Хүнэй аяг аашаар болон ябадалаар зүгнэхэ шэнжэ

Нялха наһан. Хүнэй юртэмсэ зүн зүгнэлэй юртэмсэ гэжэ хэлэжэ болоно. Эхэһээ түрэхэһөө эхилээд лэ, хүн һайн муу зүн тэмдэгтэй гэжэ хэлэхэдэ болоно. Жэшээнь, Чингис хаан эхэһээ түрэхэдөө, баруун гартаа улаан шуһа адханхай түрэһэн гэлсэдэг. Энээниие дайн дажарай, илалтын тэмдэг гэжэ сэсэ мэргэшүүл үзэдэг байһан. Үхибүүнэй түрэхэдэ, шэхэнэйнь зузаан байбал, үгышье һаа, монсогтой байбалынь, аманай хэшэгэй, буян заяатын шэнжэ гэдэг. “Шэхэндээ монсогтойхон басага түрөөб” гэжэ минии эхэ ехэ баярлаһан гэдэг. “Энэ басаганай түрэһөөр, байра байдалнай һайжаршоо” гэжэ нагасатамни нэмэһэн. Нарай үхибүүнэй гарайнь альган зузаан байбал  хэшэгтэй гэдэг. Далын хажуудахи мэнгэ хэшэг ехын тэмдэг. Нюдэнэй доро нулимсадал адли мэнгэ зоболон, уй гашуудал амасахын ёро гэжэ бөө мүргэл һэргылдэг. Ама тойроһон жэжэ мэнгэнүүд, урал дээрэхи мэнгэ аманай хэшэг гэжэ үзэдэг. Хүлэй улада хэрбэеэ мэнгэ байбал, хари холо ошохо гү, холын хүнтэй гэрлэхэ гэһэн заяатай. Зургаан хургатай хүниие бөө болохо заяамал шэнжэтэй гэдэг. Нялха үхибүүнэй хубсаһа, һүни газаа хонуулхагүй, муу юумэн эзэлнэ гэдэг. Заабол гэртэ оруулха. Үхибүүдые харанхы бүрэнхыдэ гэрһээ газаа нэрээрынь дуудахагүй, элдэб муу юумэн нэрынь тогтоожо абаад, һүүлдэнь шубуунай дүрэдэ хубилан оруулна гэжэ бөө мүргэл этигэдэг. Үдэшын хара бүрүүлээр олон зоной ерэхэдэ нарай үхибүүд хүлгэдэг гэжэ хамаг зон мэдэдэг. Тиихэдэнь адисаар утажа арюудхадаг. Үдэшын хара бараанаар нарай үхибүүдээ абажа, айлаар зайхагүй гэлсэдэг. Заабол иимэ хэрэгэй гарабал, “хоёр хүмүүдхэһээн доошо хамар хүрэтэрынь “хара халзан туулай болоорой” гэжэ хөөдэдэг зан Милиян (милаангууд) тэнгэритэй холбоотой” ((Дулам, IV, 146). Хооһон үлгы хүдэлгэхэгүй. Нялха үхибүүд хормой дээрэ шээбэл, үриин заяа бэлэглэнэ гэдэг.

Үхибүүн наһан. Найма наһатай болотороо үхибүүд бурхад гэдэг. Тиимэһээ хүнэй һайн ябаха болобол, үхибүүд дуратай. Теэд хүнэй муудаха болобол – хүниие үзэхэ харахаяа болижо дурагүйдэдэг. Үхибүүдэй бурхад гэжэ тоологдодог хадань, эдэниие алхажа болохогүй, альгадаха сохихогүй, наадалхагүй, заяашань гомдохо. Жаа үхибүүдэй, хүлэйн ула үндэн таалабал, дахадаг болохо, гарайнь альга таалабал, хулгайша болохо, шэлэ хүзүүень таалабал, хэдэр зантай болохо. Үрөөһэн бөөрэ ходо эдюулбэл, гансаардаха, шэлэ хүзүү эдюулбэл, хулгайша болохо, муу һархинсаг эдибэл, муу зантай болохо, сэмгэ эдюулбэл, ухаан тоһоор хаагдажа, балартана. Манай жаа байхада, нюһатай болохот гээд, сэмгэ эдюулдэггүй байһан. Балшар үхибүүдэй уралаараа турьяжа наадахадань, тэнгэри задарна. Һүүдэрээ наадабал, орондоо шээнэ гээд хоридог. Үхибүүдые һуга доогуураа гаргахадань, хүсэ шадалынь бага болоно. Хүгшэн хүниие тулажа бодобол, буянаа бараха. Һам үгэжэ наадхуулбал, ама хамарынь яратана. Нохойе унуулхагүй, юундэб гэхэдэ шүдхэр энэ амитаниие унадаг гэдэг. Үхибүүнэй дулаанаар хубсалхада, хүйтэн болохоо һанаа гэдэг.  Саарһа гэртэхидтээ тараабалынь, мүнгэ абахабди гэжэ зүгнэдэг. Ала хоорондоо тонгойгоод харабалынь, ерээдүй дүүнэдээ харана гэдэг, зарима ушарта айлшан ерэхые зүгнэнэ гэдэг.

