Хадаг тухай

Эрдэни Дугаров.

Ногоон хадаг

Ногоон үнгэтэй хадаг

Ногоон ургамал бэлгэлэн.

Үдэн, үрэжэхэ, дэгжэхын

Түлжэн арьбажаха, дэлгэрхын.

Үндэр баян ургасын – түгэс удхатай болонол.

Хүхэ хадаг.

Хүхэ үнгэтэй хадаг

Хүхэ тэнгэриие бэлгэлэн,

Энхэ тайбанай хүсэлтэй,

Эбтэй һайхан байдалай

Дээдын удха шанартай

Дэмбэрэлтэ тэмдэг болонол.

Улаан хадаг.

Улаан үнгэтэй хадаг

Гал дүлые бэлгэлэн.

Гуламтын галай залирангүй

Гарбалһаа гарбалда дамжан,

Бадаран дэгжэхы хүсэлтэй

Бата бэхиин тэмдэг болонол.

Шара хадаг.

Шара үнгэтэ хадаг

Шаргал нарые бэлгэлэн,

Шажан мүргэлэй дэгжэхын,

Бүхы мууе зайлуулхын.

Баршад гайһаа зайсахын

Бадарма тэмдэг болонол.

Сагаан хадаг.

Сагаан үнгэтэй хадаг

Эхын сагаан һүн мэтэ,

Сэдьхэлтэ бодисадын ухаан,

Үлзы хэшэг, буян гэгдэжэ,

Арбан сагаан буяниие

Арьбажуулхын удха болонол.

9 янзын хадаг.

Буурал урдын сагһаа

Буряад монгол зоной

Хүндын дээдэ тэмдэг –

Хадаг, хадаг байна даа!

Хүндэтэй зоноо золгожо

Хадаг баридаг заншал даа

Бурханда хадаг табижа,

Басага гуйхын ёһон даа.

Хадагаа зүбөөр хэрэглэхэ

Хүн бүхэнэй уялгал даа.

9 янзын хадагай

Үнэн удхынь мэдэлтэйл.

Баранзан хадаг

Баранзан хадаг гээшэ

Бадарһан дээдэ заяатай.

Тэнгэриин хүндэ зорюулһан

Тэмдэг һүлдэтэй юмэл даа.

Нанзат хадаг

Нанзат хадаг хүндэтэй,

Галдал улаан үнгэтэй.

Хаан болон дээдэшүүлдэ

Халуунаар баридаг юмэл даа.

Шара хадаг.

Шара үнгэтэй хадаг

Шажанай үлзы тэмдэг.

Бурханда зорюулагдаһан

Боди хутагтай юмэл даа.

Соном хадаг.

Соном хадаг гээшэмнай

Соол хүхэ үнгэтэй.

Бэшэнһээ богони болобошье

Буян хэшэгэй юумэл даа.

Самба хадаг.

Самба хадаг

Сэбэр ногоон үнгэтэй,

Зондо зорюулагдаһан бэшэ,

Дошхон шэрүүн юмэл даа.

Аюуша хадаг.

Аюуша хадагай хэмжээ

Алда ута байдаг юм.

Хүндын ехэ һүлдэтэй тула

Хүндэтэй зондо барюулагдадаг.

Сагаан хадаг.

Сагаан үнгэтэй хадаг

Басагадта баридаг юм.

Сарюун һайхан заяандаа

Буянтай ябаха гэһэн даа.

Даша хадаг.

Даша хадаг хүхэ үнгэтэй.

Маша богони, нариихан.

Үхибүүдэй һайхан заяатай

Үлзытэй ябахын һүлдэ юм.

Хара хадаг.

Хара хадаг хадаа

Бүтүүгэй гэгдэдэг даа.

Хэрэгтэй хүнэй хэрэгые

Бүтээдэг лэ гухам соонь.

 

Хадаг архи хоёрые хадагалжа шадаһан хүндэ эд, мүнгэн тогтодог.

Табан үнгын хадагуудые, аргамжа, һур ба хара архитай хамта хадагалдаг гурим бии. Аргамжа һур хоёр малай заяа тогтоохо, харин архи бусад эдлэлэй зүйлнүүдые тогтоохо гэһэн удхатай. Хадаг архи хоёрые хадагалжа шадабал, эд, зөөри, мүнгэн тогтожо, амар жаргалтай байдал тогтохо гэжэ хэлэгдэнэ.

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>