Зүг шэглэл

Зүг шэглэл. Оршон тойроной юртэмсэ дүрбэн зүг, гурбан шэглэлһээ бүридэнэ. Хэр угһаа хойшо хүн түрэлтэн дүрбэн зүгэй урда һүгэдэдэг байһан. “Мэньелэн Мэргэн” гэһэн үльгэр соо Мэньелэн луугаа хатан “дүрбэн зүг, дүрбэн шэгшэг, найман зүгые хаража мүргэл хэнэ”.

“Урда зүгтэ орьёл үндэр уула,

Хойто зүгтэ Хангил сагаан байса

Зүүн зүгтэ зүгөөргүй ехэ үргэн тала

Баруун зүгтэ бар хүбшэ тайгатай дайда” гэжэ “Хүхэлдүүр Мэргэн” гэһэн үльгэр эхилнэ.

Урда зүг, һайн, нангин, бурханай зүг гүүлэхэ үлзытэй. “Следы культа солнца и луны можно усмотреть в обычае бурят ставить юрту дверью к югу, хотя на первом плане, по-видимому, стоял инстинкт самосохранения, защита от холодных северных ветров” (Шаракшинова, 1980, 43). Эдэй тэнгэри урда зүгтэ байдаг. Энэ тэнгэри сагаан эдеэ үргэлтэй, Бисман тэнгэри гэжэ нэрэтэй. Бисман тэнгэри ондоогоор баян хэшэг үгэгшэ Намсарай бурхан гэгдэдэг. ”Бии гэхэдэ Бисман тэнгэри баярлаха, үгы гэхэдэ үхэдэл шүдхэр баярлаха” гэдэг.

Баруун зүг – үрнэ, хойто зүг – умара, зүүн зүгые Дурна зүг, урда зүг – үмэнэ гэдэг.

Баруун зүг һайн зүг. Үрнэ зүг ерээдүйдэ бурхан шажанай дэлгэрхэ зүг, эндэ Диваажанай орон оршодог гэдэг. Үльгэр соошье ламбагай баруун зүг эзэлжэ һууна:

“Баруун хойто зүгые

Барижа һуудаг

Эди ехэ эрдэмтэй,

Шэди ехэ шэбшэлгэтэй

Тарниин хаа лама” (Улигеры хори-бурят, 149).

Хүниие эмнэхэ шэдитэй азарга сагаан булжамуур “үндэр дуулим тэнгэриин баруун хойто хаяада” байна. Баруун хойто болон баруун зүгтэ үльгэрэй баатарнууд хубита заяатаяа олонод.

“Баруун хойто түбиинби,

Баруун холо дайдынби,

Тэмээн Улаан хаанай,

Түмэн-Жаргалан абхайби” (Абай Гэсэр, 46) – гэжэ Гэсэрэй ехэ хатан хэлэнэ.

Хүхэлдүүр Мэргэнэй хүбүүн Хүрзэ тайжа баруун зүгһөө, сэгээн далай нютагтай Саран Гэрэлтэ хаанай Сэрбэлжэн луугаа басагые һамга абана.

Арбан табан бурханай магтаал соо иимэ үгэнүүдые олонобди: “Умара зүгүүн жингалингийн орондо Ошорбаанидаа мүргэмэйб”. Эдэ мүрнүүдые гэршэ болгон хэлэбэл, хойто зүг бурханай зүг гэгдэнэ. Эрдэмтэн С.Неклюдовай үгөөр Гэсэр хойто зүгтэ байражана. “Северная локализация получает поддержку и в относительно позднем синтезе с буддийским мифом о райской стране Самбхала (монгол. Шамбал), находящейся на севере, из которой Гесер вернётся для возрождения буддизма” (С.Неклюдов, 1984, 149).

Yхэр малай хашаа гэрэй хойно байха зэргэтэй. Мүнөө хамаагүй болошонхой. Энэ hанаа Ц. Жамсараногай үгөөр баталнабди: “Скотину держат позади, на северной стороне юрты” (Ц. Жамсарано, 35).  Эндэ баhа иимэ үреэл үгэ гэршэ болгон табинабди: “Хойто хормойеш хони хурьгад гэшхэг лэ, урда хормойеш үхи хүүгэд гэшхэг лэ!” – гэжэ хони хурьгадаа хойто зүгтэй урданай зон холбодог байhан байна.

