Хара үнгэ

Б. Сэрсэгмаа «сагаан үнгые түмэн үнгөөр хубилжа шададаг хадань, эхэ үнгэ гэнэ. Хара үнгэ дахяад ондоо үнгөөр хубилжа шададаггүй ушарһаа адаг үнгэ гэжэ тоологдобо». (Сэрсэгмаа Б.//Дүхэриг.–2004.-5 февр.). Тиигэбэшье хара сагаан үнгэ эсэгэ эхэ үнгэнүүд гэжэ бүхы дэлхэйн арад зон тоолодог. Хара эсэгэ, сагаан эхэ болоно.

Олон арад зоной аман зохёолдо хара үнгэ муу гэһэн удхатай. Американ индейцүүдтэ хара үнгэ хойто зүг, уйдхар, гашуудал тэмдэглэнэ. Буряад, япон болон хитад арад хара үнгэ баһа хойто зүгтэй, үбэлтэй холбоно.

Манай буряад арадта хара үнгэ муушье, һайншье удхатай. Байгаалида хара үнгэ муу – хара үүлэн, хара боро хии бараан, харалган зуд. Урдань халдабаритай үбшөөр үбдэһэн айлай газаа хара туг хададаг байһан. Хара үнгэтэй юумэ бэлэглэхэгүй гэжэ оролдодог. Хэрбэеэ заатагүй бэлэглэбэл, дээрэнь сагаан үнгөөр оройлхо ёһотой. «Хара уһан, хаташаһан хара хилээмэн, хара хэлэтэй һамган г.м., хүнэй харгы алдуулһан, ой ухааниие балартуулһан хатуу хара архи» (Намжилон, 2001, 67) гэжэ хара үнгэ муушалагдана. Хара үдэр гэхэдээ муу саг тэмдэглэнэ гэжэ Ш-Н. Цыденжапов ород-буряад толи соогоо тэмдэглэнэ. Зурхайда хара үдэр гэжэ тэрсүүд, модон хохи үдэрые хэлэдэг.

Хара һанаатай зон тухай үльгэр соо иигэжэ хэлэгдэнэ: Хүхэ тэнгэриин хара барагдаха, хүн амитанай хара барагдахагүй» (Абай Гэсэр, 483). Саргал ноён эдэ үгэнүүдээр Абай Гэсэр ашаяа Шарайдай гурбан хаашуулһаа һэргылнэ.

Дүшэн дүрбэн тэнгэринэр иимээр зураглагдана:

«Хара балай тэнгэришүүл

Хара мана татуулан

Хара соохор мэдээндээ

Хаахиралдан ерэбэ» (Абай Гэсэр, 53).

Эдэ тэнгэринэрэй нэрэнүүд хара үнгэтэй холбоотой байна: Балар-Хара, Уняар-Хара, Хара-Соохор, Буртан-Хара, Хайра-Хара, Бөөлүүр-Хара.

Атай Улаан тэнгэри хара һанаа һанаалжа, үһөө нэхэхэ гэжэ бодобо:

«Хара һаналаар хардажа,

Халуун шуһа жүрөөдэбэ.

Боро һаналаар бордожо,

Булин шуһа һануулба» (Абай Гэсэр, 63).

Атай Улаан тэнгэриин амаргал хүзүүнһээнь таһарһан Гал Нурман хаанай юһэн зуун шолмонууд, наян хара шүдхэрнүүд, гурбан зуун шолмонууд, гушан хара шүдхэрнүүд «хара соохор моритой, хара хирбээ һахалтай, хара зубсаа хубсаһатай, хара хэрмэн залаатай, хара түмэр тогоотой, хара бөөһэн эдеэтэй» гэгдэнэ (Абай Гэсэр, 103).

Хара Зутан абгын муу зан иимэ үгэнүүд элирүүлнэ:

«Хара ехэ һанаатай,

Хайр муухай дотортой,

Хара үүлэн харгытай,

Харын зэрлиг номотой

Хара Зутан абга» (Абай Гэсэр, 193).

Булган Жабхай дангина Хэедээр Мэргэндэ хэлэнэ ха: «Болдоор Мэргэн ахамни намайе нэхэжэ ерэбэ гэжэ зүүдэлбэлби. Һай хаража ерээ һаань, сагаан үүлэн дэлгэрхэ, муу һанажа ерээ һаань, хара үүлэн гараха» (Улигеры хори-бурят, 44). Эндэ байгаалиин үзэгдэл хүндэ адли хүсэ шадалтай гэһэн һанаан бии.

«Хара юумэн хараараа, сагаан юумэн сагаанаараа. Хара һанаатай хардаашад, хүндэ хоро мууе хээшэд нюдэндэ харагдажа, гарта баригдадаг юм гэжэ юрөөл хэлэхэ болоходоо Ядуу Доржо хэлэбэ» (Тороев, 1994, 33). Хара һанаан тухай үльгэр домог дууряан Н. Ангараева иигэжэ бэшэнэ: «Мүнөө үе саг үнэн Зүбэй агаартай ерэжэ, хүн зоной бүхы хара һанаан, дабхар сохилтоор хэһээгдэхэ тухай засаг баригшадта, ши, Найдалма, хэлэхэ ёһотойш» (Ангараева, 1996, 40).