 

Хүн бэе махабадаараа болон элдэб хэрэгсэлнүүдээр зүгнэхэ тэмдэг.

Богоһо. Монгол туургата арад зоной заншалаар жаргал баяр богоһоор ороно. Богоһо дээрээ гэшхээд гү, али богоһоёо эмдээд байбал, зол жаргал хажуу тээшээ халин, ондоо тээшээ урдаха. Тува арад богоһо дээрээ һуухаяа сээрлэдэг. «Под порогом находится дух-покровитель жилища» (Потапов П. с. 161).

Малгайгаа буряад зон доро табихаяа сээрлэдэг, юундэб гэхэдэ малгай һүнэһэн хоёр нэгэн гэжэ тэдэ этигэдэг. «Монголой нюуса тобшо» соо Тэб Тэнгри Чингис хаанай дүүтэй барилдахадаа, малгайгаа галай урда унагаана. Энэ хадаа «үхэлэй тэмдэг» байгаа гэжэ эрдэмтэн Г. Галданова тэмдэглэнэ. (Галданова, 1987, с. 50). Малгайгаа өөдэнь харуулаад, табижа болохогүй. Үбшэ хабша уряална гэдэг. Малгайгаа буруу үмдэбэл ажабайдал һарюу болохо. Малгайнгаа амһарыень дээшэнь харуулжа табихагүй, мүнгэгүй байхын тэмдэг.

Бүһэёо доро хамаагүй хаяхагүй, зангидаад дээрэ табиха, юундэб гэхэдэ хүнэй һүлдэ, хий морин бүһэндэнь байдаг гэжэ этигэдэг.

Зэр зэмсэг, тэрэнэй тоодо һүхэ алхажа болохогүй. Буряад үльгэр соо годли хүбүүн хүнэй хуби заяа тэмдэглэнэ, басаганай һүлдэ хайша болоно. Үльгэрэй баатарай наһа барахада, номо годлинь хухаржа унадаг. Миин хайшын ама ангайлгабал, үхэр мал үсөөрхэ. Хутагын унахада, эрэ хүн ерэхэ гэжэ зүгнэдэг, халбагын унахада, эхэнэр хүн ерэхэнь гэжэ мэдэдэг.

Сай аягалхадаа, гүсынгөө хамар үүдэн руу бэшэ, харин хоймор руу харуулан аягалха ёһо байһан. Энэ юун бэ гэхэдэ, буян хэшэгээ үүдээр гаргахагүй гэһэн удхатай болоно. Сайгаа аягаар дүүрэн адхартарынь юулэдэггүй, хэшэг адхарна гэдэг. Аягын хүбөөһөө нэгэ орооһоной зэргэ газар дээрэһээнь орхижо, сайгаар дүүргэбэл, буян хэшэг тогтобо гэһэн үлзытэй. Сай аягалхада, наран зүб эрьелдэбэл, һайн. Нара буруу эрьелдэбэлынь, дахин аягалдаг. Гартаа баряад байһан аяга, амһараараа өөдөө унабал, олзотой, доошоо харабал, гарзатай гэдэг. Хооһон амһарта хүндэ үгэжэ болохогүй. Хооһон амһарта үгэбэл, үгырэлэй тэмдэг. Түгдэрхэй аяга соо хүндэ сай хэжэ болохогүй, гэртээ байлгажа болохогүй, юундэб гэхэдэ эд бүхэн амитай һүнэһэтэй гэһэн бодолтой холбоотой.

“Табаг, аяга болон бусад амһартада хэһэн эдеэень дууһан эдингүй, үлөөхэ хэрэгтэй – энэ амһартатнай хооһон бэшэ байг гэһэн зүнтэй” (Дамбаев, 2013, 80).