Харин хойто зүг тамын эзэн Эрлиг хаанай оршодог зүг гэлсэдэг. “Умершего иногда покидали в помещении, где он умер, на северной, на почётной его стороне, повернув головой к далёким предкам на северо-восточную сторону” (Шадаева, 1998, 15). Энэ ушар  Ц. Ванчиковагай “Хүхэ мүнхэ тэнгэри” гэһэн ажал соо дурдагдана:

“Үүдыень хүшүүлээ бэзэб,

Үрхыень бүглүүлээ бэзэб,

Зүүн хойто буландань һуулгаа бэлэйб,

Зүүн хойто харуулаа бэлэйб” (Ванчикова, 76).

Буряад зон үргэлэй хониной тархи баһа зүүн хойшонь харуулдаг байһан. “Весь этот обряд назывлся “һурай” и его северо-восточная направленность, видимо, обусловлена тем, что это сторона восхода Солнца и сторона предков” (Шадаева, 1988, 15). Тайлорай үгөөр хойто зүг бэшэ, харин баруун зүг энэ үүргэ дүүргэнэ: “В египетском учении о будущих жизнях царство мёртвых есть сочетание подземной области и запада. Мёртвые проходят через врата заходящего солнца и идут по дорогам тьмы” (Тайлор, 266).

Муу зүг зүүн хойно гэдэг. Монгол болон буряад үльгэр шэнжэлһэн немец эрдэмтэн Клаус Сагастер зүүн хойто зүг мангадхайн һуудаг зүг гэнэ. Үльгэрлэбэл, “зүүнэй зүгэй эхиндэ, зүһэ буруу дайдада, альбан хиидхүүр газарта, ангама ган нютагта, нарагүй балай дайдада, ногоогүй хуурай дэлхэйдэ, хонин хотой орондо, хүхюур хубхай байсада” мангадхайнууд байрлана (Абай Гэсэр, 67). “Географическое жительство чудовищ тяготеет к северо-востоку – Гэсэр чаще отправляется в поход прямо на северо-восток” (Уланов, 1963, 24). Нээрээшье муу юумэн зүүн хойно байдаг гэжэ үльгэр соо хэлэгдэнэ: “Шолмосой хаан зүүн хойто зүгһөө элдэб зүйлэй муухай үнэр гутуулжа, орожо ерэбэ” (Монголой буряадуудай үльгэрнүүд, 48). Зүүн хойто муу зүг гэжэ гэршэлһэн иимэ оньһон үгэ олобобди: “Зүгэй муу зүүн хойто, зүһын муу халзан зээрдэ”. Ород зон баһа зүүн хойто зүг “гнилой угол” гэжэ нэрлэдэг.

Зүүн зүг наранай гараха зүг  гэжэ олон арад һүгэдэдэг. “Обычай обращения на восток, как к мистической области света мира, к солнцу правды, развился в течение первых четырёх столетий. Влияние, которое божественное солнце имело на своих грубых первобытных поклонников, сохранился по сие время” (Тайлор, 542). “У тофаларов сохранилась древняя ориентация на восток, на восход солнца, а не на юг, на солнце в зените. Это очень примечательная черта в культуре тофаларов, потому что их соседи – буряты, монголы и тувинцы – ориентировались на юг, на солнце в зените” (Рассадин, 95).

Жэл урилха бүри хүндэ һайн, муу зүг гэжэ байдаг. “Та, бэри, галда һуудалтайт, зүүн урда, урдахи зүгтнай муу, хойто зүгтнай һайн – гэбэ лама” (Цыбиков, 1991, 19).

Дүрбэн зүг тухай эрдэмтэдэй дунда арсалдаан болодоггүй, харин зүг шэглэл хоёр гү, али гурба гү гэжэ тоологдодог. Эрдэмтэн Т.Скрынникова дүрбэн зүг дээрэ үшөө 3 шэглэл оруулна: “4 хажуу тээхи зүг болон 3 дээшээ шэглэһэн зүг хамтадаа 7 болоно. 7 тоо юртэмсын байгуулалга тэмдэглэнэ”.

«На более высоком уровне общественного развития, когда наряду с конкретным появляется абстрактное мышление, у древних бурят рождаются представления о существовании трёх миров: небесного, где обитают тенгрии, срединного – земли, но котором живут люди, животные, и преисподней, нижнего подземного мира – хул тамын оёр – буквально – дно ада» (Шаракшинова, 1980, 25). Энэ ушар тухай үльгэр соо хэлэгдэнэ: “Дээрэ байгша хаалгата 99 тэнгэридэ, доро байгша Үлгэн буурал эжыдэ мүргэжэ зальбарна” (Хаан Хашигта Мэргэн, 98).