Хоёр хара мэнгэ – арга бэлиг түгэлдэр гэһэн удхатай, түбһэн юумэндэ диилдэхэгүй шанга мэнгэ юм. Харин ондоо удхатай үгэнүүдые Г-Д. Дамбаевай зохёол соо олонобди: «Хоёр хара мэнгэтэй. Хажуудахи эрэдээ хатуу мэнгэ гэлсэдэг» (Г-Д. Дамбаев, 1973, 27).

Хабарай хара һалхин гэжэ шанга һалхиниие тэмдэглэдэг.

Гансал өөр тухайгаа бодоод байдаг хүниие буряадууд иигэжэ хэлэдэг: хара амияа хараха, хара бэеэ хааха, хара тархяа хараха. Хара гэһэн үгөөр хүниие тэмдэглэхэдээ, муу һанаатай, залхуу, һалан, хобууша, али бүхы муу шэнжэтэй хүниие элирхэйлдэг. Жэшээнь:

«Гэрэй муухай дарамта,

Гэдэгэр хара һамгандаа

Гэмэрэн байжа хэлэбэ» (Намсараев, 1988, н.3, 8).

Хара гэһэн үгэтэй холбоотой хараалай үгэнүүд бии: хара эмэ, хара нохой. Муу юумэндэ, аюул осолдо ороходоо, хара һабарта орохо гэдэг. Хүниие хүдөө гаргахадаа, хара шоройдо оруулба гэдэг.

Гурбан хара иимээр хэлэгдэдэг: «Үндэр хадын үбэр хара, үншэн хүнэй эльгэн хара, үгытэй хүнэй хото хара». «Буряты печаль, тоску, душевные переживания передают словами «эльгэн харлаба» — буквально, «печень почернела» или «досоомни харлаба» — «почернело в груди» (Шаракшинова, 1959, 114).

Дүрбэн хара иимээр харагдана: «Үтэлһэн мориной урал хара, үмхи хуһанай гол хара, өөнтэг хүнэй һанаан хара, өөдэгүй эрын хэрэг хара».

Үхэр хара буряад болон оросой хара буряад гэһэн үгэ бии. Үйлын үрёор гурбан газар хубаагдашаһан буряадууд сооһоо Монголой ба Хитадай буряад угсаатан ёһо заншалаа алдаагүй, эхынгээ хэлэ нангинаар абажа ябана гээшэ. Нангин түрэһэн хэлэеэ, һүр һүлдэёо алдаха туйлдаа хүрөөд байһан оросой буряадые хара гэнгүй яахаб даа!

Эрдэмтэн Н. Л. Жуковская хойто зүгтэ Түбэд орониие табяад, хара үнгөөр тэмдэглэнэ. Түбэд ороной зониие буряадууд хара түгэд гэдэг. Гэршэ болгон Х. Намсараевай зохёол табия:

«Түбэд ороной гэлсэдэг

Түргэн хара дооромбо» (Намсараев, 1988, н.3, 312).

«Хара муухай түбэдтэ

Хатан Дулмаяа буляалгабаб» (Намсараев, 1988, н.3, 317). Хара муухай гэжэ эндэ яһатанай шэнжэ хэлээ бэшэ, харин хүнэй абари зан тухай хэлэгдэнэ.

«Хара үнгэ хүнгэ бэшэ – хүндэ, хүндэшье һаа һайханай һайхан эндэ» — гэжэ Б. Юндунов хара үнгэ һайхан шэнжэтэй гэжэ бэшэнэ. Хара үнгэ һайнай шэнжэ гэжэ немец арад гэрэй хоолой сэбэрлэдэг хуу хөө болошоһон хүниие (трубочист) харабал ехэтэ баярладаг. «Тоһотойһоо тогоон хара, бэлигтэйһээ бэрхэ хара, амтатайһаа архи хара» гэжэ юртэмсын гурбан соо хэлэгдэдэг. Хара үнгэ баһа хэрэгтэй үнгэ юм. Нохой тухай хэлээ һаа, хара үһэтэй нохой шэнжэ янза һайтай. «Шар, цагаан, саарал зүсмийн нохой хотондо байлгаад байвал, хонь мал алдах болуужин гэж зүрх цагаан хар, дүрвэн нюдтэй халтар нохойгоор малаа мануулдаг билээ» (Дулам, 2000, 71). Шара, һаарал, сагаан нохой хотондоо байлгабал, хони малаа алдажа болохо, зүрхэ сагаан хара нохой, дүрбэн нюдэтэй халтар нохой һайн гэгдэнэ. Ан амитан сооһоо хара үнэгэнэй, хара булганай, хара халюунай арһан ехэ үнэтэй. Хара халюун тухай «Абай Гэсэр» болон «Үбгэн Жэбжээнэй Мэргэн» гэһэн үльгэрнүүд соо хэды дахин хэлэгдэнэ.

«Халтар халюунай харые харбан барихада яалай.

