Хүхэ үнгэ

Хүхэ үнгэ тэнгэриин, далайн үнгэ, үндэр ба гүнзэгын бэлгэ тэмдэг. Улаан үнгэдэ ороходоо, хүхэ үнгэ хүнэй тэсэбэри хатуужуулдаг, бодолго түрүүлдэг гэжэ психологууд тэмдэглэнэ. Буряад зон хүхэ үнгые ехэ үлзытэй үнгэ гэдэг. Хүхэ манхан тэнгэри гэжэ тэдэ анханһаа хойшо гэдэг. «Үндэр тэнгэри – эсэгэмнай, үлгэн дэлхэй эхэмнай» гэжэ хэлэдэг. Эрэ хүнэй баруун тала һэеы гэр соо анхан хүхэ үнгөөр тодорхойлогдодог байһан гээшэ. Хүхэ тэнгэри – эсэгэ, ногоон газар – эхэ гэһэн ёһоор, эхэнэрэй зүүн тала ногоон үнгөөр тэмдэглэгдэнэ. Буряад малгайн орой хүхэ үнгэтэй. Энэ хадаа тэнгэри эгүүридэ мүнхэ гэһэн удхатай. Юундэ хүхэ үнгэдэ монгол зон, илангаяа буряад зон дуратай байгааб гэһэн асуудалда манай информатор иимэ харюу үгэнэ: «Хүхэ мүнхэ тэнгэри хубилхагүй, тэнгэриһээ дээдэ, тэнгэриһээ мүнхэ, тэнгэриһээ хүсэтэй юумэн оршолон дэлхэй дээрэ үгы гэжэ урданай зон хэлэдэг байһан. Тиимэһээ хүхэ үнгэ хамагһаа эрхим гэжэ тоологдодог» (Р. Эрдэнийн). Дууһашагүй хүхэ мүнхэ тэнгэри гэһэн һанаа арадай дуун баталжа байна:

«Хүхэ мүнхэ огторгой

Хүтэлш үгы хогоосон.

Хүмүүнэй бэе олобошье

Мүнхэ бэшэ хогоосон».

Хүхэ үнгэ уһанай үнгэ болоно. Уһан тухай «гарта баригдахагүй хүхэ торгон, газарта шэнгэдэггүй хүхэ торгон» гэһэн таабари бии. «Дайдын хүхэ морин даруу эмээлтэй» гэһэн таабари уһанай хүхэ үнгэ тэмдэглэнэ. Эмээл гээшэнь хүүргэ болоно.

Эрдэмтэн Н. Жуковская дүрбэн зүг дүрбэн үнгэтэй холбоно:

Хойто — хара; Баруун – сагаан; Зүүн – хүхэ; Урда – улаан.

Үнгэ бүхэн арад зонтой холбоотой. Хара түгэд, сагаан солонгос, хүхэ монгол, улаан хитад гэдэг. «Монголшууд өөрыгөө зүүн зүгтэ хаража, хүхэ монголнуубди гэжэ нэрлэнэ. Онон Хэрлэн мүрэнэй хоорондо оршоһон монголшуудай тоонто нютаг Чингис хаанай Харахорин гэжэ хотын зүүн тээ оршодог байна» (Жуковская, 1988, 36). Харин И. Урбанаевагай һанамжаар, монгол зон хүхэ бэшэ, харин шара арад болоно. Тэдэ өөһэдыгөө тэгэндэ, газарай хүйһэндэ табиха ёһотой байгаа:

хара

сагаан шара хүхэ

улаан

Манай һанамжаар эндэ хүхэ үнгэ эльгэлдэг монголшууд гол шара үнгэ эзэлжэ тэгэндэ һуухадаа, шара үнгэёо зүүн зүгэй хүхэ үнгөөр андалдаба. Зүүн зүгтэ байһан Хитад орон шара хитад гэжэ нэршэбэ. Шара хитад тухай И. Урбанаева иигэжэ бэшэнэ: «по бурятским преданиям по всему Прибайкалью жили хара-монголы. Ольхонские старики буряты до сих пор знают места сражений шара-хитад с хара монголами (Урбанаева, 1995, 102). Хара-монгол гэжэ эндэ буряад-монгол нэрлэгдэнэ гэжэ һананабди. Тиигэбэшье хүхэ үнгэ буряад угсаатанай эхи табиһан тэмдэг гэжэ нэмэхэ байнабди. Хүхэ тэнгэридэ элин ябаһан хун шубуун гарбалтай хори-буряад хүхэ, хүхэ бухада һүгэдэдэг хонгоодор, булагад угсаатан хүхэ, хүхэ номин Байгал далайһаа гараһан гутаар эсэгэтэй эхирэд зон хүхэ гэжэ хэлэхэ һанаан байна.