Б. Санжин аба хайдагай иимэ һонин заншал тухай бэшэнэ: “Аба хайдагта ябалсаха байһан зон тахилгада хабаадана. Үбэрһөө гаргаһан үндэһэн аяганууд соонь архи хэгдэнэ. Тэдэнь архиингаа дээжые ороной тэнгэринэр болон заяашанартаа сасаад, үлөөшыень ууһан бэеэрээ хооһон аягануудаа өөдэн хонгордоон хаяна. Хэрбээ аягань өөдөө хаража унаа хадаа һайнай тэмдэг; осол аюулда оронгүй, омогтой олзотой бусаха. Харин аягань уруугаа хаража унаа хадаа муугай тэмдэг; олзо омоггүй ябахаһаа гадна ямар нэгэ тодхорто дайрагдажа болохо” (Санжин, 96).

Үглөөнэй сай уужа гараха хэрэгтэй, юундэб гэхэдэ үглөөгүүр хамаг юумэн унтаһанаа һэрижэ, шэнэ үдэрэй хэшэг буян хамаг юумэндэ шэнгэнэ

Түлхюур шэдэхэдэ, ба хургандаа углаад эрьюулхэдэ – муу. Бараагаар үгырхэ.

Шэхэн. Баруун шэхэн ханхинахадаа – һайн, зүүн шэхэн ханхинахадаа – муу.

Альган. Баруун альган зохолходоо, зол жаргал, аза талаан тудаха, нүхэртэёо гү, холын түрэлхидтэёо уулзаха. Зүүн альган зохолходоо, мүнгэ алтанай болон бусадшье гарзада орохо.

Хүл. Баруун хүлэй ула зохолходоо, тон һаядаа холын аян замда гараха, зүүн хүлэй ула зохолходоо, ошохо гэһэн гү, али ошожо ябаһан аян замынь урагшагүйдэхэ. Хүнэй хүл гар яншахада, шуурга һалхин болохо. Хүлөө хүл дээрээ хээд һуухагүй, үгытэй болохын тэмдэг. Һалхи шуурганай, саһа бороогой дүтэлхэдэ, хүл шархирдаг.

Шанаагаа тулаад, бү һуугты гэжэ эхэ эсэгэмнай багаһаа хойшо һургадаг гээшэ ааб даа. Шанаагаа тулаха гээшэмнай үбшэн хүнэй шэнжэ.

Хүнэй ара бэе татабал – аха дүүнэртээ муу ёро зүгнэнэ; хүнэй үбэр бэе татабал – өөртөө муу ёро заана.

Ехэ наһатай хүнэй шүдэн шэнээр ургабал, хойтуулдаа муу гэдэг.

Хамарай үзүүрэй зохолходонь, архи уулган гү, али гэр бүлэ соо хэрүүл хэрэлдээн болохо.

Урал татабал, хэрүүл хэлэн болохо. Гэртээ эшхэрбэл, уйлабал, хэрүүл хэлэ уряална гэдэг. Унтаридаа хэбтээд, дуу дуулабал, уйлабал, муу юумэ уряална. Абари зангаа хубилган, һаналаа муудаха – муу ёро. Орой һүни угаадаһа шоройгоо хаяжа болохогүй. Хүн шүлһэндөө хахахадаа, амтатай юумэ эдихэеэ зүгнэнэ. Яһа мүлжэхэдөө, сэбэрээр мүлжэгты гэдэг, һайхан хүбүү басагатай болохот гэжэ зүгнэдэг.

Эрэ хүнэй зүн, сээр. Эрэ хүнэй баруун нюдэн татабал – һайн. Агнуурида ошоходо, эхэнэрэй урдуурнь гараа һаа, урагшагүйдэхэ. “Эрэ хүн унтажа байхадаа, шүдөө хабирбал һайн” (Дулам, IV, 149). Үглөөгүүр бодоод, сайн дээжые бурхандаа, орон дэлхэйдээ үргэһэнэйнгээ һүүлээр, нэн түрүүн гэрэй эзэндэ, эрэ хүндэ аягалдаг. Гэрэймнай буян хэшэг тогтог, бү алдагдаг гэһэн удхатай болоно.

Эхэнэрэй зүн, сээр.