Хаалингуудай удхые хэлэн барихада яалай». (Абай Гэсэр, 146). Гал хара үнэгэн Ахын Бүрэнхаан болодог юм гэлсэдэг.

Ган гасуур болоод байхада, бороо асарһан хара үүлэн алтан гэжэ тоологдодог. Бороо оруулхын тула африкан арад хара үнгэтэй шубуу болон амита тэнгэридэ үргэдэг байһан байна.

Хамаг зониие тэжээжэ байһан Эхэ Газарай үнгэ хара, ангажа байһан газарые уһалха ехэ уһатай үүлэнэй үнгэ хара. Бүһэтэй дэгэлэй энгэр гурбан үнгөөр оёгдодог – улаан, хара, хүхэ. Хара үнгэ дэлхэйн хара хүрьһэн гэһэн удхатай.

Мүнхын хара уһан гэжэ хүниие амидыруулха шэдитэй аршаан тухай үльгэр онтохон соо хэлэгдэдэг. Хара эдеэн – хара шүлэн бэедэ ехэ һайн, хии аргалдаг. Буряад малгай хара һарабшатай, хотогортой. Энэ хотогор соонь тэнгэриин хэшэг тогтодог гэжэ хүн зон үнэншэдэг байһан. Хара малгай тухай үльгэр соо оло дахин хэлэгдэнэ: «Эрхэ Торомжуу хүбүүн хаяабшын шэнээн хара булган малгай үмдэбэ» (Намсараев, 1988, 46). Ногоодой Сэсэн басаган «хара бообор малгайгаа һэгсэд гэжэ һэхэжэ, һэмбэд гэжэ үмдэнэ» (Намсараев, 1988, 17). «Хаан баабай ордон сооһоо морилхонь, хара зон хоёр тээшээ хахаржа, зай табигты!» (Тороев, 1994, 47). Хара зон гэжэ буддын санаартан, хаан, дээдэ тушаалта ноёдһоо гадна зониие нэрлэдэг.

Өөрынгөө хара хүлһөөр олоһон зөөриие хара зөөри гэдэг. Саг хара гэһэн үгэтэй холбоотой байна. Жэшээнь: хара һүни, хара үглөө, хара эртэ. Хара хүлһэн, хара хүсэн, хара хүдэлмэри – ажалша бүхэриг хүниие элирхэйлнэ. Ехэ хоморой шанга уталгые нагва гүжир гэдэг гэжэ Л. Намжилон тэмдэглэнэ: «Наг – түгэд хэлэн дээрэ хара гэһэн удхатай. Нагва Гүжир – хара үнгэтэй санзай юм» (Намжилон, 2001, 60). «Боро гэртэ богдо, хара гэртэ хаан» гэһэн үгэ, өөрынгөө гэртэ нохойншье һүүл дээрэ гэһэн удхатай.

Кидань угсаатан дайлалдахадаа, хара үнгэтэй һэеы гэр абаад ябадаг байһан байна. Эндэ хара үнгэ агуу хүсэнэй, айлгаха, хэһээхын тэмдэг гэжэ ойлгонобди. Рерих «Великий всадник» гэһэн зураг дээрээ Чингис хаанай туг хара үнгөөр зураглана.

Хара үһэтэй, хара нюдэтэй зон буряад арадта сэбэр гүүлэдэг. Мойһон харахан нюдэтэй гээд гоёшоодог. Эндэһээ уламжалан дүн гаргабал, иимэ байна: хара гэһэн үгэ шанга, түрэл, үндэһэн үнгэ болоно.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

112 комментария на “Хара үнгэ

 1. supreme clothing

  Spot on with this write-up, I truly assume this web site needs much more consideration. I抣l most likely be once more to read rather more, thanks for that info.

 2. curry shoes

  Hey! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice info you’ve got right here on this post. I will probably be coming back to your blog for more soon.

 3. curry 7 shoes

  There are some fascinating deadlines on this article however I don抰 know if I see all of them center to heart. There may be some validity but I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as well

 4. golden goose

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to find any individual with some original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is needed on the internet, someone with slightly originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 5. moncler outlet

  Hiya! I just want to give a huge thumbs up for the great info you have got right here on this post. I will probably be coming back to your blog for extra soon.

 6. kyrie 6

  The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to read, however I actually thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could repair if you happen to werent too busy in search of attention.

 7. 100% real jordans for cheap

  Can I just say what a aid to search out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know methods to deliver a difficulty to light and make it important. More folks have to read this and understand this side of the story. I cant consider youre not more standard since you undoubtedly have the gift.

 8. supreme clothing

  Spot on with this write-up, I really suppose this web site needs much more consideration. I抣l in all probability be once more to learn much more, thanks for that info.

 9. supreme

  Can I just say what a relief to find somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know tips on how to convey a difficulty to mild and make it important. More individuals must learn this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more standard because you positively have the gift.

 10. golden goose

  After research just a few of the blog posts on your website now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will be checking back soon. Pls take a look at my web site as properly and let me know what you think.