Монгол профессор Дулам ондоо янзын хубаари зүг болон үнгөөр илгаруулна:

Хойно – 99 тэнгэри – хүхэ

Урда – 77 тэнгэри – хүрин

Баруун – 55 тэнгэри – сагаан

Зүүн – 44 тэнгэри – хара эреэн

Үльгэр туужа соо хүхэ зүһэтэй амитад тухай хэлэгдэхэдээ ехэнхидээ һайн гүүлэдэг: хүхэ мэлзэн моритой Мэньелтэ Мэргэн, халзан хүхэ моритой Хүхэлдүүр Мэргэн. Булагад, хонгоодорнуудай хүндэлдэг Буха ноён баабай хүхэ үнгэтэй. «Хүндэ хүхэ буха харагдабал һайн, олон ан алагдаха, хэрбээ харагдаагүй хадань, ан олдохогүй» гэһэн урданай зоной үгэ бии» (Буряадай түүхэ бэшэгүүд, 1999, 98). Эгэтын дасанай хийдэй сахюусан Шойжил сэнхир буха унанхай юм.

Арадай аман зохёол дээрэ жэшээлэн хүхэ үнгэ хаража үзэе. Ехээр айха, һүрдэхэдөө, хүхэ сагаан болоно гэдэг. Үбэлэй нюдэн хүхэ гэхэдээ, хүйтэндэ хүн юумэ обёорхогүй гэжэ ойлгонобди. Сагаан үһэ үнэһэн хүхэ үһэн гэжэ хэлэдэг. Үнэһэн хүхэ шарайтай гэхэдээ үлбэр гэһэн удхатай. «Уудаг хүнэй һудаһан хүхэ, унадаг хүнэй шарай хүхэ». «Үншэн хүнэй зүһэнь хүхэ, үтэлһэн мориной нюдэн хүхэ». Хүхэ мяхан гэжэ муу шанартай мяха хэлэдэг ушар бии. Хүхэ ханяадан гэжэ хобхорхоо болишоһон ханяада хэлэдэг. Хүхэ уһан гэжэ үлүү гараһан ехэ бороо тэмдэглэдэг. Хүхэ бала болотороо унаа гэһэн үгэ бии. Хүхэ ямаан, тиигээд үшөө ганса гээ һаа үгытэй байдал тэмдэглэнэ. «Үндэр уулын хормойдо, үргэн голой тохойдо, ганса хүхэ ямаатай үбгэн һамган хоёр ажаһууһан юм ха» (Цыренжапов, 1986, 44). Монгол зон баһа хүхэ ямаа үнэржэхэгүйн бэлгэ тэмдэг гэнэ. «Ямаанай хүхэ, соохор зүсэм бол үржихүйн бэлгэдэл зүсэм болно» (Дулам, 2000, 146). Хүхэ гэһэн үгэтэй холбоотой хараалай үгэнүүд бии. «Басаган гэжэ хүхэ үлэгшэншни гэртээ бии гү?» (Намсараев, 1986, н.1, 11). Эндэһээ уламжалан хэлэбэл, хүхэ үнгэ муу шэнжэтэй гэжэ тобшолнобди. Ондоо арадтай сасуулбал хүхэ үнгэ зарима ушарта муу шэнжэтэй юм. «Немец зон хүхэ үнгэтэй фартуктай эхэнэртэй харгыдаа уулзабал, талаан буруутаха гэдэг» (С. Пенкерт). Япон арадай Кабуки театрай шолмос боложо наадаһан эхэнэрнүүд хүхэ үнгөөр нюураа шэрдэдэг юм.