“Эхэнэр хүн нюргаа үргөөд ябадаггүй, нүхэрөө гээхын тэмдэг.

Эхэнэр хүн унтажа байхадаа, шүдөө хабирбал, эрэ нүхэртөө муу, басагад шүдөө хабирбал, эхэ эсэгэдээ муу” (Дулам, IV, 149).

Эхэнэр хүнэй зүүн нюдэн татабал – һайн. “Баруун нюдэмни дээрээ гэнтэ татажархибал, эхэнэр хүнэй баруун нюдэн татахадаа, балай һайн бэшэ байгаа юм, тээсгэн һая эгээл тон адлиханаар иигэжэ татаһанайнь һүүлдэ, адуун дээрэхи атар тарган байтаһамнай үхэшэнэ һэн, мүнөө баһа ямар юумэндээ ёрлобо гээшэб – гээд убсанса унзад тээшээ харана” (Намсараев, н.1, 114).

Эхэ хүн хүндэ, бэе дабхар байхадаа, шандаганай мяха эдихэ ёһогүй байгаа. Юундэб гэхэдэ, шандаган болон туулай түрэхэдөө ехэ зобожо түрэдэг гэдэг. Түрэхэ эхые сошоохогүй, гомдохоохогүй, хүндэ юумэ үргүүлхэгүй гэдэг. Нооһон оймһо, малгай гэхэ мэтые нэхэхэ, оёхогүй гэжэ гансашье манай буряад арадта бэшэ ондоо арадта хэлсэдэг. Аргамжа алхажа болохогүй. Хүүгэнэй хүй хүзүүень орёоно гэнэ. Хээлитэй эхэһээ юумэ харамнахагүй, дүрбэн нюдэнһөө юумэ нюужа болохогүй гэдэг.

Эхэнэр хүн, бэри болоходоо хадам баабай, эжыгээ нэрээрынь нэрлэхэгүй, сээртэй байһан. Минии түрэһэн эхэ Долгор гэжэ нэрэтэй аад, хадамда гарахадаа Ханда болоо. Юундэ иимэ байгааб гэхэдэ, хадам эхэнь Долгор гэжэ нэрэтэй байһан.

“Ямаадаа нэгэ хүгшөөдэй

Ябагаар бэдэржэ ябахадаа:

“Шу-шуемнай хараа гээшэгтэ-ээ?” –

Шууяса һурагшалдаг һэн ха даа.

“Ямааемнай хараа гүт?” – гэжэ

Яахадаа аргагүй һэн ааб?

Яалда даа,хадам эхэнь

Ямаан һахилтай һэн даа”. (Дондогой, 2013, 47).

Эндэ юун гэжэ тайлбарилхаб гэхэдэ, урданай зон эхэ эсэгэеэ хүндэлдэг, илангаяа бэреэдүүд хадам эсэгэ эхэеэ ехэтэ хүндэлжэ, урдаһаань һөөргэдэжэ дуугархагүй, дутуу дунда хубсалаад, малгайгүйгөөр урда хойнонь ябахагүй, тэдээнтэеэ суг һуужа эдеэлхэгүй, нэрээрынь нэрлэхэ эрхэгүй байһан.

Эхир үхибүүдые түрэһэн эхэнэр гартаа эмтэй домтой.

Басаган хүүе буряад зон илангаяа хори эсэгынхид эрдэни гэжэ тоолодог, басаган үриёо эрхэлүүлжэ өөдэнь болгоодог байһан юм.

“Бадма сэсэгэй намаа зөөлэн,

Басаган үриин гар зөөлэн”

“Базаартаа байхадаа, бараан һайхан,

Баабайндаа байхадаа, басаган һайхан”.

“Хада газарта харгы гаргагша морин эрдэни,

Хари зониие ураг эльгэн болгогшо басаган эрдэни”.

Түрэ найрта һуухадаа, басагад эхэнэрнүүдэй дээрэ һууха эрхэтэй. Басаган хүүе гомдохоохо, баһаха гээшэ сээртэй хорюултай байһан. Казах арад баһа басаган үриёо хүндэлдэг байһан тухайнь энэ мүрнүүд гэршэлнэ: “Пришедших в гости юных особ прекрасного пола непременно усаживают на тор — почетное место. Искренне веря, что «при девице — счастья на сорок возов», гостеприимные хозяева надеются, что, посидев на тор’е, дева оставит после себя кусок своего счастья” (http://www.kazakh.ru/talk).

