Тоо 9

Монгол туургата арад зондо юһэ тоо нангин байһан гэжэ эрдэмтэд тэмдэглэнэ. “В историческую эпоху мы находим 9 сулдэ, 9 видов белой пищи, представляемых в знак принятия подданства” (Цыбиков, 57). “Число 9 имело символическое значение. Великое знамя Чингис-хана состояло из 9 частей, причём главное белое – находилось в центре” (Олядыкова, 57).

9 сагаан эдеэн гурбан янза хубаардаг: гурбан шэнгэн (айраг, тараг, аарсан); гурбан зөөлэн (тоһон, зөөхэй, үрмэн); гурбан хатуу (айрһан, ээзгэй, хурууд). 9 эрдэни гэжэ үнгэтэ шулуунуудые нэрлэдэг: алтан, мүнгэн, зэд, шүрэ, хуба, оюун, номин, тана, ган.

Буряад арадта юһэ тоо үлзытэй, жаргал асардаг тоо гэжэ сэгнүүлдэг. “Үлзы жаргал, һайн юумэ хурылһан далгын табаг юһэн дабхар байха зэргэтэй. Үгышье һаа 3,5,7 тэгшэ бэшэ тоотой байха ёһо бии. Гурбан дабхар далгын табаг залуу зон гуша хүрэтэрөө баридаг. Табадахи дабхар таби наһа хүрэтэр зондо барюулха. Долоон дабхар далгын табаг буурал сагаан үбгэд хүгшэдтэ зорюулагдадаг. Юһэ тоотой далгын табаг юһэн тэнгэриин эзэдтэ зорюулагдаха ёһотой” (Ц-Д. Цыренова).

Ёһо заншалда  юһэ тоогоор элинсэгэймнай һургаал заабари тодорхойлогдоно. Эрын юһэн эрдэм эрэ хүнэй гүн ухаа хүсэ шадал элирхэйлдэг. Буда-Ханда Цырендоржиевагай “Хүн болохо багаһаа” гэһэн номһоо эрын юһэн эрдэм тухай мэдээсэл абтаба: “Агнууриин нюуса шадабари, нарин дарханай соло, эд эдлэлгэ, бүхэ барилдаан, номо годлёор харбалга, мэргэн эрдэни, мори һургалга, мүн мори урилдаха эрдэм, найман гүрэлөө ташуур минаа томолго, эдлэгдээгүй арһанай зүһэмөөр тушаа хэлгэ, һээр шааха эрдэм, түмэршэ дарханай эрдэм” (Цырендоржиева, 45). Үе сагшье үнгэржэ, эрын юһэн эрдэмэй зариман хуушараа гэжэ тэмдэглэе. Эхэнэр хүнэй юһэн эрдэм гэжэ ойлгосо бии: “1- үнгэдэ сэбэр. 2- үйлэдэ уран. 3 – үридөө энхэргэн. 4 – ханидаа түшэгтэй. 5 – хадамдаа эльгэтэй, харида болгоомжотой. 6 – найрта дуугай. 7 – наһатанда үреэлтэй. 8 – нарата юртэмсэдэ буянтай. 9 – үетэндөө хүндэтэй” (Цырендоржиева, 45). “Эритэ мэсэ сахилгаанһаа хурса байжа болохо, эхэнэр хүн эрэ хүнһөө хурса байжа болохо” гэһэн мэргэн үгэ дуулахадаа, эхэнэр хүнэй юһэн эрдэм түгэс шудалһан зоригтой, сэсэ мэргэн эхэнэрнүүд арад зон соомнай олон гэһэн найдабари түрэнэ.

Аман зохёол дээрэ жэшээлэн юһэ болон ерэ тоое үзэжэ болоно.

“Гэгээн шара модон

Гэшүүһэн бүридөө залаатай.

Гэсэрэй юһэн һалаа

Һалаа бүридөө дайтай” (Абай Гэсэр, 20)

“Ерэн хара һуршатай,

Елэн хара номотой” (Монголдохи буряадуудай үльгэрнүүд, 56)

“Ерэн тэхын эбэрээр елэн байжа бүтээһэн елэн шара номо” (Намсараев, н.3,259).

Эндэ юһэ, ерэ тоо зэр зэбсэгэй, эрэ хүнэй тэмдэг, һайн хэшэгтэй тоо гэжэ хэлэхэ хүсэл байна.