Тиигэбэшье хүхэ үнгэ буряад зоной гол дуратай үнгэнүүдэй нэгэн болоно. Буряадууд хүхэ үнгэтэй хубсаһанда анхан сагһаа хойшо дуратай байһан. «Аламжа Мэргэн» гэһэн үльгэр соо иимэ үгэнүүдые олонобди: «Үүлэн торгон дэгэл, манан торгон нэмэргэ» Абхай хүүхэн Дангинада тэнгэриһээ бууба. Манан, үүлэн гэхэдээ сэнхир хүхэ үнгэ заана. Харалтуур хаанай хүбүүн Эрхэ Торомжуу «үнгыень харахада, үүлэ мана татуулһан ура магнал дэгэл үмдэбэ» (Намсараев, 1987, н.2, 45). Урда сагта эхэнэрнүүд ехэнхидээ хүхэ, хара, хүрин үнгэтэй хубсаһа үмдэдэг байһан. Улаан, шара үнгэ хорюултай байһан гээшэ ааб даа. Иимэ нэгэ үреэл бэри болохоо байһан басаганда хэлэдэг:

«Хүхэ торго хүшэн ерээрэй,

Хүрьгэн хүбүүндэ мүргэн ерээрэй».

Хүхэ ногоон хяаг шэмэтэй юм. «Хүхэ ногоон угтахал даа» гээд тээгэлхэдээ дууладаг. Хүхэ ногооной уняар юун бэ гэһэн таабари бии. Энэ хадаа шэмэ болоно. Хүхэ номин шулуун хэрүүл хэлэ сараха, амгалан байдал хурылха заяатай.

Согсолон хэлэбэл, буряад зоной ухаан бодол, сэбэр эрмэлзэл, сагаан сэдьхэл, дууһашагүй газар дайда хүхэ үнгөөр тодорхойлогдоно.

Европада хара зоной шуһантай адлишаахада, гарбал ехэтэнэй шуһан сэнхир хүхэ гэжэ зарима зон үнэншэдэг байһан. Эрдэмтэ эхэнэрнүүдые мүнөөшье хүрэтэр «хүхэ оймһон» гэжэ нэрлэдэг, юундэб гэхэдэ арбан табадахи зуун жэлдэ эрдэм шудалһан эхэнэрнүүд хүхэ оймһо үмдэхэ ёһотой байһан.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

50 комментария на “Хүхэ үнгэ

 1. balenciaga speed

  This web page can be a stroll-by for all of the info you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and you抣l positively discover it.

 2. golden goose outlet

  Can I simply say what a aid to seek out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know the way to convey a problem to mild and make it important. Extra folks need to read this and understand this aspect of the story. I cant believe youre no more in style since you definitely have the gift.

 3. chrome hearts outlet

  I抦 impressed, I have to say. Actually rarely do I encounter a weblog that抯 both educative and entertaining, and let me inform you, you could have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the problem is something that not sufficient people are talking intelligently about. I am very pleased that I stumbled across this in my search for something relating to this.

 4. off white

  There are certainly plenty of particulars like that to take into consideration. That could be a great point to deliver up. I provide the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you convey up the place a very powerful factor will likely be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I’m certain that your job is clearly recognized as a good game. Both boys and girls really feel the affect of just a moment抯 pleasure, for the rest of their lives.

 5. curry shoes

  I抎 must check with you here. Which is not something I usually do! I take pleasure in studying a publish that can make folks think. Also, thanks for allowing me to comment!

 6. supreme clothing

  You made some first rate points there. I regarded on the web for the issue and found most individuals will go together with together with your website.

 7. supreme hoodie

  Hiya! I simply want to give an enormous thumbs up for the good data you might have right here on this post. I shall be coming again to your weblog for extra soon.

 8. golden goose

  Nice post. I be taught one thing tougher on totally different blogs everyday. It can always be stimulating to learn content from other writers and follow a bit something from their store. I抎 want to use some with the content material on my blog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l offer you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

 9. yeezy

  you’ve got an excellent weblog here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 10. balenciaga sneakers

  After I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any means you’ll be able to remove me from that service? Thanks!

 11. bape hoodie

  After study a couple of of the blog posts in your website now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and can be checking again soon. Pls try my site as effectively and let me know what you think.

