Ургамалай шэнжэ

Сэсэг ургамалай шэнжэ: Хабартаа ургын ехээр һалбарбал, зунай эхиндэ бороотой болодог.

Модоной шэнжэ: «Хасуури болон хуша модо, хүхэ мүнхэ модо үлүүсэ ехээр тайрабал, үри хүүгэдтэнь муу гэгдэдэг» (Галданова, 1987, с. 31). «Набшаһадай удаан шарлахагүйдэнь, саһатай үбэл болохо гэгдэдэг» (Линховоин, 1972, с 15). Ганса модо сабшахагүй, эзэтэй байжа болохо. Ганса модоной һүүдэртэ һуужа, хэбтэжэ болохогүй, энэ модондо адли наһаараа гансаараа ябаха гэһэн тэмдэг болоно.

 1. Ан амитанай, шубуу шонхорой шэнжэ

Морин. Мориной хурхирбал, шуурган болохо. (Линховоин, 1972, 15). “Морин һайниие зүгнэжэ заадаха, мууе мэдэжэ турьяха” (Номтоев, 32). Эмээлтэй морин хүльбэрхэдөө, мууе заана гэжэ ойлгооройт. Хүзүүндээ хурга зузаан монсогтой морин ба үхэр һайн дэмбэрэлтэй гэжэ тоологдодог.

Хонин.

Хонид һалхинай урдаһаа бэлшэбэл, һайн үдэр болохо. «Хэрбэеэ эшэгэ хурьгадай наадабал, хонидой мүргэлдэбэл, бороо һалхин болохо» (Линховоин, 1972, с.15). Хониной хошхоногтой үлүү мяхан байбал, хониной хэшэг гэгдэдэг.

Үхэр. Хэрбэеэ үхэр мал сэлмэг үдэр һүүлээ үргөөд гүйлдэбэл, бороо болохо. Малай эртэ бэлшээриһээ бусахадань, хүйтэн болохо гэжэ зүгнэдэг. Аян замда гарахада, хүйтэн хушуута үхэр ямаан зүүн гар талаһаа урдуурнь гарабал, үгышье һаа хүндэлэн зогсобол, ехэ муу. Анхандаа хүүе хүдөөлхэдөө, сар хүллөөд хүдөөлдэг байһан. Юундэб гэхэдэ, үхэр доодо дэлхэйтэй холбоотой. Хэрбэеэ дээдэ дэлхэйтэй холбоотой морёор хүүе хүдөөлбэл, мориёо ламада үргэдэг заншал байгаа. Орой һүни 12 сагһаа хойшо газаа байһан үхэр мөөрэбэл, баһал муу. Мал бэлшээридээ гарахадаа, гэр тээшээ гэдэргээ хаража мөөрэбэл, муу. Эрэ тугал, хурьган үлгөөтэй хүнэй хубсаһанда гү, али хүндэ собхорбол, муу.

Нохой. Үлэгшэн нохой айлда ерэжэ түрөө һаа, һайниие харадаг. Улин хусаха нохой, уйлан харааха эхэнэр гэр бараанда харша. Нохой һүүлээ хазаха гээд, хөөрсэгэнэн эрьелдэбэл баһал муу даа. Нохойнгоо гэрээ тойрожо, юумэ намнаһан шэнги боложо хусабал, муу юумэ хараа гэжэ ойлгохо хэрэгтэй. Юунэйшье үгы байхада, нохой гангинаад, гэр соогоо орожо хоробол, муу. Нохойн үхэхэдэ, һүүлынь отолжо, амандань тоһо үмхүүлхэдээ, эрьежэ хүн түрэлөө оло гэһэн һанаан болоно. Юундэ нохойе хүн түрэлтэй гэдэг байгааб гэхэдэ, нэгэ шабараар хүн ба нохой хэгдэһэн гэһэн домог  бии юм. Буряад таабари ба оньһон үгэнүүд соогуур нохойе хүн дүрсөөр дүрсэлдэг. Жэшээнь: “Хойморто Хотой баян, дунда Дурлаа хатан, үүдэндэ үншэн Самбуу”. Хэд бэ гэхэдэ, бурхан, пеэшэн, (үншэн Самбуу) нохой болоно. Дүрбэн нюдэтэй хара нохой һайн гэгдэдэг.