 11. yeezy boost 500

  I wish to show thanks to the writer for bailing me out of such a condition. Right after exploring throughout the internet and meeting advice that were not pleasant, I thought my entire life was done. Existing minus the approaches to the problems you’ve solved as a result of your entire short post is a serious case, as well as those which could have in a negative way affected my entire career if I hadn’t encountered your web site. Your main ability and kindness in controlling all things was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a thing like this. I can now relish my future. Thank you very much for the reliable and effective guide. I will not hesitate to recommend your web site to anybody who ought to have counselling about this subject matter.

 12. cheap jordans

  I as well as my guys have been reading the nice ideas located on your web page and so suddenly I had an awful feeling I had not expressed respect to the blog owner for those secrets. All the young boys happened to be happy to read all of them and now have pretty much been enjoying those things. Appreciate your indeed being really accommodating and then for pick out variety of beneficial information most people are really desperate to know about. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 13. kevin durant shoes

  Thank you a lot for giving everyone an exceptionally remarkable possiblity to read from this site. It is usually so enjoyable plus packed with fun for me and my office friends to visit your site not less than thrice per week to read through the newest items you will have. Of course, I’m also at all times contented with your tremendous creative concepts you serve. Some 1 areas on this page are in reality the best we have had.

 14. kd12

  I must show appreciation to this writer for rescuing me from such a matter. Just after surfing through the internet and obtaining recommendations which were not productive, I figured my life was gone. Living without the solutions to the issues you’ve resolved as a result of your good post is a serious case, as well as the kind that could have negatively affected my career if I hadn’t encountered your web site. Your personal knowledge and kindness in maneuvering almost everything was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks so much for this specialized and results-oriented help. I won’t hesitate to suggest your web blog to any individual who wants and needs guidelines about this problem.

 15. golden goose

  I truly wanted to jot down a quick word to express gratitude to you for some of the fantastic recommendations you are giving out here. My time-consuming internet search has at the end of the day been paid with brilliant concept to talk about with my classmates and friends. I would claim that many of us visitors are unequivocally endowed to be in a notable website with many lovely individuals with very helpful methods. I feel somewhat lucky to have encountered your entire site and look forward to tons of more fun minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

 16. yeezy boost 350 v2

  I wish to show appreciation to the writer just for rescuing me from this trouble. Because of looking out throughout the world wide web and coming across basics which were not pleasant, I was thinking my entire life was well over. Living without the solutions to the problems you have resolved by means of the review is a serious case, and those which may have in a wrong way damaged my career if I had not come across the blog. Your good knowledge and kindness in taking care of the whole thing was helpful. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a stuff like this. It’s possible to at this moment relish my future. Thanks a lot so much for this expert and amazing guide. I will not be reluctant to refer your web blog to anybody who should have support on this subject.

 17. kyrie 4

  My wife and i have been really thankful Chris managed to complete his web research with the precious recommendations he discovered through the site. It is now and again perplexing to simply choose to be making a gift of information and facts that the rest have been making money from. Therefore we discover we’ve got the blog owner to appreciate for that. Most of the explanations you have made, the straightforward website navigation, the friendships your site aid to create — it’s got everything remarkable, and it is facilitating our son in addition to us reason why the subject is cool, which is certainly rather serious. Thank you for everything!

 18. kd shoes

  I am glad for writing to make you know what a remarkable encounter my wife’s daughter developed reading yuor web blog. She realized many issues, including how it is like to possess a wonderful coaching heart to get many others smoothly completely grasp a variety of hard to do things. You truly did more than readers’ expected results. Many thanks for offering these powerful, trustworthy, informative not to mention easy guidance on this topic to Julie.

 19. adidas yeezy

  I simply wanted to post a quick comment in order to say thanks to you for all the unique solutions you are writing on this website. My time-consuming internet research has now been paid with reputable points to write about with my friends and family. I would express that many of us site visitors actually are extremely blessed to live in a magnificent website with very many marvellous people with beneficial basics. I feel somewhat fortunate to have discovered your entire web page and look forward to plenty of more cool minutes reading here. Thanks once more for everything.

 20. longchamp

  I simply needed to thank you so much all over again. I am not sure the things that I would have accomplished in the absence of the type of opinions discussed by you on my problem. Certainly was a daunting setting for me, however , coming across your professional form you solved the issue made me to leap for fulfillment. Extremely thankful for the assistance and thus sincerely hope you find out what a powerful job that you are putting in training most people using your website. Most likely you haven’t met any of us.

 21. yeezy boost 350 v2

  I wish to show appreciation to the writer for bailing me out of this setting. As a result of scouting throughout the the net and obtaining tricks which are not helpful, I assumed my life was gone. Living without the presence of solutions to the problems you’ve fixed all through your main report is a critical case, as well as the kind that would have in a negative way damaged my entire career if I had not encountered your web page. Your own personal knowledge and kindness in maneuvering all the things was important. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a thing like this. I can also at this time relish my future. Thanks a lot very much for your professional and effective help. I won’t be reluctant to propose the sites to anybody who would like guidelines about this issue.

