Бадмарага

Добрый день, дорогие гости! По старой доброй традиции собрались мы сегодня в этом зале, чтобы в торжественной, праздничной обстановке  отметить рубиновую свадьбу Балдан–Доржо Санжиевича и Долгор Гармаевны Цыреновых, а также 60–летний юбилей Балдан-Доржо Санжиевича

_________________________________________________________________.

Слово для открытия торжественного вечера предоставляется Бато Жаповичу ___________________

Урданай зоной заншалаар, энэ баяр ёhололой удэшэ нээхыень ___________________________________ угэ угтэнэ.

Зай, иигээд лэ табаг мэдэгдэбэ гээшэ.

 

1) В 1947 году 10 июля на благодатной читинской земле в с. ________ родился наш виновник торжества.

Хамаг юумэнэй наашалжа байhан зунай hайхан уедэ, 60 жэлэй саада Балдан-Доржо Санжиевич энэ дэлхэйдэ Шэрэнги нютагта тэнигэр баян ______ нютагта хубуун боложо энэ дэлхэйдэ ерээ бэлэй. Мун баhа энэ жэлдэ уужам Яруунын убсуу тушэhэн улзы hайхан Нарhата нютагта Долгор Гармаевна басаган боложо мундэлоо. Хоюулаа нэгэ жэлдэ турэhэн, бишэн жэлтэйнууд, арюун сагаан сэдьхэл уршооhэн 8 сагаан мэнгэтэйнууд, хоюулаа 11 эсэгэ хори буряад уг гарбалтай, Б_Д.С. хубдууд, Д.Г. шарайд угай болоно. Эдэ хоёрнай уулзаха ёhоороо уулзажа, гэр булэ боложо, 4 тээшээ дуурэн тэгшэ, алишье тээшээ адли бэрхэ айл гэлсуулhээр байтарынь 40 жэл унгэршэбэл даа.

Б-Д.С. ба Д.Г. хоёрой 60 наhа наhалhанайнь, мун тиигээд баhа 40 жэлэй хугасаа соо сугтаа hууhан рубинова туроорнь амаршалаад, мунгэн духаряагаа ургэхыетнай гуйнабди.  Рубин гээшэмнай буряадаар гал эрдэни гу, али бадмарага гэжэ оршуулагдадаг. Ута наhа уршооhэн Аюша бурхан бадмарага гарта баряад байдаг. Тиигээд гал эрдэни мэтэ хододоо бадаржа, согтой хухюутэй, ута наhатай байгты гэжэ уреэгээд, хундэтэ айлшад туруушынгээ духаряа бариял даа. 67 ондо танилсаан байна. одноклассницань Николаева Аврора Матвеева танилсуулан байна.

Светлой памяти А.М.

Награды: медаль 20 лет Победы в ВОВ, отличник Советской Армии.

Поднимем наши рюмки и бокалы

Мы первый тост сказать вам поспешим

За счастье и здоровье юбиляров

За красоту и молодость души!

 

2)  В этот радостный день разрешите вспомнить  мать юбиляров. Б.Я. .

 

Хайран эжымни хэлыш

Холын нютаг мордобо гуш?

Дуратай ухибуудhээ нэгэтэ холодон

Дархитынгаа хормойдо амарба гуш даа?

 

Шамайгаа алдаад, зурхэндоо ямар гуниг

Шэрэжэ байhыем мэдэнгуй амарыш даа

Юрын байдалай эрьеэндэ худэлhэн

Ухибуудтээ hанаагаа зобонгуй унтыш даа.

 

Сэдьхэл hайхан эжыгээ

Сэгнэдэггуй байhамнай харамтай

Сэнгуу бага наhанаймнай

Эрьедэггуй хадань харамтай.

(звучит песня про мать)

Ну,а сейчас друзья момент настал

Наполнить за матерей бокал

За тех, кто жизнь юбилярам подарил

И в мир прекрасный двери отворил.

За тех, кто доброте их учил

И мудрость поколений вручил

За тех, благодаря кому сейчас

Сидят они с улыбкою среди нас

Итак, пьём за матерей наших юбиляров!

 

3) Хун бухэн нарата hайхан дэлхэйе бэлэглэhэн юунhээшье урин дулаахан , налгай илдам сэдьхэлтэй эхэ эсэгэдээ эгээл эрхим угэнуудые зорюулдаг заншалтай. Б-Д. С. Д.Г. нухэртэёо 4 уринэрые, 3 хубуу, 1 басагадые хун болгожо, хулыень дуроодэ, гарыень ганзагада хургэhэн. 7 аша зээнэртэй, 2 зээнэр, 5 ашанартай.

Наhанайм намар ерээл даа

Наhанайм нухэр хайратай.

Абынгаа угы залгуулhан

Аша зээнэрни хайратай гэhэн мэдээжэ дуунай угэнууд эндэ тааруу гэжэ байна.

Муноо ухибуудтэнь угэ угтэнэ. Энэ 40 жэл соо эхэ эсэгынгээ сугтаа hууhанайнь найр наада, болон 60 жэлдэнь зорюулагдаhан баяр ёhололой удэшэ ухибуудынь, бэе дээрээ даажа абаад, бутээжэ байна.

 

 

4) 60 наhанайнгаа ойн баярые

Тэмдэглэхэ гэжэ байхадатнай

Бумбэрсэг дэлхэйн хамаг hайниие

Бултыень тандаа хусэнэбди

Убгэрхэ сагайнгаа дутэлбэшье

Убдэхэ зобохые мэдэнгуй

Ута наhатай удаан жаргалтай,

Дуурэн сэдьхэлтэй ажаhуугыт даа гэжэ Беклемишевэhээ ерэhэн Б-Д. С. Ехэ абгай Цыжидма Санжиевна ухибуудээрээ амаршалжа байна

 

Для жизни может быть

Ценней уменье лишь одно

Совсем вина не пить (О.Хаям)

Вино дано для утоленья жажды.