Баһа эндэ нэмэе. Юһэ тоо муу юумэ дараха, дайсаниие илаха, хара үдэрэй шалтагаан гаргаха гэһэн бэлгэ тэмдэгтэй гэжэ доро бэшэгдэһэн ушар гэршэлнэ.

«Урда сагта нэгэ лама зурхайши ба басаган зурхайша ажаhууhан гэхэ. Тэдэ хоёр ходо бэе бэетэеэ тэмсэдэг байhан. Басаган зурхайши басаган хүнэй ёhоор хадамда гараха болобо. Yдэр өөрөө гаргаха ёhогүй байгаа. Тиимэ hэн тула эхэ эсэгэ хоёрынь тэрэ лама зурхайшада ошожо үдэр гаргуулба. Энэ гаргаhан үдэрыень басаган зурхайшын үшөө дахин шалгажа харахада, бүхы жэл сооhоо эгээл ехэ хара үдэр зааhан байгаа. Тиихэдэнь басаган зурхайши: Зай, яахаб даа, зурхайшын хэлэhээр болог лэ даа. Харин хара үдэрэй шалтагааниие гаргахын тула юhэн хаалта дабаха ёhотойб» (Л.Линховоин, 31). Эдэ юhэн хаалтануудынь иимэ илгаатай:

1) Басаган хуримайнгаа урда айлаар айлшалаад гэртээ ерэхэдээ, ехээр уйлаха, хайлаха ёhотой.

2) Басаганай нааданай хүндэ болохо хүнэгтэй үрмэ хүбүүд басагадhаа буляажа, оёорhоонь алта мүнгэ бэдэрхэ ёhотой. Энэ заншал Х.Намсараев «Yyрэй толон» гэжэ роман соогоо харуулна: «Хоёр ехэ хүнэг соо хэhэн шанамал үрмэ Гүнжэд хэдэн басагадаар хуримай зондо хэжэ барина. Тиигэhээр байтарынь хоёр хүнэгтэй үрмыень хоёр хүбүүд абаад гүйлдэшэнэ. Энэ хадаа хуримай үрмэн хүбүүтэ худын түрүүдэ хубаари боложо, тэндэ энэ хурим саашадаа үргэлжэлхэ гэhэн удхатай байгаа» (Х. Намсараев. ном 5, 78). Хүнэгтэй үрмэ зөөхэйдэ худхаhан аарсан гэжэ Б. Санжин  «Заяанай зам» гэhэн роман соогоо тэмдэглэнэ. «Басагадай хүнэгтэй аарсыень буляажа абаhан хүбүүд, хониной хотоной хажууда ошоод, аарсыень адхажархиба. Тиигээд тодхуурайнь оёорто үлэhэн аарса худхажа, хоёр алтан бэhэлиг олоод, долёобор хургадтаа зүүжэрхибэ» (Б. Санжин, 124).

3) Хурим  дээрэ бэри болохоо байhан басага гэртээ байлгажа үзэхэ hэдэлгэ нүхэд басагадынь гаргаха ёhотой. Жэшээнь: Б.Санжинай Залмын үhэ нүхэд басагадынь шиилдэнхэйгээр өөhэдынгөө гүрлөө гэзэгэнүүдээр хүрмэжэ уябад, басага абаашахаяа ерэhэн хүбүүд шиилдэнхэйе задалжа бэри болохо басагаяа олон басагад сооhоо hугалжа гаргабад.

4) Морёор басагата ба хүбүүтэ талын хүбүүд нара буляалдажа гүйлгэлдэхэ ёhотой. Наран хадаа жаргал, буляалдаан хадаа тэмсэл гэдэг. Нара буляалдаан хадаа жаргалай түлөө залуу үеын тэмсэл гэhэн удхатай юм.