“Бүрэнхы болоһон хойно, илангаяа бимба гарагта гэрһээ юумэ гаргажа, хүндэ юумэ үгэжэ болохогүй. Юундэб гэхэдэ, хэшэгээ гэрһээ гаргааш, гэртэшни юумэн орохоёо болёо гэһэн зүнтэй. Муу юумэн аһалдажа болохо гээд, ууха уһаяа, түлеэгөө үдэшэлэн орой гэртээ оруулдаггүй юм” (Дамбаев, 2013, 79). Боро хараанаар унтажа болохогүй, үдэр һүниин һэлгэлдэжэ байһан үе наһа богони болгооно.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

136 комментария на “Хүнэй аяг аашаар болон ябадалаар зүгнэхэ шэнжэ

 1. moncler jackets

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any manner you possibly can remove me from that service? Thanks!

 2. balenciaga

  Can I simply say what a reduction to find somebody who truly knows what theyre talking about on the internet. You definitely know the best way to carry a problem to gentle and make it important. More individuals must read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre not more popular because you undoubtedly have the gift.

 3. supreme clothing

  That is the precise blog for anybody who desires to search out out about this topic. You notice so much its virtually exhausting to argue with you (not that I really would need匟aHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

 4. yeezy

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing difficulty with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 5. longchamp

  Good post. I be taught something tougher on totally different blogs everyday. It should always be stimulating to learn content from other writers and follow a bit of something from their store. I抎 prefer to use some with the content material on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l offer you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

 6. off white jordan 1

  Spot on with this write-up, I really suppose this web site needs rather more consideration. I抣l most likely be once more to read far more, thanks for that info.

 7. chrome hearts online

  Howdy! I simply would like to give an enormous thumbs up for the nice info you’ve gotten right here on this post. I shall be coming again to your blog for more soon.

 8. goyard bags

  I’m usually to running a blog and i really admire your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your site and hold checking for brand new information.

 9. supreme t shirt

  Can I just say what a relief to search out somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the right way to carry an issue to mild and make it important. Extra folks need to learn this and understand this facet of the story. I cant consider youre no more standard since you positively have the gift.

 10. jordan shoes

  Hey! I just would like to give an enormous thumbs up for the great information you might have right here on this post. I will probably be coming back to your blog for extra soon.

 11. yeezy shoes

  It抯 hard to find knowledgeable folks on this topic, but you sound like you understand what you抮e talking about! Thanks

 12. supreme clothing

  I’m usually to running a blog and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and hold checking for brand new information.

 13. jordans

  Thanks so much for providing individuals with such a wonderful possiblity to check tips from here. It’s always so pleasant and as well , jam-packed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to visit the blog particularly 3 times in 7 days to read the fresh items you will have. And of course, I’m also actually astounded concerning the breathtaking knowledge you serve. Certain two areas in this posting are clearly the best I have had.

 14. off white

  I and also my friends were taking note of the best tricks located on your web page and so instantly developed a terrible suspicion I had not thanked the web site owner for them. Most of the women were stimulated to learn them and now have very much been tapping into them. We appreciate you simply being well thoughtful and also for picking this sort of good subject matter most people are really desirous to be informed on. My very own sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

 15. yeezy shoes

  I’m just writing to make you know what a beneficial experience our princess obtained using the blog. She figured out a lot of pieces, including what it is like to possess an awesome teaching style to let most people completely gain knowledge of various advanced matters. You really did more than readers’ desires. Thanks for offering those necessary, dependable, explanatory as well as unique tips on that topic to Evelyn.

 16. golden goose

  Thank you so much for giving everyone such a special possiblity to check tips from this site. It really is very beneficial and also stuffed with a great time for me personally and my office colleagues to search your site a minimum of three times weekly to learn the latest guidance you will have. And of course, we are at all times fascinated concerning the impressive creative ideas you serve. Some two ideas in this post are really the most effective I’ve ever had.

 17. yeezy boost 350 v2

  I am just writing to make you be aware of what a magnificent discovery my cousin’s child undergone checking your web site. She even learned several details, not to mention how it is like to possess an excellent helping mindset to have the mediocre ones very easily comprehend specified problematic topics. You undoubtedly exceeded my desires. Many thanks for supplying these effective, dependable, informative and even cool tips on the topic to Gloria.