Миисгэй. Хайшаа хараад миисгэй нюураа угаанаб, тэрэ зүгһөө танайда айлшан ерэхэ. Гэртэ хододоо байдаг миисгэй гэрһээ тэрьелэн ошобол, муу.

Тахяа түмэн зоной нюдэ нээдэг эртэшэ амитан болоно. Тахяа урда сагта амаргүй һүрөөтэй тугас шубуундал һүүлтэй байһан. Тугас шубуун урдандаа  богонихон һүүлтэй һүр һүлдэгүй амитан байһан ха. “Нэгэ һүни һайхан һүүлээ үгыш даа. Найр нааданда гоёоод ерэхэм. Үглөөгүүр эртэ амитан зоной һэрихын урда асаржа үгэхэб” – гэжэ тугас шубуун хэлэбэ. Тахяа нойр муутайхан хоножо, үүр сайха үёор “тугас, ши минии үдэ һүүлым асараагши гэжэ” гэжэ хашхарһан юм. Тиихэдэнь тугас шубуунай бараа харааньш харагдаагүй” гэжэ буряад онтохон соо бэшээтэй. Тахяагай үүр сүүрээр донгодожо байдаг ушар хадаа, тугас шубууе дуудалга болоно. Харин һүни дунда тахяагай донгодобол муу гэлсэдэг. Энэ тахяагаа үгы хэхэ хэрэгтэй.

Үнэгэн. Үдэр үнэгэнэй хусабал, муу.

Шоно. Хото хорёо соо шоно хони мал барибал, муу

Боро гүрөөһэн, буга болон хандагай. Ой модон соо байдаг ангууд айлай газаа ерэхэ ёһогүй. Харин Г-Д. Дамбаев иигэжэ бэшэнэ: «Боро гүрөөһэн, буга болон хандагайн хадаһаа буужа танайда ерэбэлнь, миинтэ мяхан өөрөө ерэбэ гээд, бү алагты. Харин тэрээндэ туһалагты. Ушар юуб гэхэдэ, ан арьяатанһаа тэрьедэжэ гү, али һай һанажа ерээ гээшэ”..

Шандаган. Хэрбэеэ шандаганай энгэр тала руу харгы хүнай баруун ундэлэн гүйбэл, олзын хэшэг.

Бүбөөлжэн айлай газаа ерэжэ, хото хорёо дээрэ дуугараа һаань, муу.

Шаазгай. Зүндөө мэргэн амитанай тоодо шаазгай ородог. “Эртэ сагта хоёр бурхан хүнэй сэдьхэл зохёожо хэхэ һанаатай байбад. Нэгэдэхи бурхан хэлэбэ: “Хэрбэеэ хирээ шэнги хара болгооболнай, шолмос шэнги муу һанаатай болохо”. Хоёрдохи бурхан хэлэбэ: “Хэрбэеэ хун шэнги хүн сагаан сэдьхэлтэй болобол, эдихэ ууха юумэеэ амитанда хубаажа үгөөд, өөрөө үлдэжэ үхэхэ болоно”. Тиимэһээ хүнэй сэдьхэлые шаазгай шэнги алаг болгоое гэжэ тэдэ хоёр хэлсэбэ” (Дулам, IV, 124). Шаазгайн айлай газаа үглөөгүүр дуугараа һаань, хэлэ аман болохо гэдэг. Харин энэ шубуунай баруун урда зүгһөө ерэжэ шаханахадань, айлшан ерэхэ гэжэ зүгнэдэг. Гэрэй сонхо мүргэжэ, шубуунай унабал – муу ёро заана гэдэг.

