Thank you a lot for providing individuals with a very marvellous opportunity to check tips from this web site. It really is so pleasurable and stuffed with a good time for me and my office mates to search the blog not less than 3 times weekly to read through the newest items you have. And of course, I’m just actually satisfied concerning the striking creative concepts you serve. Selected 1 points in this article are in fact the best we’ve had.

 52. yeezy boost 350 v2

  I have to show my gratitude for your generosity for those people that require help with this one idea. Your real dedication to getting the message all over had been particularly invaluable and have continually empowered others just like me to attain their desired goals. The insightful report entails a whole lot to me and extremely more to my office workers. Thank you; from each one of us.

 53. yeezy 350

  I would like to show my admiration for your generosity in support of individuals that should have help on in this matter. Your personal dedication to passing the message all around had become really helpful and have in most cases permitted some individuals much like me to arrive at their dreams. This informative help signifies a whole lot a person like me and additionally to my mates. With thanks; from all of us.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>