5) Басагата ба хүбүүтэ тала дэрэ буляалдаха ёhотой. Гэрлэгшэ хоёрой дэрлэжэ хэбтэхэ дэрэнь илагша ехэ хүсэтэй гарhаа үгтэхэ ёhотой юм. Тиигэбэл бата, бэхи илалтаар үгтэhэн жаргалай дэрэ мүн гэhэн удхатай. Хүбүүтэ талын дэрэ булижа абаа hаань, хүбүүн үри түрүүн түрэхэ, басагата тала булижа абаа hаань, басаган үри түрүүн түрэхэ гэhэн урданай үгэ бии. «Нэгэ эхэнэр шэб шэнэхэн дэрэ гэрhээ гаргаба, тэрэ хирэндэнь гэрэй саанаhаа ульгам боро моритой хүбүүн гэб гэнтэ гаража, хулгана hабардаhан харсага мэтэ, дэрыень саб шүүрэжэ абаад, нэгэ хүбүүндэ шэдэжэрхибэ. Тэрэнь шадамар бэрхээр дэрыень тодожо абаад, саашаа харайлгаба. Иигэжэ хоёр можо боложо, дэрэ буляалдабад. Һүүлэй hүүлдэ худын түрүү Тасхада дэрэеэ тушаахадань, дэрэ буляалдаан дүүрэбэ» (Б.Санжин, 133).

6) Шэнэ гэр руу хүбүүтэ талын зониие оруулхагүй гэжэ оролдохо

7) Бэриин хадам баабайдаа мүргэхэ гэжэ гэртэ орожо ябахада, хүбүүтэ тала hаалта хэхэ ёhотой. «Тэдэ угтажа: «Орожо болохогүй, хаалгамнай хабшадаг юм, хара нохоймнай хазадаг юм, бухамнай мүргэдэг юм, боро тэхэмнай бабанадаг юм, онгомнай ууртай юм, улаан галнай ошотой юм, – гэдэг. Тиихэдэнь урагуудай хүбүүд хадаг гаргажа, үүдэнэй тотого нэмэргэhэнэй hүүлээр тэдэниие оруулнад» (Х. Намсараев. ном 5, 109).

8) Төөлэй буляалдаан.

9) Хүрьгэн хүбүүнэй хүшэ туршажа, дээдэ модондо үлгөөтэй үбсүү гү, али суухатай тоhо абажа үзэхэ.

Эдэ юhэн хаалтанууд басаган хадамда хүсөөр yгтэнэ гэhэн удхатай болоно.

Эсэстэнь дүн гаргажа хэлэхэдэ, юһэ тоо шанга тоо, хамаг зүйлэй эхин гэгдэнэ. “9 символизирует нивелирование старого, начало нового цикла” (Хундаева, 2000, 304).

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

50 комментария на “Тоо 9

 1. golden goose sneakers

  I抎 need to examine with you here. Which isn’t one thing I often do! I enjoy studying a submit that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 2. hermes handbags

  There are some attention-grabbing points in time on this article but I don抰 know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as well

 3. longchamp handbags

  Spot on with this write-up, I actually suppose this web site needs much more consideration. I抣l in all probability be again to read way more, thanks for that info.

 4. lebron james shoes

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I am experiencing concern with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 5. supreme new york

  There are actually loads of details like that to take into consideration. That is a great point to convey up. I provide the thoughts above as common inspiration but clearly there are questions like the one you deliver up the place an important factor will probably be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged round things like that, but I’m positive that your job is clearly identified as a fair game. Each boys and girls really feel the affect of just a second抯 pleasure, for the rest of their lives.

 6. cheap jordans

  There are some interesting time limits on this article however I don抰 know if I see all of them middle to heart. There is some validity however I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as properly

 7. hermes

  I抎 have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that can make individuals think. Also, thanks for permitting me to comment!

 8. chrome hearts

  It抯 exhausting to search out educated individuals on this subject, but you sound like you realize what you抮e speaking about! Thanks

 9. curry 7 sour patch

  Spot on with this write-up, I actually think this web site wants rather more consideration. I抣l in all probability be once more to learn rather more, thanks for that info.

 10. yeezy boost 350

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to search out someone with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this web site is something that is needed on the net, somebody with just a little originality. helpful job for bringing one thing new to the web!

 11. lebron shoes

  After study a few of the blog posts in your web site now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and can be checking back soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

 12. supreme clothing

  Thank you so much for providing individuals with an extremely special possiblity to discover important secrets from this blog. It’s usually very superb and stuffed with fun for me personally and my office acquaintances to search your site really thrice every week to learn the latest items you have got. Of course, I’m just usually fulfilled with the striking knowledge you serve. Selected two areas in this article are indeed the most efficient we have ever had.