Шара шубуун. Урда сагта бурханай зулын шара тоһо хулуужа эдиһэн нүгэлтэй. Тиигээд баригдахадаа, гэршэ шубуудые айлгаха гэжэ шара шубуун нюдэёо бэлтылгэхэдэнь, бурхан шара тоһо нюдэ руунь сасажа: “үдэр хулгай хэһэн хадаа, үдэртөө хараха аргагүй боло” гэжэ хэлэһэн түүхэтэй. Энээнһээ хойшо һүниндөө ногоон шара нюдөөрөө хаража, ёро зүгнэжэ байдаг шара шубуун гэлсэдэг.

Хирээ.

“… улай бэдэржэ ябадаг муу ёротой шубууд” (Санжин, 31).

Борбилоо. Ниидэжэ ябаһан борбилоо, харааслгай гэхэ мэтын шубууд хүниие дайран гарабал, муу. Айлай үүдэн дээрэ борбилоо үндэгэлөө һаань, муу гэдэг.

Ангир. Эжэлээрээ ябаһан ангир шубуу алабал, үлэһэн ангирай хараалынь хүрэхэ юм. Шубуудай үндэгэндэ гар хүрэхэёо урданай буряад сээрлэдэг байһан. Шубуунай хараал хүрэхэ гэжэ этигэдэг байһан.

Хараасгайн үүр эбдэбэл, нюурта үүн гарана гэжэ этигэдэг байһан. Хараасгайн үүр газарта унаад хэбтэбэлынь, дээгүүрынь гараха хорюултай байһан. Ушарынь юун бэ гэхэдэ, хараасгай эртэ нэгэ сагта хүндэ гал оложо үгэһэн буянтай.

Уули. Уули шубуунай гэр бараан дээрэ һуужа дуугарбал, муу гэжэ ёрлодог. Юундэб гэхэдэ, урда сагта нэгэ баян айлай ехэ харуу басаган байһан. Наһанайнгаа хэмдэ хүрэжэ, хадамда үгтэхэ болобо. Хуримай үедэ, олон зон ерэжэ, мяха архи эдижэ, уужа байхадань, сэдьхэлынь уйтаржа, тэрэ һүниндөө бүтүү ой модон соо орожо, уур сухалдаа бүтэжэ үхэһэн гэлсэдэг. Энэ харуу басаганай һүнэһэн уули шубуун боложо, һүни бүри уйлажа, үүр сайлгадаг болоһон гэлсэнэ. Уулиин уйлалга хадаа хара амяа хараһан, харуу сэдьхэлэй дуун болоно.

Галуун.

“Аянай галууд аглаг тунгалаг агаарта зэлэ татан хушууржа, дуутай шуутайгаар урагшална. Нютагай зон тэдэниие харахадаа: “Галууд доогуур ниидэн арилна, тарган жэл орохонь ха”, - гэжэ баяртайгаар хөөрэлдэнэ” (Санжин, 172)..

Хулганаан. Хүнэй хубсаһа  хулганаан эдибэл, тэрэ хүнэй үбдэхые зүгнэдэг.

Хорото шарын гү, али зүгын гэрэйтнай хушалтын һарабша доро, мүн балкон дээрэ гэрээ барибалынь, тэрэ айлда ехэ һайн.

Баха.Бахын түрэхые харабал, үнэр баян болохо. Өөрөө үхэһэн бахые олоо һаа, хадагалха, баянай хэшэг (хэдэн үе соо баяжаха). Бахын хуурай газарта гарахада, шоргоолзоной далитай болоод ниидэхэдэнь, ута унжагай бороо болоод, гол мүрэн халиха» (Линховоин, 1972, 15).

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

64 комментария на “Ургамалай шэнжэ

 1. yeezy

  I抦 impressed, I must say. Really hardly ever do I encounter a weblog that抯 both educative and entertaining, and let me inform you, you’ve gotten hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the difficulty is something that not enough individuals are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled throughout this in my seek for something relating to this.

 2. goyard

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he in fact purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If potential, as you turn out to be experience, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It’s extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog publish!

 3. supreme clothing

  A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in truth purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If potential, as you grow to be experience, would you thoughts updating your blog with more particulars? It’s extremely useful for me. Large thumb up for this weblog post!

 4. kd12

  After research just a few of the weblog posts on your website now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will be checking again soon. Pls take a look at my web site as nicely and let me know what you think.