 22. supreme sweatshirt

  Thank you for all your valuable efforts on this website. My mother loves working on internet research and it’s really easy to understand why. My spouse and i notice all about the dynamic way you offer powerful strategies on the blog and even welcome response from the others on that concern then our own child is undoubtedly learning a lot of things. Have fun with the rest of the new year. You are doing a powerful job.

 23. yeezy boost 350

  I simply wished to appreciate you once more. I’m not certain what I would’ve followed in the absence of the actual concepts documented by you concerning such problem. It truly was a real troublesome concern in my position, however , seeing a new specialised manner you treated that took me to weep with fulfillment. I will be happier for this work and then sincerely hope you comprehend what a powerful job that you’re putting in educating the mediocre ones via your web blog. I am sure you have never met all of us.

 24. adidas yeezy

  I want to express some thanks to this writer just for rescuing me from this particular condition. As a result of searching throughout the world wide web and getting opinions that were not beneficial, I believed my life was over. Existing without the answers to the problems you have sorted out as a result of the guide is a critical case, as well as those which could have badly affected my career if I hadn’t come across your site. Your main know-how and kindness in controlling the whole thing was priceless. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks so much for the professional and results-oriented help. I will not think twice to recommend your web sites to any individual who wants and needs assistance about this situation.

 25. jordan retro

  I wish to voice my passion for your kindness in support of those individuals that really want help with this one area of interest. Your personal dedication to passing the message throughout ended up being amazingly valuable and have frequently helped guys and women like me to realize their desired goals. Your new important hints and tips signifies so much to me and somewhat more to my fellow workers. Thanks a lot; from each one of us.

 26. birkin bag

  Needed to post you a bit of remark to finally thank you again relating to the lovely strategies you have shared on this website. This is open-handed with people like you to offer publicly all a lot of people would have offered for sale for an e book to help make some cash for their own end, particularly considering the fact that you might have done it if you ever wanted. The ideas additionally acted to provide a easy way to comprehend most people have similar passion the same as my very own to realize great deal more regarding this problem. I know there are millions of more enjoyable sessions ahead for many who see your blog.

 27. yeezys

  I simply wanted to say thanks once again. I do not know the things that I would have accomplished without the type of techniques revealed by you regarding this field. It absolutely was the intimidating concern in my opinion, nevertheless finding out this specialized way you treated that forced me to jump with happiness. Extremely grateful for this advice and then hope that you realize what an amazing job your are doing teaching the rest all through your web site. Most likely you’ve never met all of us.

 28. wowviaprice.com

  An occasional failure in having an erection due to stress, depression etc
  and cheap price. Generic offer guaranteed satisfaction are several drugs in the most favorable companion of the is forzest otc
  brand drug. Thereby, generic silagra per nachnahme kaufen drugs wowviaprice.com viagraviagria viagra ingredients

 29. yeezys

  I must show some thanks to this writer for rescuing me from this particular predicament. Right after exploring through the search engines and meeting tricks which were not productive, I thought my entire life was over. Existing devoid of the answers to the difficulties you have sorted out by means of your main report is a critical case, as well as the kind which may have adversely damaged my entire career if I had not encountered your blog. Your own personal competence and kindness in maneuvering the whole thing was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a point like this. I can also now look forward to my future. Thanks for your time so much for your impressive and sensible guide. I will not think twice to recommend the blog to anybody who would need direction on this matter.

 30. off white clothing

  I must show my appreciation to you for bailing me out of such a instance. As a result of searching throughout the online world and getting suggestions which are not beneficial, I figured my life was well over. Existing without the strategies to the difficulties you have solved through your entire site is a serious case, and the ones which may have in a wrong way affected my career if I had not discovered the blog. The talents and kindness in taking care of almost everything was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a subject like this. I can also now look forward to my future. Thank you so much for your skilled and result oriented help. I won’t be reluctant to suggest the sites to any individual who will need recommendations on this problem.

 31. supreme clothing

  I simply wanted to appreciate you once again. I am not sure what I could possibly have implemented in the absence of the tips and hints revealed by you over my area. It seemed to be the alarming case in my opinion, but coming across this skilled way you treated the issue made me to jump over contentment. Extremely thankful for your assistance and as well , hope that you realize what an amazing job you’re getting into teaching people thru your web page. Most probably you’ve never met all of us.

 32. yeezy

  My spouse and i got so excited that John managed to finish up his investigations from the ideas he acquired from your very own weblog. It is now and again perplexing just to possibly be freely giving tips and hints which usually other folks may have been trying to sell. So we discover we have the writer to appreciate for that. The explanations you have made, the easy site menu, the friendships you make it easier to promote — it is many incredible, and it’s making our son and us reason why the situation is exciting, and that’s wonderfully serious. Thank you for the whole lot!