 18. giannis antetokounmpo shoes

  I and also my guys happened to be digesting the great helpful hints found on your website and at once developed a horrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those tips. Most of the young men were definitely as a consequence thrilled to see all of them and have now extremely been making the most of these things. Thank you for simply being quite considerate and for making a choice on such ideal areas most people are really eager to be aware of. Our sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 19. jordan 11

  My husband and i felt quite delighted that Michael managed to finish up his reports by way of the ideas he discovered from your very own web page. It is now and again perplexing just to continually be giving freely concepts which often some others might have been making money from. We really acknowledge we have got the writer to appreciate because of that. The explanations you made, the simple web site navigation, the friendships you will give support to instill — it’s got mostly overwhelming, and it’s letting our son in addition to our family reason why that matter is excellent, which is rather fundamental. Thanks for everything!

 20. adidas yeezy

  I am commenting to make you understand of the great discovery my girl undergone reading yuor web blog. She even learned too many things, which include how it is like to have a great giving nature to let folks with no trouble fully grasp a number of advanced things. You actually surpassed our desires. Thanks for rendering these beneficial, trustworthy, explanatory and in addition fun thoughts on the topic to Lizeth.

 21. supreme

  I wish to express my respect for your kindness giving support to men and women that should have guidance on this important area. Your real commitment to getting the solution along had become rather significant and has regularly allowed professionals just like me to arrive at their desired goals. The interesting instruction implies much to me and a whole lot more to my peers. Warm regards; from all of us.

 22. moncler

  I have to convey my appreciation for your kind-heartedness supporting visitors who really need guidance on that topic. Your personal dedication to passing the solution all around was surprisingly important and have really allowed folks just like me to reach their ambitions. Your personal warm and friendly useful information means a great deal to me and substantially more to my mates. Thanks a ton; from all of us.

 23. hermes belt

  I have to convey my passion for your kind-heartedness for men and women who have the need for guidance on this particular field. Your real commitment to passing the solution throughout appears to be exceedingly functional and has regularly made others much like me to get to their goals. Your new important guide entails so much a person like me and extremely more to my fellow workers. Regards; from each one of us.

 24. yeezy 350

  A lot of thanks for all your valuable efforts on this site. My mom loves carrying out internet research and it’s really obvious why. Many of us learn all relating to the lively means you present advantageous tips and hints by means of the web site and in addition boost response from other ones on the idea and our favorite child is now understanding a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. Your conducting a powerful job.

 25. kobe byrant shoes

  Thanks for all of your labor on this site. Kate delights in working on internet research and it is obvious why. Many of us know all concerning the dynamic form you deliver sensible tips and tricks on your blog and in addition inspire contribution from some other people on that article while our child is really becoming educated so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. Your conducting a fabulous job.

 26. yeezy

  Thanks so much for giving everyone an extremely special possiblity to read in detail from this site. It can be so beneficial plus packed with a great time for me and my office peers to visit your website not less than three times in one week to study the newest items you will have. And indeed, I’m so actually happy with all the good tricks you serve. Selected two points on this page are absolutely the simplest we’ve ever had.

 27. hermes birkin

  I wish to show appreciation to the writer just for rescuing me from such a crisis. Right after searching through the search engines and obtaining basics that were not helpful, I assumed my life was gone. Being alive minus the solutions to the issues you have resolved through this report is a critical case, as well as those which may have in a negative way damaged my career if I had not encountered your site. Your main knowledge and kindness in maneuvering all the things was very helpful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for this skilled and results-oriented guide. I will not be reluctant to endorse the blog to any individual who would like tips on this problem.

 28. jordan retro

  My wife and i ended up being very happy that Peter could complete his investigations because of the precious recommendations he made from your very own site. It is now and again perplexing just to happen to be releasing information which often a number of people have been trying to sell. And now we do understand we now have the writer to be grateful to for that. The main explanations you made, the easy web site menu, the friendships you give support to promote — it’s got mostly impressive, and it’s leading our son and the family recognize that that theme is interesting, which is certainly incredibly important. Thank you for the whole lot!

 29. kyrie 5 spongebob

  I actually wanted to make a quick message so as to appreciate you for all of the great points you are giving at this site. My rather long internet research has at the end of the day been compensated with useful concept to exchange with my visitors. I ‘d believe that most of us visitors actually are definitely endowed to live in a really good place with many awesome professionals with interesting opinions. I feel truly fortunate to have come across your entire website page and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thank you once again for a lot of things.

