Үреэлнүүд

Буянтнай булаг мэтэ дэлгэржэ,

Хайратнай адис аршаан боложо

Һүн сагаан эдеэтнай

Хүнэг һабаартнай дүүрэжэ,

Табан хушуу малтнай

Тала губииетнай бүрхөөжэ,

Хотоороо дүүрэн хони хурьгатай

Хоймороороо дүүрэн үхибүүдтэй боложоүнэр баян һуухатнай болтогой!

Хошхоногтоо хоргооһогүй

Гуядаа гурба сагаангүй.

Ухаан, бэлиг – угһаа, һургаалһаа

Олзо, амжалта – оролдосото ажалһаа.

Байгаали хубилгаахам гэжэ бэеэ бү зобоо

Баабайгаа һургахам гэжэ нүгэл бү аба.

Г-Д.Дамбаев.

Нара буляалдаанай үреэл.

Алтан шаргал азаргын,

Ама сагаан гүүнэй унаган

Мүнгэн сагаан туруутай

Морин эрдэни – манай хүлэг

Найр түрын эхиндэхи

Нара буляалдаанда илажа гарахашни болтогой!

Иигэжэ хоёр талаһаа өөр өөрынгөө хүлэгтэ үреэдэг байгаа.

Хүрьгэн хүбүүнэйхидэ

Хүлэг иимэ морид олон даа.

Худа ураг бологшодой

Хэн хэнииньшье иимэ

Хүлэгүүдтэй болохонь болтогой!

Угтамжын үреэл

Хээрэ талада, хада уулада

Харгы тоолошогүй олон юм.

Олон харгын бэлшэрһээ

Ондоо тээшээ шэлшэжэ

Ошохогүйнтнай түлөө

Хүндэтэ таанадаа угтабабди.

Хээрэ талымнай харгын энэ бэлшэр,

Хада уулымнай дабаан бүхэн

Обоотой, үлэтэй байдаг юм.

Басагаяа хүргэжэ ябаһан худа, худагынар,

Барисадамнай тогтожо,

Һүн сэржэмээ

Архиингаа дээжые үргыт даа.

Шэнэ гэртэ үреэл

Үндэр һайхан байшандаа

Үнэр баян жаргагты!

Тэбхэр һайхан байшандаа

Тэгшэ баян жаргагты!

Хуһан модон сэргыетнай

Хүлэгэй унаган элээжэ байг!

Хүмэлэн табиһан богоһыетнай

Хүнэй үринэр элээжэ байг!

Гал хотоймо эдеэтэй,

Газар хотоймо малтай,

Абдараар дүүрэн алтатай,

Амбаараар дүүрэн эдтэй жаргаарайт!

Хүлэг унаха хүбүүдтэй,

Хүргүүлжэ мордохо басагадтай,

Хөөтэй баян гуламтадаа

Хүгшэд боложо жаргаарайт!

…………

Дээдэ баяниие эдлэжэ

Эрдэм ном шудалагты!

Дунда баяниие эдлэжэ

Үри ашанартай ябагты!

Доодо баяниие эдлэжэ

Табан хушуу малтай ябагты!

…………………

10 наһые наһалжа – аба эжынгэй буянгые арьбажуулаарай.

20 наһа наһалжа – хотойжо һуу

30 наһа наһалжа – эрдэмтэй болоод һуугты.

40 наһа наһалжа – дээдэ баяниие эдлэгты

50 наһые наһалжа – табхайжа һуугты

60 наһые наһалжа – жаргажа һуугты

70 наһые наһалжа – тэбхыжэ һуугты

80 наһые наһалжа – налайжа һуугты.

90 наһые наһалжа – ебхыжэ һуугты.

100 наһа наһалжа, зугаалжа һуугты.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

61 комментария на “Үреэлнүүд

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>