Хүнэй ябадал

Ахамад зоной урдуур бү гара, буян барагдаха. Хүнэй гэртэ орожо ябахадань, урдаһаань шорой, угаадаһа гаргадаггүй. Хушалта, шэрдэг, шалын дэбдихэр мэтые һэжэрдэггүй.

“Гэрһээ гаража ябаһан хүн үүдэн дээрэ орожо ябаһан хүнтэй золголдошоо һаа, түргэн гэдэргээ сухарижа, “Орохо юумэн һайн, гараха юумэн өөрын” гэһэн үгэ баримталан, орожо ябагшые дүүшье, эхэнэршье, үхибүүншье байг, оруулха ёһотой” (Номтоев, 30).

“Эрэгтэй хүн нюргаа үргэлхэдөө, жаргалай ерэхэдэ, үргэлхэб гэнэ. Эмэгтэй хүн зоболонгой ерэхэдэ, үргэлхэб гэнэ” (Цырендоржиева, 84). Тиимэһээ нюргаа үргэлһэн буряад эхэнэрые таанад харахагүйт.

Үхибүүн гэрһээ гаража ябахадаа, богоһо дээрээ торожо унабалынь муу гээд, урда сагта һөөргэнь оруулжа “гал руу аргал шэдэдэг байһан” (Хэмфри К). Харин гэртэ орожо ябахадаа, тороболынь, гэртэ һууһан зондо һайн гэдэг.

Хэрбэеэ ороһон айлшаниие хулуушан гэжэ һэжэглэбэл, “хозяйки в этом случае берут свои кастрюли и чугунки, переворачивают их вверх дном и начинают скрести, стучать по посуде, очищая её от сажи. Грязь, шум, изменение правильного положения посуды составляет магический акт, призванный помешать успешным делам вора” (Хэмфри К, 169).

Хүнэй ара татабал, аха дүүдээ; үбэр татабал өөртөө мууе заана гээд, заһуулдаг.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Один комментарий на “Хүнэй ябадал

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>