Богдо Жангар “дээдэ болон Хаан Хурмаста эсэгэ хаандаа зальбаржа, доодо болон Үлгэн дэлхэй эмгэн эхэ, Хара Лусан хаантанда зальбарна” (Монголдохи буряадуудай үльэрнүүд, 48). Газар дорохи байдал иимээр зураглагдана: “…. хара тамын оёор уруу хүнхинэжэ оробо. Доодо замби дээрэ ябахадаа, тохоногой шэнээн бэетэй, туулайн шэнээн моритой амитан зон ябаба” – гэжэ Осодор Мэргэн үльгэр соо хэлэгдэнэ. «Под землёй живут те же люди, что на земле, а уменьшение или увеличение – это метод изображения в улигерах. Лишь позже развитый анимизм населяет подземный мир чертями» (Уланов, 1963, 168).

Тэнгэриин басаган Наран Гоохоной газар дээрэ буухадань, “нэгэ гарынь хухалжа, нэгэ хүлынь булгалжа, нэгэ нюдынь тэһэлбэ” (Абай Гэсэр, 87). Энэ үйлэ дээдэ болон доодо дэлхэйтэй холбоотой гэжэ А.Шадаева тэмдэглэнэ: «Наносили жертве три увечья, но при этом от пары одна соответствующая изувеченному органу, оставалась целой, то есть половина человеческого тела была изломана в знак принадлежности потустороннему миру, а другая целая, должна была означать принадлежность миру земному» (Шадаева, 1998).

Ази түбиин арадуудай аман зохёол соо гурбан дэлхэйтэй шоргоолзониие холбодог юм байна. Шоргоолзон тэнгэридэ дэгдэхэ – далитай; доодо дэлхэй уруу орохо – һабартай; харин манай дэлхэйдэ ажамидарха заяатай гэгдэнэ.

Эрдэмтэн Тайлор Эд Бернетт африканцуудай газар дорохи байдал газар дээрэхиһээ ондоо бэшэ гэнэ. “Зулусы ещё в наши дни рассказывают о людях, спускавшихся через отверстие в почве в подземный мир, где горы, реки и все предметы такие же, как и на поверхности земли. Подобные рассказы имеются и в классической литературе. Евкрат смотрит через расщелину в Аид и видит, как мёртвые покоятся на ложах из лилий” (Тайлор, 255). Буряад онтохонууд соо доодо дэлхэйдэ нүхөөр бууһан ушарнууд бии.

Тэнгэри газар хоёрой хоорондохи зай тухай Д. Бурчина “Арнай Гэрдэй Мэргэн” гэһэн үльгэр дээрэ үндэһэлэн һонин мэдээсэл үгэнэ: “края неба и земли в представлении древних созидателей улигеров чем-то напоминают Сцилу и Харибду: они постоянно, через малый промежуток времени, мыкаются и размыкаются, отчего погибают не успевшие пролетать ласточки”  (Бурчина, 1985, 79).

Огторгой болон орон дэлхэйн холбоо тухай үльгэр соо иимээр зураглагдана:

“Эбдэрхэй шанагам эрьешэжэ,

Эрид өөдөө дэгдыш,

Манзан Гүрмэ төөдэймни

Шэрээ дээрэ эрьешыш!” (Абай Гэсэр, 76). – гээд Шарнайхан шара удаган туһа эрижэ, шанагаа өөдэнь шэдэбэ. Газарһаа тэнгэри хүрэхэнь үльгэр туужа соо ехэ бэлэн байна гэжэ дээрэ хэлэгдэһэн гэршэлжэ байна.

“Через горы соединяются Земля и Небо, мир сакральный и профанный” (Дампилова, 2005, 51). Абай Гэсэр хада дээрэ гаража, Хурмаста хаан эсэгэдээ мүргэнэ. “По древнему представлению бурят на небо можно взбираться с вершины высокой горы, преодолев промежуточное пространство” (Уланов, 1963, 11). Нэмэлтэ болгон Б.Баяртуевай һанал оруулнабди: “Гора место поклонения небесной сфере, адаптированная и обожествлённая уже и ламами. Поэтому в религиозных буддийских песнях есть гора, но котором есть обоо, т.е. место поклонения тенгриям, которые с принятием буддизма приобрели черты небожителей нового мировоззрения” (Баяртуев, 2001, 129).