 5. yeezy shoes

  Can I simply say what a aid to search out someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know easy methods to deliver a problem to mild and make it important. More people need to read this and perceive this aspect of the story. I cant consider youre no more in style since you positively have the gift.

 6. kevin durant shoes

  I’m typically to running a blog and i really admire your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 7. lebron shoes

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing concern with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 8. kyrie 6 shoes

  There are actually a lot of particulars like that to take into consideration. That may be a nice point to deliver up. I provide the ideas above as common inspiration but clearly there are questions like the one you bring up the place a very powerful thing might be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I’m sure that your job is clearly recognized as a fair game. Each girls and boys really feel the impact of only a moment抯 pleasure, for the rest of their lives.

 9. golden goose

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing challenge with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 10. lebron 15

  Spot on with this write-up, I truly suppose this website wants way more consideration. I抣l most likely be once more to learn far more, thanks for that info.

 11. off white clothing

  That is the fitting blog for anybody who desires to search out out about this topic. You realize so much its nearly hard to argue with you (not that I really would need匟aHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 12. jordan 4

  You made some decent factors there. I appeared on the internet for the issue and located most people will go along with together with your website.

 13. kyrie 6 shoes

  Spot on with this write-up, I really assume this web site wants much more consideration. I抣l probably be once more to learn much more, thanks for that info.

 14. jordan retro

  The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to read, however I truly thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might repair when you werent too busy looking for attention.

 15. golden goose

  Spot on with this write-up, I actually suppose this web site wants way more consideration. I抣l probably be again to learn way more, thanks for that info.

 16. nike epic react

  I simply desired to say thanks once again. I’m not certain what I could possibly have sorted out without these methods shared by you about that topic. It had been an absolute hard scenario in my opinion, however , understanding a expert approach you handled it forced me to jump with joy. I’m just happier for your work and in addition expect you recognize what a great job you are getting into teaching most people all through a site. I am sure you’ve never encountered all of us.

 17. yeezy

  I precisely desired to appreciate you once again. I am not sure the things that I would have followed without the methods shared by you regarding such a theme. It absolutely was a real horrifying difficulty in my position, but observing the skilled strategy you managed that made me to weep for happiness. I am just thankful for this service and as well , pray you recognize what a powerful job that you are undertaking training people today thru your web blog. I am certain you haven’t got to know all of us.

 18. kyrie 3 shoes

  I really wanted to develop a small message to thank you for the fabulous facts you are giving here. My rather long internet research has finally been rewarded with awesome information to go over with my great friends. I would assume that many of us readers actually are undeniably blessed to be in a useful network with so many brilliant individuals with great tricks. I feel quite privileged to have encountered your entire website and look forward to some more thrilling times reading here. Thank you again for all the details.

 19. lebron 17

  I have to show my passion for your kind-heartedness giving support to all those that absolutely need help on this situation. Your special commitment to getting the message all around ended up being particularly functional and have without exception allowed guys just like me to achieve their desired goals. The warm and friendly facts indicates much a person like me and further more to my office workers. Thank you; from everyone of us.

 20. jordan retro

  I would like to show some appreciation to you just for rescuing me from this type of problem. Because of scouting throughout the search engines and obtaining views which were not powerful, I was thinking my entire life was done. Living without the answers to the problems you have fixed through the post is a critical case, as well as ones that would have badly affected my entire career if I hadn’t encountered your web blog. Your actual know-how and kindness in playing with almost everything was priceless. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a solution like this. I am able to at this time relish my future. Thank you very much for this reliable and sensible guide. I won’t hesitate to recommend the website to any individual who desires guide on this situation.

 21. curry shoes

  Thank you a lot for providing individuals with remarkably remarkable possiblity to check tips from here. It can be very pleasant and also packed with a great time for me personally and my office colleagues to visit the blog the equivalent of thrice weekly to read the new tips you have got. And lastly, I’m also at all times satisfied with your dazzling suggestions served by you. Certain 2 areas in this posting are without a doubt the very best I’ve had.