 12. moncler

  This is the fitting weblog for anybody who desires to seek out out about this topic. You realize a lot its virtually exhausting to argue with you (not that I really would need匟aHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 13. yeezy boost

  Hi there! I simply would like to give a huge thumbs up for the good information you’ve got here on this post. I might be coming again to your weblog for extra soon.

 14. off white hoodie

  There are some attention-grabbing cut-off dates on this article however I don抰 know if I see all of them center to heart. There’s some validity but I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 15. kyrie 4

  This is the suitable blog for anybody who needs to seek out out about this topic. You understand a lot its virtually arduous to argue with you (not that I actually would need匟aHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply great!

 16. curry 6

  I have to get across my affection for your kindness in support of those people that really need help with that field. Your personal commitment to getting the message across appears to be particularly useful and has consistently enabled employees much like me to realize their dreams. Your personal invaluable guidelines denotes this much to me and further more to my office colleagues. Thank you; from all of us.

 17. goyard tote

  I just wanted to write a simple comment so as to appreciate you for all the marvelous tricks you are giving at this site. My extensive internet research has at the end of the day been rewarded with excellent content to share with my good friends. I ‘d tell you that most of us readers are unquestionably lucky to exist in a superb place with so many lovely professionals with beneficial hints. I feel very blessed to have discovered the web site and look forward to so many more brilliant minutes reading here. Thank you again for a lot of things.

 18. supreme new york

  I want to show my gratitude for your kind-heartedness for men and women that must have guidance on this particular study. Your personal commitment to passing the message across came to be wonderfully effective and have frequently helped associates like me to reach their objectives. Your new useful help means a great deal a person like me and somewhat more to my office workers. With thanks; from each one of us.

 19. birkin bag

  I happen to be writing to make you be aware of what a terrific discovery my wife’s child enjoyed visiting your web page. She mastered some things, not to mention how it is like to have an awesome coaching character to let many people without hassle know precisely specific hard to do topics. You really surpassed people’s expected results. I appreciate you for churning out the invaluable, healthy, educational and also cool tips about this topic to Emily.

 20. moncler outlet

  I precisely needed to thank you very much yet again. I’m not certain the things I could possibly have carried out without the actual solutions contributed by you about that problem. It previously was the terrifying setting in my view, but being able to see your specialised style you handled that made me to jump with delight. Extremely thankful for the help and in addition hope that you find out what a powerful job you’re putting in instructing other individuals using a web site. Probably you have never met any of us.

 21. golden goose outlet

  I’m also writing to make you know what a fine discovery our girl gained reading through your webblog. She discovered some things, not to mention what it is like to possess an amazing coaching mindset to get the others with no trouble know just exactly specified impossible subject matter. You really surpassed visitors’ expectations. Thank you for coming up with those invaluable, dependable, informative and also unique thoughts on your topic to Emily.

 22. kd shoes

  My spouse and i got now relieved that Louis managed to carry out his investigation through the entire ideas he made out of your web pages. It’s not at all simplistic just to happen to be handing out key points people today have been making money from. And we all figure out we need you to thank because of that. The illustrations you made, the straightforward site navigation, the relationships your site assist to foster — it’s all fabulous, and it is helping our son and the family know that this issue is brilliant, which is incredibly serious. Thank you for all the pieces!

 23. golden goose sneakers

  A lot of thanks for all your valuable hard work on this blog. My mother really likes engaging in investigation and it’s really obvious why. Most of us know all relating to the dynamic way you offer advantageous tips and tricks via this website and as well increase response from others on the point so our favorite simple princess is being taught a whole lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You have been carrying out a tremendous job.

 24. yeezy boost 350

  I wanted to post you the bit of observation to thank you so much once again on your breathtaking techniques you’ve shared in this article. It is so surprisingly generous with you to provide openly all a number of people might have distributed as an e-book to generate some cash on their own, primarily given that you might have done it if you wanted. The techniques additionally acted to be the fantastic way to comprehend other people have the same fervor the same as my very own to know the truth significantly more pertaining to this problem. I am certain there are a lot more pleasurable situations up front for individuals who check out your blog post.

 25. goyard

  I wish to express my thanks to you for rescuing me from this setting. Just after surfing throughout the world wide web and obtaining tips which were not pleasant, I assumed my entire life was well over. Being alive minus the strategies to the problems you have solved as a result of your report is a crucial case, and ones that might have badly affected my career if I had not come across your blog post. Your actual natural talent and kindness in taking care of all areas was invaluable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I am able to now look ahead to my future. Thanks very much for this skilled and amazing guide. I will not be reluctant to suggest your web sites to anybody who needs and wants guide on this topic.