 30. longchamp bags

  Thanks so much for providing individuals with an extremely splendid possiblity to read from this site. It is usually very sweet and also full of amusement for me and my office acquaintances to visit your web site the equivalent of 3 times per week to study the fresh guides you will have. And indeed, I’m so always fulfilled concerning the awesome things served by you. Some 3 points in this post are without a doubt the finest we’ve ever had.

 31. lebron 16 shoes

  I precisely desired to say thanks once more. I do not know what I would’ve sorted out in the absence of these suggestions provided by you about that problem. It was an absolute scary crisis in my view, but viewing a specialized style you resolved the issue took me to leap over contentment. I will be thankful for this work and even wish you really know what an amazing job you have been providing instructing other individuals thru your websites. Most likely you have never met all of us.

 32. jordan shoes

  I wanted to compose a remark to be able to express gratitude to you for all the nice hints you are showing at this site. My prolonged internet lookup has finally been compensated with high-quality ideas to go over with my best friends. I ‘d assume that most of us site visitors are very much lucky to live in a decent website with very many wonderful individuals with very beneficial ideas. I feel very happy to have seen the web page and look forward to many more entertaining times reading here. Thanks a lot once more for everything.

 33. supreme

  I together with my pals have already been looking through the excellent tips from your web blog and then developed an awful suspicion I had not thanked you for those secrets. My young boys are already consequently glad to see all of them and have now without a doubt been taking pleasure in these things. Thanks for simply being indeed thoughtful and for opting for this kind of high-quality tips millions of individuals are really wanting to discover. Our sincere regret for not saying thanks to you earlier.

 34. golden goose sneakers

  I am just commenting to let you understand what a superb discovery my girl developed visiting the blog. She figured out numerous issues, with the inclusion of what it’s like to have an amazing coaching mood to make the mediocre ones easily grasp selected problematic matters. You truly surpassed people’s desires. Thanks for rendering the practical, healthy, explanatory and easy tips about the topic to Jane.

 35. yeezy boost 350 v2

  Thank you for each of your labor on this website. My niece really loves carrying out investigation and it is easy to understand why. We know all regarding the compelling means you give worthwhile guidelines on your blog and therefore cause participation from other individuals on the concept plus our own daughter is now discovering so much. Take advantage of the rest of the year. You have been carrying out a really great job.

 36. moncler outlet

  Thanks for your entire hard work on this site. My mom delights in getting into internet research and it’s really easy to understand why. My spouse and i learn all relating to the lively method you provide effective guides through this website and therefore encourage contribution from visitors on this idea while our girl is really learning a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You are performing a brilliant job.

 37. golden goose shoes

  I just wanted to jot down a message so as to say thanks to you for all of the remarkable steps you are writing at this website. My considerable internet look up has finally been compensated with sensible knowledge to go over with my great friends. I ‘d express that we site visitors are undoubtedly endowed to live in a great site with many wonderful people with valuable tactics. I feel pretty lucky to have encountered the web site and look forward to so many more fabulous times reading here. Thanks once more for everything.

 38. off white

  I would like to express my appreciation to this writer for bailing me out of this condition. Just after surfing through the online world and meeting advice which were not beneficial, I believed my life was done. Living without the presence of approaches to the difficulties you’ve resolved by means of the site is a crucial case, and the kind which could have in a wrong way affected my entire career if I had not encountered your website. That skills and kindness in handling every part was useful. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can also at this point look ahead to my future. Thank you so much for this reliable and result oriented help. I will not be reluctant to suggest the sites to any person who requires assistance on this subject matter.

 39. hermes handbags

  I’m just writing to make you be aware of of the extraordinary discovery our girl experienced visiting yuor web blog. She came to find too many details, including what it’s like to possess a great coaching nature to get a number of people smoothly know precisely selected grueling subject matter. You undoubtedly did more than my desires. I appreciate you for coming up with those important, safe, educational and in addition fun tips on the topic to Janet.

 40. kobe 11

  I must express some thanks to this writer just for bailing me out of this type of crisis. As a result of exploring through the online world and meeting recommendations which are not pleasant, I thought my life was over. Being alive devoid of the strategies to the difficulties you’ve resolved as a result of your main website is a serious case, as well as the kind which may have in a negative way affected my career if I hadn’t discovered your website. That expertise and kindness in taking care of all the things was vital. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a subject like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for this specialized and result oriented guide. I won’t hesitate to recommend your web sites to any person who needs to have direction on this topic.