 22. retro jordans

  I precisely needed to thank you so much yet again. I’m not certain the things I might have carried out without those smart ideas shared by you on such a area of interest. It became the traumatic situation in my circumstances, however , discovering a professional style you treated it took me to cry with contentment. Now i am grateful for your advice and then expect you really know what a powerful job your are accomplishing teaching others with the aid of your web site. Probably you have never come across any of us.

 23. hermes belts

  Thank you for all of your effort on this site. Betty take interest in working on investigation and it’s easy to see why. All of us learn all relating to the dynamic form you convey functional tips and tricks through the web blog and therefore boost contribution from some others on that point plus our own daughter is in fact understanding so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one performing a really good job.

 24. jordan 1 off white

  I happen to be commenting to let you understand of the amazing discovery my cousin’s princess obtained going through yuor web blog. She picked up some details, which included what it’s like to have an incredible giving style to make many people without difficulty thoroughly grasp chosen tricky things. You actually did more than visitors’ expectations. Thank you for presenting the helpful, safe, edifying and easy guidance on that topic to Evelyn.

 25. supreme shirt

  I enjoy you because of each of your work on this website. My niece enjoys getting into research and it’s simple to grasp why. Almost all learn all about the powerful method you present invaluable thoughts on this web site and as well as improve contribution from others on the area while my simple princess is really studying a great deal. Take pleasure in the rest of the year. You are carrying out a fabulous job.

 26. moncler outlet

  Thanks for your entire hard work on this site. My niece takes pleasure in participating in investigation and it’s really simple to grasp why. I hear all about the dynamic form you convey important suggestions on your web site and as well boost contribution from others on this area of interest then our own girl is always studying a great deal. Enjoy the rest of the new year. You’re the one carrying out a fantastic job.

 27. yeezy boost

  I simply needed to thank you very much once again. I’m not certain what I would’ve accomplished without those information revealed by you concerning such topic. This has been the frightful circumstance in my view, however , being able to view the very expert strategy you managed that took me to weep with gladness. I’m thankful for this support and then wish you recognize what a powerful job you happen to be undertaking instructing many others through the use of your webblog. Most probably you’ve never got to know all of us.

 28. cheap jordans

  I truly wanted to construct a brief comment in order to say thanks to you for all of the great items you are showing on this site. My prolonged internet look up has finally been recognized with brilliant content to exchange with my neighbours. I would declare that many of us site visitors actually are extremely fortunate to dwell in a perfect community with so many lovely professionals with helpful concepts. I feel extremely lucky to have encountered your webpage and look forward to really more brilliant times reading here. Thanks a lot again for everything.

 29. yeezys

  I really wanted to make a small message to thank you for all of the superb tips you are posting at this site. My rather long internet research has finally been recognized with professional facts and strategies to write about with my relatives. I would suppose that we site visitors actually are quite fortunate to be in a useful community with so many marvellous people with useful guidelines. I feel truly fortunate to have encountered the website and look forward to some more enjoyable minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 30. curry 7

  Thanks so much for giving everyone remarkably memorable possiblity to check tips from this site. It can be so brilliant plus jam-packed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to visit your blog on the least three times in a week to study the fresh items you have. Of course, I am always fulfilled concerning the spectacular knowledge served by you. Selected 1 ideas in this posting are unequivocally the most impressive I’ve had.

 31. jordan shoes

  A lot of thanks for your entire hard work on this website. My daughter really loves going through investigation and it’s really easy to see why. All of us hear all concerning the dynamic means you offer insightful things through this blog and as well as recommend response from other individuals on the matter so our favorite girl is now being taught a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are always conducting a pretty cool job.

 32. jordan shoes

  Thank you so much for giving everyone remarkably spectacular opportunity to read from this site. It’s usually very terrific and as well , packed with a good time for me and my office acquaintances to visit your website particularly 3 times per week to study the fresh guides you have got. And indeed, we are usually fulfilled with the magnificent suggestions served by you. Some 4 areas on this page are rather the very best I have had.