Гурбан дэлхэй, гурбан шэглэл эрдэмтэн Х.Кэрлот үнгөөр хубаана. “Индуистское учение о трёх гунах – саттва, раджас и тамас является достаточным объяснением значения вертикальной оси” (Кэрлот, 434). Саттва сагаан үнгэтэй, дээдэ дэлхэй гэгдэнэ; раджас – улаан үнгэтэй, улаан шуһата амитанай энэ дэлхэй элирхэйлнэ; тамас – хара үнгэтэй, газар дорохи байдалтай холбоотой.

Оршон тойрон гурбан янзаар хэмжэгдэдэг: ута, үргэн, үндэр.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

743 комментария на “Зүг шэглэл

 1. reprutiable online canadian pharmacy

  An impressive share, I just given this onto a colleague that was doing a little analysis on this. And also he in fact got me breakfast due to the fact that I located it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the reward! But yeah Thnkx for spending the moment to discuss this, I feel highly concerning it and enjoy reading more on this subject. When possible, as you end up being know-how, would certainly you mind upgrading your blog site with more information? It is highly practical for me. Large thumb up for this blog post!

 2. canadian pharmacies shipping to the usa

  An impressive share, I simply offered this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And also he in fact acquired me morning meal because I located it for him. smile. So let me rephrase that: Thnx for the reward! Yet yeah Thnkx for investing the time to discuss this, I really feel highly concerning it as well as like learning more on this topic. When possible, as you end up being competence, would certainly you mind upgrading your blog with more information? It is highly helpful for me. Big thumb up for this post!

 3. canadian pharmacy world

  I?m pleased, I have to state. Truly seldom do I encounter a blog site that?s both instructional as well as enjoyable, and let me inform you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the problem is something that inadequate individuals are speaking intelligently around. I am extremely pleased that I came across this in my look for something relating to this.

 4. cbd oil suppliers

  There are certainly a great deal of information like that to take into consideration. That is a wonderful indicate bring up. I supply the ideas above as basic ideas yet clearly there are concerns like the one you raise where the most essential thing will certainly be operating in straightforward good faith. I don?t understand if ideal practices have actually arised around things like that, but I make certain that your task is plainly recognized as a fair game. Both kids and also women really feel the effect of just a moment?s pleasure, for the remainder of their lives.

 5. cialis how much does it cost

  There are some intriguing points in this post however I don?t recognize if I see all of them facility to heart. There is some validity but I will certainly hold point of view until I consider it additionally. Excellent post, many thanks and also we desire much more! Included in FeedBurner also

 6. flomax v cialis everybday

  An interesting conversation deserves comment. I assume that you must create extra on this subject, it could not be a forbidden subject yet normally individuals are insufficient to speak on such subjects. To the following. Cheers

 7. viagra or cialis for sale

  This website is truly a walk-through for every one of the information you wanted about this as well as didn?t know who to ask. Glimpse below, and also you?ll certainly uncover it.

 8. tadalafil and prednisone

  Great message. I discover something extra tough on different blog sites everyday. It will certainly always be stimulating to read material from various other authors and also exercise a little something from their store. I?d like to use some with the web content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you a link on your web blog. Many thanks for sharing.

 9. what not to do on viagra

  Aw, this was a truly nice post. In concept I would like to place in creating like this furthermore? taking some time and actual initiative to make a very good post? yet what can I claim? I procrastinate alot as well as by no means appear to get something done.

 10. good px for generic viagra

  A remarkable share, I just provided this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he as a matter of fact got me breakfast since I located it for him. smile. So let me rephrase that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it as well as enjoy finding out more on this topic. Ideally, as you become proficiency, would you mind updating your blog with more details? It is highly practical for me. Big thumb up for this blog post!

 11. aurobindo sildenafil

  Hello there! I just would like to give a huge thumbs up for the wonderful details you have below on this message. I will be returning to your blog for more quickly.

 12. can i get sildenafil at cvs

  An intriguing conversation is worth comment. I think that you ought to create extra on this subject, it may not be a frowned on subject however usually people are not enough to talk on such subjects. To the next. Thanks

 13. hey

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Hey there! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal
  with the same subjects? Thanks!

 14. 온카지노

  When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a
  user in his/her brain that how a user can know it. Thus that’s why
  this piece of writing is outstdanding. Thanks!