 33. yeezy shoes

  I in addition to my pals appeared to be reviewing the excellent hints found on your web blog then immediately I got a terrible suspicion I never thanked the web site owner for them. The women happened to be so glad to read all of them and already have definitely been tapping into those things. Thanks for being considerably helpful as well as for considering this sort of superior information most people are really desirous to be informed on. My very own honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

 34. golden goose outlet

  Needed to create you that little word to say thanks a lot again for your fantastic principles you’ve documented at this time. It has been quite particularly open-handed with people like you to supply unhampered what exactly a lot of people would have sold for an e-book to get some profit for their own end, chiefly considering that you might have done it in case you desired. These principles in addition acted to be a fantastic way to understand that many people have similar fervor much like my very own to realize many more with regards to this problem. I know there are millions of more fun periods in the future for folks who view your blog.

 35. supreme clothing

  I together with my pals have already been reading the good recommendations located on your website and then suddenly I got a horrible feeling I never thanked the website owner for those techniques. All the young boys appeared to be so warmed to read them and already have surely been making the most of them. Appreciation for turning out to be so considerate and for having this form of wonderful subject matter millions of individuals are really wanting to learn about. Our own honest regret for not saying thanks to sooner.

 36. giannis antetokounmpo shoes

  I must voice my respect for your generosity giving support to men who have the need for assistance with the idea. Your very own commitment to passing the message all-around was extraordinarily useful and have continually enabled people just like me to attain their targets. Your amazing invaluable recommendations denotes much a person like me and still more to my fellow workers. Thank you; from each one of us.

 37. llviabest.com

  For cervical cancer found early or for cancer found during the last trimester of pregnancy,
  treatment may be delayed until after the baby is born. buy viagra online reddit (llviabest.com) viagra prescription online

 38. off white clothing

  Thank you a lot for giving everyone such a superb chance to check tips from this site. It really is very sweet plus stuffed with a good time for me and my office colleagues to visit the blog at a minimum 3 times every week to study the new stuff you have. And of course, I am just at all times happy with the fabulous suggestions you give. Some 3 ideas in this posting are in truth the most efficient we’ve ever had.

 39. bape hoodie

  I simply had to appreciate you all over again. I’m not certain the things that I could possibly have achieved in the absence of the type of advice revealed by you relating to such a area. It actually was the challenging setting in my view, however , being able to view the professional strategy you handled it forced me to leap for joy. I am just thankful for the work as well as hope that you realize what a powerful job you happen to be carrying out training the mediocre ones using a blog. I’m certain you’ve never encountered all of us.

 40. hermes belt

  I’m also writing to let you be aware of of the incredible encounter our child encountered reading through your site. She picked up a wide variety of issues, most notably what it’s like to have an ideal giving mindset to make most people really easily master specific advanced topics. You actually did more than readers’ desires. Thank you for churning out such good, safe, explanatory and even easy guidance on your topic to Sandra.

 41. chrome hearts

  My husband and i were so thrilled when Peter could carry out his researching with the ideas he acquired through the web page. It is now and again perplexing to simply choose to be giving out ideas that many the rest have been trying to sell. Therefore we remember we have got you to give thanks to for this. The specific explanations you made, the easy web site navigation, the friendships you aid to promote — it’s everything spectacular, and it’s making our son and us feel that this article is fun, which is certainly extraordinarily mandatory. Many thanks for all the pieces!

 42. supreme

  I needed to put you a little observation to thank you very much again about the pleasant advice you’ve provided above. This has been really shockingly generous with people like you to deliver extensively what exactly a few individuals could have advertised as an e book to help with making some profit for their own end, primarily seeing that you could possibly have tried it if you decided. Those smart ideas as well acted like a good way to know that other people have similar zeal just as mine to grasp somewhat more concerning this issue. I am sure there are several more enjoyable sessions in the future for those who looked over your site.

 43. supreme shirt

  I needed to compose you that very little remark to help thank you so much once again for the pleasant information you have featured on this site. This has been quite wonderfully open-handed with you giving extensively what exactly many of us might have supplied for an ebook to earn some cash for themselves, even more so considering the fact that you might have done it if you ever desired. Those tricks as well acted to provide a good way to fully grasp someone else have similar dream just like my own to realize great deal more with respect to this matter. I know there are a lot more pleasant periods ahead for those who see your website.

 44. goyard tote

  Thank you for every one of your labor on this web page. My mum loves going through internet research and it’s obvious why. Most people learn all concerning the compelling mode you produce simple tactics through your web site and increase response from other ones on that situation so our favorite girl is actually being taught a lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You have been carrying out a remarkable job.

 45. yeezy boost 350 v2

  I have to convey my respect for your generosity giving support to people that absolutely need guidance on this important theme. Your real commitment to getting the message along appears to be really significant and has consistently allowed workers much like me to attain their aims. Your amazing important information entails a whole lot a person like me and a whole lot more to my mates. Thank you; from everyone of us.

 46. hermes online

  My wife and i felt really fortunate John managed to finish up his analysis because of the precious recommendations he obtained when using the web site. It is now and again perplexing to just continually be giving freely thoughts which usually many others have been making money from. We really already know we have got the blog owner to be grateful to for this. The most important illustrations you made, the straightforward website navigation, the friendships you will aid to foster — it’s many incredible, and it’s really making our son and our family understand that subject matter is amusing, and that’s very essential. Thank you for all!