 33. kyrie 3

  I wanted to post a simple note in order to appreciate you for all the lovely techniques you are sharing at this site. My long internet look up has finally been honored with beneficial facts to write about with my guests. I ‘d admit that many of us website visitors are rather blessed to be in a decent community with many wonderful professionals with useful opinions. I feel really blessed to have seen the weblog and look forward to so many more enjoyable minutes reading here. Thanks once again for all the details.

 34. curry 7

  I precisely wished to thank you very much all over again. I do not know the things that I might have tried in the absence of the entire suggestions shared by you relating to such a area of interest. This was a real difficult setting for me, however , considering the very skilled technique you processed the issue forced me to jump with delight. I’m just thankful for the guidance and in addition trust you realize what a great job you are providing teaching men and women via your web site. I know that you haven’t met all of us.

 35. jordans

  I must show some thanks to the writer just for rescuing me from this dilemma. Just after exploring throughout the world wide web and obtaining thoughts which were not productive, I was thinking my life was well over. Existing without the approaches to the difficulties you have resolved all through your good short article is a serious case, as well as the ones that would have adversely affected my entire career if I had not encountered the website. Your own natural talent and kindness in dealing with every item was valuable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a thing like this. I can at this moment relish my future. Thanks very much for your reliable and results-oriented help. I won’t think twice to propose the website to any person who will need guide on this topic.

 36. yeezy boost 350

  I simply wanted to say thanks all over again. I am not sure the things I would have carried out without the solutions discussed by you about such field. It truly was the challenging difficulty in my circumstances, but spending time with a new expert approach you treated the issue made me to weep for happiness. I am happier for your support and even believe you comprehend what a powerful job that you are putting in instructing men and women via your blog post. Probably you have never encountered all of us.

 37. yeezy boost 350

  I wanted to post you the little observation so as to thank you very much once again considering the pretty principles you’ve shown in this case. It’s certainly strangely open-handed of you to grant publicly what exactly a few individuals would’ve offered as an e book to help with making some money for themselves, especially seeing that you could have done it in the event you desired. Those smart ideas in addition served to provide a great way to comprehend other individuals have similar zeal the same as mine to find out a whole lot more concerning this matter. I’m sure there are several more pleasurable instances up front for folks who scan through your blog.

 38. jordan 1 off white

  I simply had to say thanks once more. I’m not certain what I could possibly have gone through in the absence of those strategies shared by you on such a topic. It was the frightful problem in my view, however , spending time with this specialized manner you treated that made me to jump with contentment. Now i’m grateful for your guidance as well as wish you realize what a powerful job you are carrying out educating men and women via your web blog. I know that you haven’t got to know any of us.

 39. longchamp outlet

  I wish to express my respect for your kindness supporting men who actually need help on this idea. Your very own dedication to passing the message throughout has been extremely practical and has all the time enabled some individuals just like me to reach their targets. Your own warm and friendly suggestions signifies a great deal a person like me and additionally to my fellow workers. Many thanks; from each one of us.

 40. adidas yeezy

  Thanks so much for providing individuals with an exceptionally wonderful chance to check tips from this web site. It’s usually very pleasant and jam-packed with a lot of fun for me personally and my office friends to search the blog the equivalent of thrice weekly to learn the newest secrets you have. And of course, I’m so actually motivated with all the fantastic opinions you serve. Certain two areas in this posting are definitely the finest I’ve had.

 41. moncler

  I precisely wanted to appreciate you yet again. I do not know what I would have used in the absence of these pointers provided by you directly on such industry. It was a real scary matter in my view, but spending time with a expert approach you handled the issue forced me to leap over fulfillment. Now i’m grateful for your advice and thus hope that you comprehend what a powerful job you happen to be accomplishing teaching many people by way of your website. I’m certain you have never got to know any of us.

 42. golden goose shoes

  I would like to show my thanks to you just for rescuing me from such a crisis. Right after checking throughout the world wide web and coming across ways which were not productive, I believed my entire life was over. Being alive minus the answers to the problems you’ve sorted out as a result of your good posting is a crucial case, and ones which might have in a negative way damaged my career if I hadn’t encountered your site. Your personal understanding and kindness in handling all the things was important. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a step like this. I can at this moment relish my future. Thanks for your time so much for your expert and results-oriented guide. I will not be reluctant to refer your web blog to any individual who requires guidance about this subject matter.