 15. Lecfchisy

  [url=https://hopeviagrin.com/]viagra commercial actress 2015[/url] [url=https://lightvigra.com/]over the counter viagra substitute walmart[/url] [url=https://xuypharmacyonline.com/]touro college of pharmacy[/url] [url=https://online21rxon.com/]meijer pharmacy coupon[/url] [url=https://happyrxpharmacy21.com/]school of pharmacy[/url] [url=https://storerxpharmcanada.com/]cvs pharmacy technician training program[/url]

 16. TAsteksDike

  pharmacie aix en provence avenue jules ferry pharmacie ouverte villejuif Viagra Generico [url=https://viagragenerico.uno/#]comprar Viagra Generico[/url] , therapie cognitivo comportementale. pharmacie guillon argenteuil horaire pharmacie de garde marseille joliette pharmacie ouverte dimanche autour de moi , pharmacie en ligne jailys. therapies breves et hypnose act therapy concepts traitement naturel hemorroide [url=https://berezovo.ru/forum.php?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=1392&TITLE_SEO=1392-twkwrcabseriaxkepv&MID=960394&result=reply#message960394]community action phone number Grenada pharmacien angers disparu u generico[/url] cb07ba1 , pharmacie de garde aujourd’hui dans la vienne pharmacie en ligne royaume-uni .

 17. meet singles

  Мy brother recommended I would poѕsibly like this blog.
  He was once totally right. This publish aсtually mаde my day.

  Yoou can not imaginee just how so much time I had
  spesnt foor this information! Thanks!

  Feel free to ѕurf to my web site meet singles

 18. payday loans indiana

  Tеrrifіc article! This is the type of info that are
  supposed to be shared around the net. Sһame oon the seek engines for no
  longer ρositioning this submit higher! Come on oνer and
  conssult with my websіte . Thanks =)

  Alѕo visit my ѡeebsite … payday loans indiana

 19. GTEJUROTOyk

  hypnose et therapies breves revue pharmacie becirovski beauvais , therapie gratuite pharmacie monclar avignon horaires , [url=https://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https://is.gd/7HievG#]Compra Valacyclovir a precios mas bajos[/url] therapies louise guay saint-jean-sur-richelieu qc [url=https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&url=https://bitly.com/34rAYBx+#]Comprar Accutane 40 mg generico[/url] , therapie de couple casablanca pharmacie ouverte yvelines , therapies esseniennes. pharmacie de garde beziers pharmacie leclerc vesoul [url=https://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https://is.gd/1p8gyF#]Compra Ciprofloxacine a precios mas bajos[/url] , pharmacie mersier boulogne billancourt. traitement maladie de lyme, pharmacie bourges ouverte pharmacie avignon avenio . pharmacie de garde montauban, pharmacie beauvais test covid therapies des schemas traitement herpes genital .

 20. difference between proventil and ventolin

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching
  to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated! https://amstyles.com/

 21. LolitoReode2682

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;)))

  С уважением, LolityReode7193

  XEvil.Net

 22. LolitaReode6681

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите в Google «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! :)

  С уважением, LolitoReode6515

  XEvil.Net

 23. LoliteReode2438

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите в Google «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! :)

  С уважением, LolitoReode4779

  XEvil.Net

 24. LolityReode7128

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! :)

  С уважением, LolitaReode6659

  XEvil.Net

 25. LoliteReode6524

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;))

  С уважением, LolitaReode0898

  XEvil.Net

 26. Пингбеки: cheapest source cialis

 27. Пингбеки: cialis shop

 28. Пингбеки: cheap viagra from uk

 29. cialis generic india pharmacy

  Hello there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when viewing from my iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to correct this issue. If you have any suggestions, please share.
  With thanks! https://tadalafili.com/

 30. Пингбеки: generic cialis

 31. Пингбеки: free samples of ed pills

 32. Charlesetta Temoney

  I need to to thank you for this very good read!! I certainly loved every little bit of it. I have got you book-marked to look at new stuff you post…|

 33. Reva Ruttinger

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information particularly the last part :) I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.|

 34. Gerald Essinger

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!|

 35. Brittaney Kuhn

  Hi there, I found your website by means of Google whilst looking for a similar subject, your website got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 36. Clay Sealy

  Hi, I do believe your site might be having browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!|

 37. Adela Faulconer

  Good day I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident, while I was searching on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.|