 47. kyrie 5 spongebob

  I and also my buddies ended up checking out the best ideas found on your site and the sudden came up with an awful feeling I never expressed respect to the site owner for those strategies. My guys were definitely glad to see all of them and have without a doubt been loving them. Thank you for actually being so kind and also for deciding on variety of fabulous subject areas millions of individuals are really wanting to be informed on. My very own sincere regret for not saying thanks to earlier.

 48. golden goose

  I not to mention my buddies have been looking at the nice things located on the website and so unexpectedly got a horrible suspicion I never expressed respect to you for those tips. The men were definitely for that reason warmed to learn them and have now certainly been loving these things. Appreciate your being indeed helpful and also for obtaining these kinds of great ideas most people are really needing to understand about. My personal honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 49. kd shoes

  I truly wanted to write a simple remark so as to appreciate you for some of the remarkable advice you are sharing at this website. My time-consuming internet lookup has at the end of the day been honored with wonderful facts to share with my family members. I would point out that most of us visitors actually are extremely endowed to be in a wonderful community with very many lovely people with valuable concepts. I feel very much happy to have encountered the web page and look forward to so many more awesome moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

 50. paul george shoes

  I would like to point out my gratitude for your generosity for those who must have guidance on your concept. Your very own dedication to passing the solution all around was unbelievably productive and have constantly empowered those like me to get to their pursuits. The informative key points indicates so much to me and much more to my office workers. With thanks; from each one of us.

 51. lebron 17

  I enjoy you because of all your valuable work on this site. Debby take interest in going through investigation and it’s really easy to see why. Many of us hear all about the lively manner you render helpful guidance on this blog and even recommend contribution from other people on this concept while our child is in fact understanding a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re the one conducting a brilliant job.

 52. supreme hoodie

  A lot of thanks for your entire effort on this web site. My mum loves getting into investigations and it’s easy to understand why. A number of us learn all concerning the dynamic medium you offer powerful ideas on this web site and in addition strongly encourage participation from other people on this topic then my princess is without a doubt being taught a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been carrying out a useful job.

 53. kd 12

  Thanks so much for giving everyone remarkably terrific opportunity to check tips from this web site. It is always very superb and as well , packed with a lot of fun for me and my office acquaintances to search your blog at a minimum three times in 7 days to find out the latest items you have. And indeed, I’m so always contented with the gorgeous solutions you give. Some 1 facts on this page are basically the most impressive I have had.

 54. golden goose sneakers

  My husband and i have been comfortable when Raymond managed to conclude his studies through your ideas he received from your own site. It is now and again perplexing to just be giving out tips and hints that men and women have been making money from. We grasp we have got you to thank for that. The illustrations you made, the simple blog navigation, the relationships you aid to create — it’s many powerful, and it is letting our son and the family imagine that this theme is entertaining, which is especially fundamental. Thanks for everything!

 55. yeezy 350 v2

  My wife and i got quite glad when Jordan could complete his studies from the ideas he received out of the blog. It is now and again perplexing to just continually be making a gift of things which others may have been selling. And we all do know we have got the blog owner to be grateful to for that. The main explanations you made, the straightforward site menu, the relationships you make it possible to engender — it’s most awesome, and it’s leading our son and our family reason why the subject matter is enjoyable, and that’s really important. Many thanks for the whole lot!

 56. yeezy

  I have to convey my appreciation for your generosity supporting persons who should have help on your situation. Your personal commitment to getting the message all over appears to be definitely insightful and have all the time permitted most people much like me to get to their pursuits. Your useful publication denotes so much to me and additionally to my office workers. With thanks; from everyone of us.

 57. balenciaga shoes

  Needed to put you that little observation so as to give thanks once again over the remarkable tactics you’ve featured here. It is quite pretty generous of people like you giving unhampered all that most people would’ve offered as an e book in making some bucks for themselves, certainly considering that you could have tried it in case you wanted. The secrets also acted as the good way to comprehend other people online have the same dream just as mine to know the truth much more in respect of this condition. I am sure there are a lot more fun moments in the future for individuals that discover your blog.

 58. air jordan

  I together with my friends were found to be following the excellent tricks from the blog then unexpectedly came up with a terrible suspicion I had not thanked the site owner for those secrets. Most of the ladies are actually as a result very interested to read them and have in effect unquestionably been having fun with them. Appreciation for really being really considerate and then for deciding upon this form of awesome information millions of individuals are really wanting to discover. Our honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

 59. balenciaga

  I not to mention my buddies came checking out the nice suggestions on your web blog and so at once got a horrible feeling I had not thanked the website owner for those secrets. Those guys became certainly excited to see them and already have quite simply been making the most of these things. Many thanks for really being simply kind and for settling on varieties of fantastic information most people are really eager to understand about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 60. a bathing ape

  I enjoy you because of all of the hard work on this web site. My daughter really likes doing internet research and it’s really obvious why. Many of us know all regarding the powerful means you produce great secrets by means of the website and in addition foster participation from website visitors about this area then my simple princess is undoubtedly learning a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You are conducting a really good job.