 43. yeezy boost 350 v2

  I intended to send you the very small observation so as to say thank you yet again on your awesome suggestions you have featured at this time. It is remarkably generous of you to convey without restraint just what a few people could have made available for an e book to make some bucks for their own end, particularly considering that you might have tried it in case you decided. Those principles additionally worked like the good way to fully grasp that other individuals have a similar keenness similar to my own to grasp lots more related to this issue. I am certain there are numerous more fun sessions in the future for individuals that look into your blog.

 44. bape hoodie

  I simply wanted to say thanks once more. I’m not certain the things I could possibly have implemented in the absence of those tactics contributed by you relating to my theme. It was before a very frightful condition in my position, but considering the very expert style you dealt with that made me to jump with happiness. I will be grateful for this assistance as well as hope that you really know what an amazing job that you are undertaking instructing the rest via a blog. I am certain you’ve never encountered any of us.

 45. adidas yeezy

  I have to express my thanks to you just for bailing me out of this type of scenario. Because of surfing around throughout the the web and getting tips which are not pleasant, I thought my entire life was gone. Existing devoid of the strategies to the issues you have fixed all through your good short post is a serious case, and ones which might have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t come across your blog. Your main expertise and kindness in touching all the details was important. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a thing like this. I can also at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for this professional and sensible help. I won’t hesitate to recommend the website to any individual who needs and wants guide about this topic.

 46. hermes belts for men

  My spouse and i have been so ecstatic that Michael managed to finish up his preliminary research through your precious recommendations he discovered through your web pages. It is now and again perplexing just to possibly be releasing key points which usually other people have been selling. And we take into account we have the blog owner to appreciate because of that. The type of illustrations you made, the simple blog menu, the friendships you make it possible to promote — it is all incredible, and it’s really assisting our son in addition to the family understand this matter is amusing, which is quite important. Thanks for everything!

 47. kyrie 6 shoes

  I would like to show some appreciation to the writer for bailing me out of this type of instance. Because of surfing around through the search engines and obtaining advice which are not powerful, I was thinking my life was gone. Being alive minus the solutions to the problems you’ve sorted out by means of your review is a crucial case, and those which might have negatively damaged my career if I hadn’t discovered your web site. Your main talents and kindness in dealing with every item was precious. I am not sure what I would have done if I had not discovered such a stuff like this. I’m able to now look forward to my future. Thanks for your time very much for your expert and amazing guide. I won’t be reluctant to suggest your web page to any person who needs to have guidance about this issue.

 48. longchamp handbags

  My husband and i were quite contented when Edward could finish up his researching using the ideas he was given while using the weblog. It’s not at all simplistic to simply always be giving for free guides many others may have been selling. We really do know we need the blog owner to thank for that. All the illustrations you have made, the straightforward site menu, the friendships your site make it possible to foster — it is most awesome, and it’s helping our son in addition to the family feel that the matter is thrilling, which is quite pressing. Many thanks for the whole thing!

 49. yeezy 700

  I am only commenting to make you be aware of what a remarkable encounter my wife’s princess enjoyed visiting your web site. She figured out a wide variety of pieces, including what it’s like to have an ideal coaching style to make folks with no trouble know precisely chosen hard to do things. You really did more than our own desires. Many thanks for showing these important, trusted, explanatory not to mention unique tips about that topic to Julie.

 50. golden goose sneakers

  I have to express thanks to the writer for bailing me out of this instance. Just after looking out through the the web and seeing proposals which were not productive, I was thinking my life was well over. Existing without the presence of strategies to the issues you’ve sorted out all through the guideline is a crucial case, as well as the ones that might have adversely damaged my entire career if I had not come across your blog. Your main training and kindness in dealing with all areas was very useful. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I can now relish my future. Thanks a lot very much for your reliable and amazing help. I will not be reluctant to suggest the website to any individual who would need guidelines on this subject.