 26. yeezy boost

  Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally brilliant chance to read critical reviews from this website. It is always very kind plus stuffed with a lot of fun for me and my office fellow workers to visit the blog no less than 3 times a week to see the new tips you will have. Not to mention, I’m actually happy for the powerful methods you serve. Certain two facts on this page are certainly the most effective I’ve ever had.

 27. hermes belt

  Thanks so much for providing individuals with an extremely special chance to read critical reviews from this website. It is always very awesome and stuffed with fun for me and my office mates to search your site the equivalent of thrice in a week to learn the newest things you have got. And definitely, I’m just certainly motivated concerning the terrific thoughts you give. Certain 2 ideas on this page are easily the most impressive I’ve had.

 28. yeezys

  I’m also commenting to let you know of the extraordinary encounter our princess developed going through your site. She came to understand lots of details, including how it is like to have an excellent helping character to let many people without difficulty learn about specified tricky subject areas. You actually did more than visitors’ expected results. Thanks for presenting these effective, trustworthy, revealing and fun tips about the topic to Janet.

 29. off white hoodie

  I precisely needed to appreciate you once again. I do not know what I would have sorted out without those tips discussed by you about this topic. Entirely was a real traumatic dilemma in my circumstances, nevertheless taking a look at your specialized avenue you solved that forced me to cry with delight. I will be grateful for this guidance and as well , hope you really know what an amazing job your are undertaking instructing people all through your blog post. More than likely you have never met all of us.

 30. steph curry shoes

  I enjoy you because of your whole hard work on this blog. Gloria takes pleasure in carrying out research and it is easy to see why. Almost all hear all concerning the lively tactic you present functional secrets on this web site and in addition improve participation from others on this topic and our girl is actually studying so much. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one carrying out a fantastic job.

 31. kyrie 6

  My wife and i have been really thankful Ervin could complete his inquiry with the precious recommendations he came across when using the web page. It is now and again perplexing to just possibly be freely giving secrets and techniques that the others have been trying to sell. And we do know we now have the website owner to thank because of that. All of the illustrations you’ve made, the straightforward web site menu, the relationships you can help to foster — it’s got all astonishing, and it’s really facilitating our son and our family recognize that the issue is fun, which is certainly truly fundamental. Thanks for the whole lot!

 32. jordan shoes

  I simply wanted to appreciate you yet again. I am not sure the things that I could possibly have gone through in the absence of the actual concepts provided by you on this area of interest. It became an absolute daunting condition in my position, nevertheless viewing a new specialised manner you treated that made me to cry with delight. I am happy for this information as well as have high hopes you find out what an amazing job you are getting into educating others through the use of a blog. Probably you’ve never met all of us.

 33. lebron 16

  My husband and i ended up being very peaceful Chris managed to finish up his analysis through the entire ideas he made out of your web site. It is now and again perplexing just to possibly be handing out solutions which usually a number of people might have been selling. And now we know we’ve got the blog owner to be grateful to for this. The type of illustrations you have made, the straightforward website navigation, the relationships your site assist to promote — it is all exceptional, and it’s really making our son and us imagine that this subject is cool, and that is truly fundamental. Many thanks for the whole lot!

 34. stephen curry shoes

  I and also my guys appeared to be viewing the good thoughts found on your site and at once came up with a terrible suspicion I never thanked the blog owner for those secrets. Those young men happened to be totally excited to read through all of them and now have certainly been enjoying those things. Appreciate your indeed being really kind as well as for deciding upon certain high-quality topics most people are really needing to learn about. Our honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 35. yeezy

  A lot of thanks for all your valuable efforts on this web page. My mom enjoys conducting internet research and it’s really simple to grasp why. A number of us know all regarding the lively mode you present great techniques through this website and even strongly encourage contribution from others about this concern while my girl is undoubtedly being taught so much. Take advantage of the rest of the year. You’re doing a fabulous job.