 41. Аноним

  I wish to voice my passion for your kindness giving support to men and women that must have guidance on this content. Your special dedication to passing the solution all over appeared to be definitely powerful and have truly allowed somebody like me to reach their aims. Your personal warm and helpful tips and hints can mean much to me and even further to my fellow workers. Thanks a ton; from each one of us.

 42. golden goose

  I precisely had to thank you so much yet again. I do not know the things that I could possibly have used without the entire tricks provided by you over such a field. It previously was the troublesome setting in my opinion, however , discovering this skilled strategy you treated the issue took me to cry for delight. I am happier for the work and as well , believe you recognize what an amazing job your are providing instructing some other people through a site. Probably you haven’t come across any of us.

 43. kyrie irving shoes

  I really wanted to make a quick note to be able to appreciate you for all of the great advice you are giving here. My extensive internet look up has now been rewarded with pleasant facts and techniques to talk about with my good friends. I would point out that most of us site visitors actually are quite lucky to exist in a magnificent community with very many awesome people with very helpful tactics. I feel really grateful to have seen your entire site and look forward to plenty of more fun times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 44. yeezy boost 380

  I actually wanted to write a quick comment in order to appreciate you for all of the pleasant tips and hints you are posting at this site. My considerable internet research has now been paid with awesome tips to exchange with my guests. I ‘d admit that we site visitors are unequivocally endowed to be in a useful website with so many perfect individuals with beneficial tips and hints. I feel extremely lucky to have come across the web pages and look forward to so many more enjoyable times reading here. Thanks once more for a lot of things.

 45. Аноним

  My spouse and i got quite contented that John managed to round up his preliminary research out of the ideas he gained from your own web page. It’s not at all simplistic to just choose to be freely giving information and facts which often some others have been making money from. And we fully grasp we have the blog owner to be grateful to because of that. All the explanations you have made, the easy site menu, the friendships your site aid to promote — it’s many terrific, and it’s assisting our son and us reckon that the subject matter is brilliant, and that is exceptionally mandatory. Thank you for everything!

 46. longchamp handbags

  My wife and i ended up being delighted Chris managed to finish off his basic research through the entire ideas he came across out of your web page. It’s not at all simplistic to simply possibly be giving freely information and facts which usually most people have been trying to sell. So we understand we now have the writer to give thanks to for this. The explanations you’ve made, the straightforward website menu, the relationships your site help to engender — it’s all impressive, and it’s aiding our son and our family recognize that the concept is exciting, which is certainly incredibly pressing. Thank you for all!

 47. stone island

  Thanks so much for giving everyone a very marvellous chance to check tips from this site. It is always so awesome plus full of a lot of fun for me personally and my office peers to search your web site no less than three times in one week to learn the latest things you have got. And definitely, I’m usually impressed with your mind-blowing ideas served by you. Selected 1 tips in this post are indeed the most impressive we have ever had.

 48. hermes birkin bag

  I want to get across my gratitude for your kindness giving support to those people that absolutely need help with the study. Your very own dedication to getting the message up and down has been wonderfully helpful and has consistently enabled workers just like me to reach their goals. Your amazing useful publication implies a whole lot to me and much more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

 49. curry 5

  My spouse and i got so thrilled when Peter managed to carry out his reports out of the ideas he received through the weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself giving out tricks which usually most people might have been trying to sell. And we all acknowledge we need the writer to appreciate because of that. The type of explanations you’ve made, the simple website navigation, the relationships you can help to create — it’s got many astonishing, and it’s really facilitating our son in addition to our family imagine that this matter is excellent, which is exceedingly fundamental. Many thanks for all the pieces!

 50. yeezy

  Thanks for all of the labor on this blog. My niece really likes making time for investigations and it is obvious why. Many of us learn all about the lively form you create great guidance via the blog and therefore recommend participation from other people on the area of interest so my princess is without question understanding so much. Take pleasure in the rest of the year. You are always carrying out a very good job.

 51. steph curry shoes

  I really wanted to write down a quick word so as to appreciate you for these awesome guidelines you are giving out here. My particularly long internet research has finally been honored with brilliant details to share with my two friends. I would tell you that many of us visitors are truly fortunate to exist in a magnificent site with so many wonderful people with very beneficial solutions. I feel rather grateful to have seen your web pages and look forward to tons of more fun moments reading here. Thanks once again for a lot of things.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>