 51. yeezy

  I really wanted to type a note in order to appreciate you for some of the remarkable solutions you are showing on this website. My prolonged internet look up has at the end been honored with awesome points to go over with my companions. I would state that that we visitors actually are very endowed to exist in a good site with very many perfect professionals with useful points. I feel extremely grateful to have come across your entire webpage and look forward to many more fabulous times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 52. jordan shoes

  My husband and i ended up being really ecstatic Edward could finish up his studies by way of the ideas he obtained from your very own weblog. It’s not at all simplistic just to happen to be giving freely hints which often men and women may have been making money from. We really consider we have got you to be grateful to for that. The main explanations you have made, the straightforward web site navigation, the relationships you assist to foster — it’s got mostly astounding, and it is aiding our son in addition to our family believe that the subject matter is exciting, which is exceptionally serious. Thanks for all the pieces!

 53. curry shoes

  Needed to write you one very small note so as to thank you so much yet again on the lovely basics you’ve documented at this time. This is certainly strangely open-handed of people like you to grant publicly precisely what numerous people could possibly have offered as an e book to end up making some profit for their own end, specifically considering the fact that you might have done it in case you decided. These good tips as well worked as the easy way to understand that someone else have similar dream the same as my personal own to know many more regarding this issue. I am certain there are millions of more fun opportunities ahead for individuals who find out your blog.

 54. ggdb

  I as well as my pals happened to be viewing the nice hints on your web blog and before long developed a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for them. Those women became for this reason glad to read all of them and have sincerely been making the most of those things. Thanks for simply being really considerate as well as for choosing these kinds of nice ideas most people are really eager to understand about. My honest regret for not expressing gratitude to earlier.

 55. golden goose sneakers

  I would like to express my appreciation for your generosity supporting women who should have guidance on your question. Your personal dedication to getting the solution all over ended up being pretty invaluable and have usually allowed somebody much like me to achieve their ambitions. Your informative facts can mean this much to me and substantially more to my office workers. Thanks a lot; from each one of us.

 56. kyrie irving shoes

  I really wanted to compose a word to appreciate you for all of the wonderful information you are giving on this site. My rather long internet lookup has at the end been compensated with good quality insight to write about with my partners. I ‘d assume that many of us visitors actually are unequivocally endowed to be in a very good network with so many brilliant individuals with useful things. I feel pretty blessed to have seen your entire webpages and look forward to some more amazing minutes reading here. Thanks once again for everything.

 57. jordan shoes

  My husband and i got very fulfilled when Michael could carry out his reports through the entire ideas he was given in your web page. It’s not at all simplistic just to continually be giving freely guidelines which usually some other people have been making money from. So we do understand we have got the blog owner to give thanks to for that. The entire illustrations you’ve made, the straightforward web site menu, the friendships your site make it easier to create — it’s everything excellent, and it’s assisting our son and us feel that the article is pleasurable, which is pretty essential. Many thanks for everything!

 58. lebron 17 shoes

  I want to show some appreciation to this writer for bailing me out of this type of incident. As a result of scouting throughout the internet and seeing recommendations which are not productive, I believed my life was done. Living minus the answers to the issues you have resolved by means of the site is a serious case, and those which might have adversely damaged my entire career if I had not noticed your site. Your own capability and kindness in dealing with everything was very helpful. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a stuff like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks a lot very much for your skilled and result oriented help. I will not be reluctant to endorse the sites to any person who should have direction on this situation.

 59. calvin klein

  Thank you for each of your labor on this site. My niece enjoys participating in internet research and it’s easy to see why. A number of us notice all about the compelling form you deliver invaluable tips and tricks via the web blog and improve contribution from some others on this area of interest then our own child is without question learning a lot. Have fun with the rest of the year. Your performing a fabulous job.

 60. off white clothing

  I just wanted to write down a brief note to be able to appreciate you for those magnificent information you are writing at this site. My time intensive internet investigation has at the end of the day been compensated with awesome ideas to exchange with my guests. I ‘d repeat that we site visitors actually are really lucky to be in a great site with many lovely individuals with beneficial tricks. I feel very fortunate to have discovered your website page and look forward to some more brilliant minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>