 13. authentic jordans

  I want to show my respect for your generosity for persons who have the need for guidance on this particular theme. Your real commitment to passing the message all around appears to be exceedingly advantageous and have regularly allowed girls like me to attain their desired goals. Your personal insightful guidelines implies a whole lot a person like me and additionally to my fellow workers. Thanks a lot; from each one of us.

 14. supreme clothing

  Thank you for your whole effort on this site. My mum loves working on research and it’s really obvious why. Many of us learn all of the compelling mode you deliver powerful tricks by means of this blog and in addition welcome response from other ones on the area and my princess is in fact discovering a lot of things. Take pleasure in the rest of the year. You have been conducting a glorious job.

 15. irving shoes

  I must express appreciation to this writer for bailing me out of this circumstance. After surfing through the world-wide-web and meeting concepts which are not pleasant, I thought my life was done. Living without the strategies to the issues you’ve solved through this post is a crucial case, and the ones that might have badly affected my entire career if I hadn’t encountered your web page. That natural talent and kindness in dealing with everything was valuable. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a thing like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thank you so much for your professional and effective guide. I won’t hesitate to refer your blog to any person who should have recommendations on this issue.

 16. yeezy 350

  I wish to get across my love for your generosity in support of those people who must have assistance with that theme. Your very own dedication to passing the message all over became particularly invaluable and has really permitted employees like me to realize their objectives. Your personal warm and helpful tips and hints entails a great deal to me and further more to my peers. Many thanks; from everyone of us.

 17. hermes birkin

  Thank you so much for providing individuals with remarkably terrific chance to check tips from this blog. It is usually very nice and jam-packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your site a minimum of 3 times weekly to read through the latest secrets you have. And indeed, I’m certainly impressed considering the magnificent tricks you serve. Some 2 facts in this posting are truly the most effective we’ve ever had.

 18. jordan shoes

  I’m just commenting to make you know of the beneficial discovery my friend’s child found studying your site. She noticed a wide variety of details, most notably what it’s like to have a very effective coaching heart to have the rest effortlessly gain knowledge of specific tricky things. You undoubtedly did more than our own expectations. Thanks for presenting such precious, healthy, revealing and in addition fun thoughts on that topic to Jane.

 19. kyrie 4

  I want to express my thanks to this writer just for rescuing me from this circumstance. Just after looking out throughout the online world and getting opinions which are not pleasant, I figured my life was over. Being alive without the presence of strategies to the difficulties you’ve solved all through your guide is a critical case, and the kind which might have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t discovered your website. Your actual natural talent and kindness in touching every aspect was useful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a point like this. I am able to at this time relish my future. Thank you so much for the specialized and amazing help. I won’t be reluctant to endorse your blog post to anyone who should receive guidance about this issue.

 20. golden goose outlet

  I am only writing to let you know of the really good encounter our princess went through going through your site. She picked up plenty of issues, which include what it’s like to possess a great helping style to let certain people very easily learn about several extremely tough things. You really surpassed her desires. Many thanks for presenting those great, dependable, revealing and as well as cool tips on your topic to Tanya.

 21. kd shoes

  I wish to show my admiration for your kindness in support of persons that really want assistance with in this content. Your real commitment to getting the solution all through appeared to be definitely interesting and has usually enabled employees much like me to get to their desired goals. The informative advice indicates a great deal a person like me and extremely more to my mates. Thanks a ton; from all of us.

 22. cheap jordans

  I just wanted to jot down a small word to be able to thank you for these wonderful tactics you are posting at this site. My rather long internet research has at the end of the day been honored with good concept to share with my friends and family. I would suppose that most of us website visitors are unequivocally blessed to dwell in a great site with very many special individuals with valuable tips. I feel pretty blessed to have discovered the webpages and look forward to some more brilliant minutes reading here. Thank you once more for all the details.

 23. adidas yeezy

  I simply wanted to type a word so as to appreciate you for these nice strategies you are posting on this site. My extended internet look up has now been honored with good quality facts and strategies to exchange with my best friends. I ‘d admit that many of us visitors are definitely lucky to live in a decent network with very many wonderful individuals with very beneficial ideas. I feel extremely happy to have discovered your entire site and look forward to really more awesome minutes reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 24. jordan sneakers

  I have to show thanks to you for bailing me out of this type of setting. Because of exploring through the world wide web and obtaining views which were not helpful, I assumed my life was gone. Being alive without the solutions to the problems you have solved all through your good guide is a critical case, as well as ones that could have negatively affected my career if I had not discovered your blog post. Your own personal expertise and kindness in dealing with every aspect was invaluable. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a thing like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for the impressive and sensible guide. I won’t be reluctant to endorse your blog to any person who ought to have recommendations about this subject matter.