 61. longchamp bags

  I want to point out my affection for your kindness in support of those who absolutely need help with this particular subject matter. Your special dedication to passing the message around was certainly important and has continuously helped men and women much like me to get to their dreams. Your amazing informative help can mean a great deal to me and even more to my fellow workers. Regards; from everyone of us.

 62. golden goose

  I in addition to my guys happened to be studying the nice items found on the blog then then developed an awful feeling I had not expressed respect to the blog owner for those strategies. Those people were definitely as a consequence happy to study all of them and have definitely been loving those things. Appreciation for truly being simply helpful and then for pick out this sort of cool ideas most people are really eager to be aware of. Our honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 63. supreme hoodie

  I wanted to send you that bit of note to help thank you very much again for your personal wonderful tactics you have featured in this article. It has been simply shockingly open-handed of you giving publicly just what a few people could possibly have marketed as an e book in order to make some profit for themselves, and in particular given that you could have done it if you ever wanted. Those basics as well served to become easy way to be certain that the rest have the same dream similar to mine to know much more pertaining to this issue. I know there are several more enjoyable moments ahead for individuals who scan through your blog post.

 64. retro jordans

  I want to show thanks to the writer for rescuing me from this situation. Just after exploring through the world-wide-web and seeing strategies which are not productive, I figured my entire life was well over. Existing minus the strategies to the problems you’ve fixed by way of your main site is a critical case, as well as the kind that would have in a wrong way damaged my entire career if I had not noticed the blog. Your main competence and kindness in dealing with all the stuff was vital. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a subject like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for this expert and result oriented help. I won’t think twice to propose your web site to anyone who should have guidance on this subject matter.

 65. yeezy 350

  I am only writing to let you know what a exceptional experience my cousin’s girl gained reading through the blog. She even learned several things, not to mention what it’s like to possess an amazing giving spirit to make others really easily fully grasp selected complex subject areas. You really exceeded our desires. Thanks for imparting those interesting, safe, informative and in addition easy guidance on that topic to Lizeth.

 66. yeezy

  I precisely wanted to thank you very much once more. I am not sure the things that I could possibly have tried without the actual points shared by you concerning such problem. It was actually a real hard crisis in my opinion, however , taking a look at the expert manner you treated it forced me to weep over contentment. I’m happier for this advice and as well , hope that you really know what a powerful job you’re getting into instructing the mediocre ones through your website. I know that you haven’t met any of us.

 67. grnrsenr.w3.uvm.edu

  I was just seeking this info for some time. After six hours of
  continuous Googleing, finally I got it in your web site.
  I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind
  of informative web sites in top of the list.
  Generally the top sites are full of garbage.

  Feel free to surf to my page download (grnrsenr.w3.uvm.edu)

 68. Аноним

  I wanted to develop a quick remark in order to say thanks to you for all the lovely information you are giving at this site. My considerable internet investigation has at the end of the day been paid with brilliant strategies to write about with my neighbours. I ‘d say that most of us website visitors are definitely blessed to exist in a very good place with very many awesome individuals with beneficial opinions. I feel extremely happy to have come across your weblog and look forward to many more entertaining times reading here. Thank you once more for a lot of things.

 69. jordan shoes

  I am only writing to make you be aware of what a remarkable encounter our princess found studying your web page. She realized a lot of issues, including what it is like to possess a wonderful teaching style to let folks quite simply learn a variety of multifaceted subject matter. You undoubtedly surpassed visitors’ desires. Thanks for producing those powerful, dependable, explanatory as well as easy tips about this topic to Kate.

 70. longchamp outlet

  I simply wanted to send a quick message to thank you for the fantastic tips and tricks you are writing on this site. My time-consuming internet search has now been honored with excellent information to go over with my company. I would point out that most of us readers actually are quite fortunate to be in a great community with so many wonderful professionals with great principles. I feel quite blessed to have encountered your webpages and look forward to really more entertaining times reading here. Thanks again for everything.

 71. air jordan

  I precisely wished to appreciate you once more. I am not sure the things that I would’ve followed without the actual solutions contributed by you relating to such question. Previously it was a alarming scenario in my view, however , finding out a new professional avenue you dealt with it took me to weep over fulfillment. Now i am happier for the information and thus hope you realize what an amazing job you happen to be doing educating other individuals using a site. I’m certain you haven’t come across all of us.

 72. kobe shoes

  I and also my pals ended up reading through the best procedures located on the blog and then then got a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those techniques. The young boys came stimulated to learn all of them and already have truly been loving those things. Many thanks for actually being quite thoughtful and for utilizing this sort of superb areas most people are really needing to know about. My very own honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 73. golden goose outlet

  I wanted to create you that tiny word to help say thanks again relating to the exceptional things you’ve provided in this article. This has been so strangely generous of you to allow unreservedly all numerous people would’ve sold for an e book to generate some dough on their own, notably since you could possibly have tried it in the event you desired. Those tips likewise served to become a easy way to understand that the rest have the identical interest similar to mine to find out a great deal more when considering this issue. I’m sure there are thousands of more enjoyable periods up front for individuals who find out your blog post.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>