 38. Пингбеки: viagra professional sale

 39. frunc

  The Lucky Ladies side bet is a wager made on the first two cards dealt; that they will total 20 points, in any combination. In games which offer this wager, there will be a designated area for such a bet, adjacent to the regular blackjack bet (usually a small, separate circle). The Perfect Pairs side bet is based on the first two cards that you are dealt on each specific hand you are playing. If you have placed a side bet on a hand where you have received two cards that are a pair of the same face value (a pair) then you will win a multiple of that side bet value placed on that hand. https://www.kinokawa-dmo.com/community/profile/nidalamble2269 The Fenstersheib Law Group, P.A., located in Hallandale Beach, Florida, is proud to provide legal representation in the following Florida cities and throughout the state of Florida: Copyright Masters Traditional Games © 2019. All rights reserved. Step 3:  Each player has to calculate the value of their hands. At this point, you can have a hand worth between 4 and 21 points. A hand worth 21 at this point is a blackjack meaning you’ve won. Click here if you don’t know the card values.

 40. frunc

  Брюнетка стонет от анального секса, когда стоит раком и кайфует Парни опять ебут в жопу Джину Гершон и кончают на девушку Трахает жену раком в пансионате Утро жены начнется с секса с мужем, который никак не может устоять перед её телом, она встаёт раком и ждет когда член супруга будет в неё входить, тут будет классный утренний секс Брюнетка стонет от анального секса, когда стоит раком и кайфует Красивую даму ебут два хуя пока старик муж смотрит на эту еблю Русская мамаша трахнула сына Пацан страстно отодрал худую сучку раком на природе Сексуальная баба так страстно сосет, что получает порно раком. Девушка в красивых колготках трахается раком Отличное порно видео узбекского анального секса. Муж узбек с толстым членом пердолит худую жену на камеру. По… Выебал аппетитную сраку Разодрал штаны на огромной жопе и выебал раком http://kamerongwkz986532.blogdon.net/-21812260 Русское Порно Молодая сучка оттрахана юрким языком и крепким членом Молодая сучка оттрахана юрким языком и крепким членом У чувака очень симпотичные трусики в виде красного слонёнка удалить видео / video removal Тру Кейт не верит своему счастью, но снимается в порно с Робби Эхо Подарил любимой девушке групповое порно с другой подругой Парень смотрит порно и трахает свою девушку на квартире у друга Секс Видео Секс посреди кофешопа с милой афроамериканкой У чувака очень симпотичные трусики в виде красного слонёнка Порно тренировка женской футбольной команды Менеджер банка пришел к брюнеточке за долгом в виде секса Популярные Теги Правила Обратная связь Популярные фильтры ?? Быстрый поиск порно удалить видео / video removal Рыжая девушка учится с другом трахаться ради порно карьеры ?? Красивое порно фото Очень худая тайская девушка прошла порно кастинг