 25. giannis shoes

  My husband and i got quite glad Michael managed to finish up his basic research through the precious recommendations he grabbed when using the web site. It’s not at all simplistic to simply possibly be giving freely ideas that the rest have been trying to sell. And we also see we now have the writer to give thanks to because of that. These illustrations you have made, the straightforward web site navigation, the friendships you can help instill — it’s all awesome, and it is facilitating our son and the family consider that this idea is amusing, which is truly important. Many thanks for everything!

 26. supreme hoodie

  I happen to be commenting to make you know of the terrific experience my cousin’s girl encountered reading your web site. She mastered a wide variety of issues, which included what it is like to possess an incredible helping mood to have men and women clearly gain knowledge of selected hard to do subject matter. You really surpassed our desires. Many thanks for displaying those insightful, healthy, edifying and as well as fun tips about that topic to Gloria.

 27. hermes belts

  I simply wanted to thank you very much once again. I am not sure the things that I would’ve sorted out in the absence of the aspects shared by you relating to such a area of interest. Certainly was a very distressing problem in my view, but seeing your specialised tactic you handled that forced me to weep over delight. I am just happy for your guidance and thus hope you are aware of a powerful job you are getting into instructing other individuals through your blog. I know that you’ve never encountered all of us.

 28. lebron shoes

  I wish to express my appreciation to this writer for rescuing me from this particular issue. Right after looking throughout the search engines and finding suggestions which are not powerful, I figured my entire life was done. Existing without the strategies to the difficulties you’ve solved by way of your write-up is a crucial case, and the ones which might have adversely affected my career if I hadn’t encountered your web site. Your own personal expertise and kindness in dealing with every aspect was very helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I can also at this point relish my future. Thank you so much for the impressive and results-oriented guide. I will not think twice to refer your web blog to anybody who should have guide on this problem.

 29. supreme clothing

  I simply needed to say thanks once again. I’m not certain the things that I could possibly have accomplished without those techniques contributed by you directly on such question. It actually was the depressing setting in my opinion, but understanding your skilled style you solved the issue made me to weep over fulfillment. I am just grateful for this work and thus trust you realize what a great job your are providing teaching the others thru your websites. I’m certain you haven’t met any of us.

 30. longchamp handbags

  I precisely desired to thank you very much all over again. I’m not certain the things I could possibly have done in the absence of the type of smart ideas contributed by you about my topic. Previously it was a real distressing matter in my view, nevertheless observing the very well-written avenue you dealt with it forced me to weep for joy. I will be happy for your information as well as sincerely hope you recognize what a great job you have been undertaking training some other people thru your site. Probably you have never met any of us.

 31. pg 1

  I and my pals were studying the nice tips on your web page and so immediately I got a horrible suspicion I never thanked the web blog owner for those strategies. Those young boys happened to be for this reason happy to read them and already have without a doubt been having fun with those things. Thanks for turning out to be considerably helpful and then for picking this sort of fine subjects most people are really eager to be informed on. Our own sincere regret for not saying thanks to earlier.

 32. longchamp outlet

  I have to voice my respect for your generosity supporting persons that really need guidance on the subject matter. Your real dedication to getting the message all-around came to be wonderfully productive and have consistently permitted individuals much like me to arrive at their aims. Your entire invaluable key points implies a whole lot a person like me and even more to my peers. Regards; from all of us.

 33. kyrie 5

  I needed to post you the bit of word in order to give many thanks yet again considering the wonderful knowledge you have discussed on this page. It’s shockingly open-handed of you to grant openly exactly what numerous people would have sold for an ebook to end up making some bucks on their own, most importantly given that you could possibly have done it in case you wanted. The secrets as well acted as a easy way to know that some people have similar interest just as my personal own to see lots more on the subject of this problem. Certainly there are millions of more pleasurable instances up front for individuals who start reading your website.

