Боро арга

Боро арга. Д.Цырендашиев.

Сагаан мүнгэн амһарта элдэб янзын хоро дарадаг гээд, мүнгэлмэл модон аяга абаад ябадаг һэн.

Ямаанай үлэн шээһэн хабдарые аргалдаг.

Таба һалаагай үндэһэ эдеэшүүлээд (үдхэн хара сай шэнги болотор), торхируунай үндэгэнэй сагаанииень хээд, худхаад уухада, эльгэнэй үбшэниие аргална.

Сээжын уйтархада, ханяахада, зэд толи үбсүүндээ табидаг һэн. Зэд сабиргайдаа няажа, толгойнгоо үбшэ аргалдаг ёһо байгаа.

Нялха үхибүүдэй хүйһэн түмбыжэ, юмэрхэйтэй болоходонь, зэд хүйһэн дээрэнь няагаад уяжархёод, эдэгэтэрынь ябуулха.

Шуһанай дарасын ехэ болоходо, сарбуудаа хүлэйнгэй шэлбэдэ зэд бугааг зүүхэдэ, туһатай гэлсэхэ.

Юрэнхы бэедэ туһатай гээд, урдандаа зэдээр хэһэн гүсэ, шанага, тогоон ажабайдалдаа хэрэглэдэг һэн.

Эльгээ эбэрихэдээ, мүн яһаа хухархадаа, зэдэй хибэдэһэ уудаг байгаа.

Нюдэндэ һайн. Үглөөнэй наранай мандахалаар, нюдөөрөө нара хараад, һүзэглэхые оролдодог байһан юм.

Нюдэндэ һайн. Үдэшэлэн газаа гараад, огторгойн одо мүшэдыенаранай гараха зүгһөө эхилээд, орохо зүг хүрэтэр бүхы мүшэдые адаглаха, һүзэглэхэ хэрэгтэй.

Нюдэндэ һайн. Үглөөнэй үлэн шүлһэ түрхихэ.

Түргэн түүхэй түүдэг санхын хүрэхэдэ, шээһэеэ уугаад гаралсашадаг.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>