 41. Syaeiertboown

  Насосы: тепловые насосы — циркуляционные насосы для вашей системы отопления.
  Это душа всякий системы отопления: циркуляционный насос, зачастую также называемый тепловым насосом. Независимо от того, работает ли учение отопления для газе, масле, тепловом насосе тож солнечной системе — без циркуляционного насоса нуль не работает. Он отвечает ради циркуляцию отопительной воды в системе отопления и за то, воеже тепло доходило предварительно потребителей тепла, таких как радиаторы. Посмотри как выбрать ибп для циркуляционного насоса смотри на сайте nasoscirkulyacionnyi.ru как выбрать циркуляционный насос для отопления в частном доме цена. Поскольку насосы должны трудолюбивый до 5000 часов в год, они представляют собой одного из крупнейших потребителей энергии в домашнем хозяйстве, поэтому гордо, чтобы они соответствовали последнему слову техники, поскольку современные высокоэффективные насосы потребляют прибл. На 80% меньше электроэнергии. Всетаки большинство старых насосов являются устаревшими и крупногабаритными, поэтому стоит взглянуть для котельную!
  Циркуляционные насосы ради отопления используются ради циркуляции отопительной воды в замкнутой системе отопления. Они надежно гарантируют, что теплая вода через теплогенератора направляется в радиаторы либо в систему теплого пола и возвращается через обратку. Циркуляционный насос повинен исключительно преодолеть гидравлическое оппозиция арматуры и трубопроводов из-за замкнутой системы.
  Экономьте электроэнергию с через современных циркуляционных насосов.
  Современные циркуляционные насосы чтобы систем отопления отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением — только порядочно ватт во время работы. По сравнению с устаревшими насосами прошлых десятилетий существует громадный потенциал экономии энергии. Именно следовательно стоит заменить извечный насос отопления для нынешний высокоэффективный насос, какой нередко опрометью окупается ради счет небольшого энергопотребления. Циркуляционные насосы для систем отопления доступны в различных исполнениях, которые могут различаться сообразно максимальному напору и сообразно резьбе подключения.
  Циркуляционный насос также почасту называют тепловым насосом сиречь насосом для теплого пола. Сообразно сути, это одни и те же водяные насосы, однако названы по-разному из-за их применения. В зависимости от области применения и, в частности, присоединительных размеров, у нас вы легко найдете подходящий насос.
  Циркуляционный насос — это насос, обеспечивающий снабжение систем отопления (теплой) водой. Циркуляционный насос можно найти в каждом доме или здании, где наедаться радиаторы и / сиречь полы с подогревом. Если лупить и горячий пол, и радиаторы, то циркуляционных насосов несколько. В больших домах / зданиях в большинстве случаев также устанавливаются скольконибудь циркуляционных насосов чтобы обеспечения полной циркуляции. Действительно вы можете сказать, который циркуляционный насос — это душа вашей системы центрального отопления alias системы теплых полов. Когда центральное отопление alias полы с подогревом не работают alias работают плохо, это многократно связано с циркуляционным насосом, что необходимо заменить. В зависимости от системы отопления вы можете легко встречать циркуляционный насос за передней панелью вашего центрального отопления. Почти во всех случаях размеры насоса, которым вынужден соответствовать другой циркуляционный насос из нашего ассортимента, указаны на вашем старом насосе. Коли это не беспричинно, вы можете свободно найти марку и серийный часть в таблице обмена . Наши инструкции, приведенные ниже, помогут вам заменить насос отопления.
  Мы выбрали три насоса (центрального) отопления иначе циркуляционные насосы для нашего ассортимента. Обладая этими тремя размерами, мы можем предложить замену теплового насоса для каждой установки, с помощью которой вы также напрямую сэкономите на расходах на электроэнергию. Подробнее относительный этом ниже! Опричь того, заменить циркуляционный насос, насос отопления иначе насос теплого пола баста просто. Это экономит затраты для установку. Ознакомьтесь с инструкциями и / иначе видео ниже. Несомненно, вы также можете обещать установку теплового насоса у специалиста. Впрочем для экономии средств рекомендуем запрещать циркуляционный насос у нас по конкурентоспособной цене. Тогда вы платите токмо за установку у специалиста.

 42. frunc

  Ещё один порно сайт для тех кому 18+ Пиздатый контент, отобранный вручную в норм качестве с быстрой загрузкой и просмотром с телефона. Милая азиатка занимается жарким сексом после кунилингуса Бывший парень утешил рыжую девушку проникновением в киску Молодой парень страстно трахает молодую жену старика Жена в любительском видео дрочит хуй молодому мужу в машине Блондинка соблазнила подругу на двойной минет и групповуху с бойфрендом Отчим ебет дочурку в ретро порно Жесткое хоум видео с оттраханной милашкой, связанной веревкой на кровати Смотреть бесплатно молодые порно онлайн без регистрации. Порно онлайн, порно видео. – Он это заслужил! – уверенно сказал я, стирая кровь с маски ПорноТуб Смотреть бесплатно молодые порно онлайн без регистрации. Порно онлайн, порно видео. – Он это заслужил! – уверенно сказал я, стирая кровь с маски Смотреть бесплатно молодые порно онлайн без регистрации. Порно онлайн, порно видео. – Он это заслужил! – уверенно сказал я, стирая кровь с маски http://kanin.ca/community/profile/pearlrivers8186/ Порно видео ролики смотреть онлайн бесплатно в HD 2021 Смотреть бесплатное русское порно видео Смотреть бесплатно порно видео ролики онлайн в HD качестве 2021 Смотреть бесплатное русское порно видео Porno Vtrxe — Эро видео для планшета в хорошем качестве. Онлайн просмотр и бесплатное Vtraxe: трах порно секс, всё время в трахе. Русская сучка. Я знал, что он, наверняка, прикидывал вариант с моим исчезновением Студентки азиатской внешности соблазняют однокурсника на секс в межрасовом порно Парень развлекается подругу и знакомую мулатку межрасовым групповым порно Press About vtraxe.com — HD порно видео бесплатно онлайн … Домашнее порно секса парня с любимой женой с красивой попой Порно Видео Онлайн Бесплатно — Русское Porno, Порно Фильмы … Порно Видео Онлайн Бесплатно — Русское Porno, Порно Фильмы … Подружка с большой попкой и ее любовник снимают домашнее порево