 36. balenciaga

  I simply had to thank you very much yet again. I do not know the things I would have undertaken in the absence of the actual ideas shown by you on my situation. Completely was a real frightful case for me, however , discovering a new specialized way you treated it took me to leap over fulfillment. I am thankful for this assistance and as well , believe you really know what a great job you happen to be doing teaching the mediocre ones all through your websites. Probably you’ve never met all of us.

 37. yeezys

  I have to get across my appreciation for your kind-heartedness giving support to persons that have the need for help on that area of interest. Your real commitment to passing the solution all-around has been exceptionally invaluable and has consistently empowered many people like me to realize their endeavors. Your entire valuable tips and hints means a whole lot a person like me and far more to my fellow workers. Regards; from everyone of us.

 38. off white nike

  I am only commenting to let you understand what a wonderful encounter my cousin’s girl had using your webblog. She learned many things, which included how it is like to have an incredible giving character to have a number of people with ease understand a variety of tortuous topics. You actually exceeded our own desires. Many thanks for imparting the helpful, dependable, informative and in addition cool tips on that topic to Janet.

 39. off white clothing

  I precisely desired to thank you so much once more. I’m not certain what I would’ve gone through in the absence of these concepts revealed by you about this industry. It became a real terrifying dilemma for me personally, nevertheless noticing your specialised avenue you treated it took me to leap for joy. I’m just happier for this guidance and even hope you are aware of a great job you have been carrying out instructing the mediocre ones through the use of your webpage. I am sure you’ve never come across any of us.

 40. supreme shirt

  I would like to show some appreciation to this writer for rescuing me from this particular difficulty. Right after exploring through the internet and meeting views that were not productive, I believed my life was over. Living without the presence of approaches to the difficulties you have fixed as a result of your entire guide is a critical case, and ones which may have negatively affected my career if I hadn’t noticed the blog. Your personal mastery and kindness in touching the whole thing was very helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a step like this. I can at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for this expert and results-oriented guide. I won’t hesitate to refer your web site to any individual who ought to have guide on this issue.

 41. yeezys

  I precisely needed to say thanks again. I do not know the things I might have done without the type of solutions contributed by you concerning such question. It absolutely was a intimidating situation for me, nevertheless being able to see your skilled style you managed that took me to leap over happiness. Extremely grateful for this work and then hope you really know what an amazing job you have been getting into educating many others using your blog post. Most likely you’ve never met any of us.

 42. lebron james shoes

  I wanted to draft you a tiny remark just to thank you very much the moment again for your personal exceptional secrets you have documented on this website. It was so generous with people like you to present freely exactly what a number of us could possibly have distributed for an electronic book to earn some dough on their own, certainly since you might have tried it if you decided. These secrets additionally served as the good way to recognize that most people have the same dream much like mine to learn many more related to this matter. I’m certain there are a lot more pleasurable periods in the future for people who read through your blog post.

 43. moncler

  My husband and i have been really cheerful that Chris could complete his reports with the ideas he came across from your weblog. It’s not at all simplistic to simply be giving for free tips which usually some people might have been making money from. Therefore we grasp we now have the writer to thank because of that. These illustrations you made, the simple blog navigation, the relationships your site aid to create — it is mostly astonishing, and it is assisting our son in addition to the family reason why that article is pleasurable, and that’s especially fundamental. Many thanks for everything!

 44. supreme clothing

  Needed to draft you that very little note just to say thank you over again relating to the marvelous things you have discussed at this time. It has been so wonderfully generous of people like you to allow publicly all a number of us would’ve offered for sale for an e-book in making some bucks on their own, specifically now that you might have done it in case you decided. Those basics also worked as a great way to know that someone else have a similar desire like my very own to know the truth a little more with regard to this matter. I am certain there are a lot more enjoyable sessions ahead for individuals that read carefully your blog.

 45. curry 7 sour patch

  My spouse and i ended up being very thankful when Emmanuel managed to round up his basic research through your precious recommendations he grabbed from your own blog. It is now and again perplexing just to choose to be freely giving tips that many people may have been trying to sell. And we all take into account we have the website owner to give thanks to for that. All the illustrations you’ve made, the straightforward web site menu, the friendships you can assist to foster — it’s most remarkable, and it is facilitating our son and our family reason why this subject matter is brilliant, and that’s extraordinarily fundamental. Many thanks for all!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>