 34. yeezy shoes

  Needed to post you a little remark to be able to thank you as before over the striking things you have provided at this time. It’s strangely open-handed with people like you in giving easily all numerous people could possibly have distributed for an e-book in order to make some dough for themselves, especially now that you might have tried it if you ever wanted. These guidelines in addition worked like the easy way to fully grasp that other individuals have the same desire like my own to know the truth a little more with respect to this problem. I am sure there are a lot more fun times in the future for many who browse through your blog.

 35. stephen curry shoes

  I and my friends were found to be looking at the excellent procedures from your web blog and so at once I got a horrible suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for them. The men appeared to be as a result very interested to learn them and have very much been making the most of them. Thanks for actually being indeed accommodating and then for pick out this form of impressive ideas most people are really desperate to learn about. My sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 36. kyrie 5

  My husband and i got quite peaceful that Michael could finish up his basic research by way of the ideas he obtained when using the web page. It’s not at all simplistic just to find yourself giving for free tips men and women have been trying to sell. So we consider we have got the website owner to give thanks to for this. The specific illustrations you’ve made, the straightforward web site navigation, the friendships you can give support to create — it’s got many incredible, and it’s making our son and us understand the situation is satisfying, which is highly fundamental. Thank you for all the pieces!

 37. yeezy

  I’m writing to let you know of the brilliant encounter my wife’s child went through browsing your web site. She discovered such a lot of issues, which include what it’s like to have an ideal coaching style to make other folks without difficulty have an understanding of specific complicated topics. You truly did more than people’s desires. I appreciate you for imparting those warm and helpful, trustworthy, explanatory and also fun tips on that topic to Ethel.

 38. moncler

  I intended to create you one very small observation to finally thank you so much the moment again regarding the pleasing tactics you have documented on this site. It is unbelievably generous of people like you to offer publicly all that some people could have marketed for an ebook in order to make some cash on their own, precisely now that you might have done it in the event you desired. The good tips likewise served as a fantastic way to comprehend other people online have a similar desire similar to my personal own to know the truth very much more when it comes to this matter. I think there are thousands of more enjoyable occasions in the future for many who go through your blog post.

 39. longchamp

  I want to voice my passion for your generosity in support of individuals that really want assistance with the question. Your personal dedication to getting the message around appears to be surprisingly beneficial and has continually helped guys just like me to reach their aims. Your entire warm and friendly recommendations entails much a person like me and much more to my office colleagues. Best wishes; from each one of us.

 40. supreme clothing

  Thank you so much for providing individuals with an extremely nice possiblity to read articles and blog posts from this site. It is always so pleasant and jam-packed with fun for me personally and my office mates to visit your web site more than 3 times weekly to learn the latest guides you will have. Of course, I’m just always pleased considering the very good ideas you serve. Some two tips in this post are absolutely the most impressive we have ever had.

 41. moncler

  I would like to point out my passion for your kindness supporting men and women who require help with the field. Your personal dedication to getting the solution all around came to be certainly useful and has specifically allowed workers much like me to realize their objectives. Your new important key points signifies a lot to me and extremely more to my peers. Warm regards; from each one of us.

 42. moncler

  A lot of thanks for each of your efforts on this website. My niece takes pleasure in conducting research and it is simple to grasp why. My partner and i know all of the dynamic mode you give valuable steps on your blog and as well as cause contribution from the others on the subject matter so my simple princess has always been studying a great deal. Have fun with the rest of the new year. Your performing a brilliant job.

 43. kyrie 5

  Thanks for your whole work on this web site. Ellie enjoys setting aside time for investigation and it’s obvious why. Many of us notice all regarding the dynamic means you convey insightful ideas by means of this web site and as well as improve contribution from other individuals on this subject while our own simple princess has been understanding so much. Take pleasure in the rest of the year. You’re the one conducting a fabulous job.

 44. retro jordans

  I must point out my admiration for your generosity in support of people who should have help with that idea. Your personal dedication to passing the message along appears to be extremely informative and has regularly enabled employees just like me to realize their aims. This invaluable report entails much to me and still more to my mates. With thanks; from all of us.

 45. yeezy 700

  Thanks a lot for giving everyone remarkably remarkable chance to check tips from this site. It can be so ideal and packed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to search your site more than three times in a week to learn the new secrets you will have. And of course, I am actually impressed with your staggering things served by you. Selected 2 points on this page are essentially the most impressive I have ever had.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>