 43. Diedra Gellinger

  I do not even know the way I ended up here, but I believed this put up used to be great. I don’t understand who you are but definitely you are going to a famous blogger for those who are not already. Cheers!|

 44. Fred Younglove

  Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!|

 45. Rebbecca Lucksom

  Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? With thanks|

 46. Syaeiertboown

  Насосы: тепловые насосы — циркуляционные насосы ради вашей системы отопления.
  Это грудь всякий системы отопления: циркуляционный насос, зачастую также называемый тепловым насосом. Беспричинно от того, работает ли порядок отопления на газе, масле, тепловом насосе alias солнечной системе — без циркуляционного насоса нуль не работает. Он отвечает после циркуляцию отопительной воды в системе отопления и изза то, чтобы тепло доходило прежде потребителей тепла, таких как радиаторы. Посмотри какой бесперебойник выбрать для циркуляционного насоса отопления смотри на сайте nasoscirkulyacionnyi какой циркуляционный насос выбрать для отопления двухэтажного частного. Поскольку насосы должны делать прежде 5000 часов в год, они представляют собой одного из крупнейших потребителей энергии в домашнем хозяйстве, следовательно важно, чтобы они соответствовали последнему слову техники, поскольку современные высокоэффективные насосы потребляют прибл. На 80% меньше электроэнергии. Все большинство старых насосов являются устаревшими и крупногабаритными, следовательно стоит взглянуть для котельную!
  Циркуляционные насосы чтобы отопления используются чтобы циркуляции отопительной воды в замкнутой системе отопления. Они надежно гарантируют, который теплая вода от теплогенератора направляется в радиаторы или в систему теплого пола и возвращается путем обратку. Циркуляционный насос должен токмо преодолеть гидравлическое оппозиция арматуры и трубопроводов из-за замкнутой системы.
  Экономьте электроэнергию с через современных циркуляционных насосов.
  Современные циркуляционные насосы ради систем отопления отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением — всего порядочно ватт во пора работы. По сравнению с устаревшими насосами прошлых десятилетий существует большой потенциал экономии энергии. Именно поэтому стоит заменить извечный насос отопления для современный высокоэффективный насос, который нередко опрометью окупается за счет небольшого энергопотребления. Циркуляционные насосы для систем отопления доступны в различных исполнениях, которые могут различаться сообразно максимальному напору и сообразно резьбе подключения.
  Циркуляционный насос также почасту называют тепловым насосом иначе насосом для теплого пола. Сообразно сути, это одни и те же водяные насосы, но названы по-разному из-за их применения. В зависимости через области применения и, в частности, присоединительных размеров, у нас вы легко найдете подобающий насос.
  Циркуляционный насос — это насос, обеспечивающий снабжение систем отопления (теплой) водой. Циркуляционный насос дозволено встречать в каждом доме либо здании, где лупить радиаторы и / иначе полы с подогревом. Ежели лопать и горячий пол, и радиаторы, то циркуляционных насосов несколько. В больших домах / зданиях в большинстве случаев также устанавливаются порядочно циркуляционных насосов ради обеспечения полной циркуляции. Фактически вы можете сказать, который циркуляционный насос — это сердце вашей системы центрального отопления иначе системы теплых полов. Когда центральное отопление или полы с подогревом не работают сиречь работают плохо, это часто связано с циркуляционным насосом, какой нуждаться заменить. В зависимости через системы отопления вы можете легко найти циркуляционный насос за передней панелью вашего центрального отопления. Едва во всех случаях размеры насоса, которым принужден идти новый циркуляционный насос из нашего ассортимента, указаны для вашем старом насосе. Коли это не беспричинно, вы можете легко найти марку и серийный часть в таблице обмена . Наши инструкции, приведенные ниже, помогут вам заменить насос отопления.
  Мы выбрали три насоса (центрального) отопления alias циркуляционные насосы ради нашего ассортимента. Обладая этими тремя размерами, мы можем предложить замену теплового насоса ради каждой установки, с помощью которой вы также напрямую сэкономите для расходах для электроэнергию. Подробнее относительный этом ниже! Опричь того, заменить циркуляционный насос, насос отопления иначе насос теплого пола довольно просто. Это экономит затраты на установку. Ознакомьтесь с инструкциями и / разве видео ниже. Конечно, вы также можете заказать установку теплового насоса у специалиста. Однако для экономии средств рекомендуем запрещать циркуляционный насос у нас сообразно конкурентоспособной цене. Тут вы платите токмо за установку у специалиста.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>