Вода не так вкусна – я пил её однажды (О.Хаям)

Так, по совету великого мудреца поднимем наши бокалы и выпьем за здоровье __________________________

 

5) Ажабайдалай хушэр долгиндо

Алииеш узэжэ ябахадамни

Аба эжым орондо

Анхаран, думэнэш, эгэшэмни

Аяшархадажа эсэхэдэм,

Амисхаал сээжэдэм нэмээгээш

Аянга дуунайм аалидахада

Аршаан суршэжэ уреэгээш, эгэшэмни

Для приветственного слова приглашаются сестра Б-Д.С. Цыжип Санжиевна с детьми

Ханда Цырендоржиевна

Галсан Цырендоржиевич с супругой Ириной Цыбеновной

Жаргал Ц с супругой Натальей Степановной

Туяна Ц. с супругом Александром Жамсарановичым

Хвалю уменье пить вино.

 

6). hугшарха сулоогуй бага наhандамни

hаруул ехэ хусэлэйм турэhые ойлгоо бэлэйш

hудаhандамнай нэгэл шуhан булгилна

hуларха эрхэгуй нэгэл зурхэн сохилно.

Д.Г. аха Гыбанов Дамдин-Доржо Базаровичта, Мария Доржиевна нухэртэнь, Цыпилма Бунеевнада, Михаил Сагадарович ба Клара Сантировна, Даргеевтанда угэ угтэнэ.

7) Нагасын тэнгэри дээгуур гэдэг. Уhанай эхин – булаг. Хунэй эхин – нагаса гэдэг. Доржо Гармаевич нагасанайнь ухибуудтэ угэ угтэнэ

Слово предоставляется большому клану родственников.  Это двоюродные сестры и братья Д. Г.

Бальжинима Доржиевич

Юрий Доржиевич с супругой Вал. Шойд

Мария Гомбоевна

Жамьян _____ и Цыпилма Ванчиковна

Геннадий Михайлович, Татьяна Доржиевна

Валентина Дорж

Дарима Доржиевна Бимба нухэртэёо

Галсан Митыпович и Дашима Доржиевна

Цэбэн Ринчинович и Валентина Дагбаевна

Шойжинима Балданович и Цындыма Цыдыповна

Долгор Гомбоевна

Балмасу Бадмаевна

Цыпилма Бадмаевна

Галина Иннокентьевна

 

Хурьhэтэ дэлхэйн захагуйш hаа

Хоорхэн бором тэнсэнэ ааб за

Хурэнгын архиин хатууханшье hаань

Хурин зурхэм тэнсэнэл ааб за гээд лэ духаряагаа ябуулыт даа

Бумбэрсэг дэлхэйн захагуйшье hаань

Боро улаамни тэнсэнэл ааб за

Байкалфарм архиин хатууханшье hаань

Байха зурхэмни тэнсэнэл ааб за.

 

8)

Хундэтэ Б-Д.С. Д.Г.

Уужам тоонто Нарhатадаа

Улзы hайхан Яруунадаа

Улаан нараяа угтажа

Удаан жаргал эдлыт даа гэжэ

Та хоёрто уреэ угэеэ хэлэхэеэ

Худа урагуудтнай угэ эрижэ байна.

Улан-Удэhоо ерэhэн худагы Светлана Цыдыповна Цырен-Доржо Очирович нухэртэёо, хонгор hайхан Хори нютагhаа ерэhэн Бальжит Ринчиновна худагы, улзы hайхан Улхасааhаа ерэhэн Цыбан-Дари, Цыбан-Доржо Цыденовтан худанар, Ринчин-Доржо худа Ханда Рыгзеновна нухэртэёо

Слово предоставляется сватам юбиляров

 

Мэлмэр харахан духаряаемнай

Мэндэ гээд лэ барит даа

hайхан саган эдеэнэймнай

hархаг дээжэ гээшэл даа.

 

9) Ажалайтнай алтан жолоо алдар солооор ута байг лэ

Ханилhан олон нухэдтнай харгыдатнай ходо тушэг боложо байг лэ

Хонгор hайхан ухибуудтнай хододоо таанадаа баясуулжа байг лэ

Хэдышье сагай унгэроошье hаа

Хэтэдээ дорюун хухюун ябаарайгты! гэжэ  Балдан-Доржо Санжиеваичай уеэлэнууд Зандра Цыренович, Ольга Доржиевна хоёр уреэжэ байна.

 

10) Модон ундэhороо баян

Хун турэл гаралаараа баян гэдэг.

Сейчас слово для поздравления предоставляется двоюродным братьям и сёстрам Б-Д. С. Из Читы во главе с Бато Жаповичым, Дыжидмой Сагажаповной и … они сами себя представят.

 

11)

Унтариин зоолэноор нюргаа жэгнуулжэ

Эдеэнэй зоолэноор хотоёо эльбуулжэ

Угын зоолэноор сэдьхэлээ баясуулжа

Углоо бури нара хаража

Удэр бури жаргал узэжэ

Буянгаа эдлэжэ, багашуулаа тойруулжа

Ута наhатай, удаан жаргалтай hуухыетнай

Б-Д. С. Эжынэйнь дуу хубуунэйнь ухибууд уреэжэ байна. Приглашаются для поздравления родственники с Чита-Улёта. Цыреновы

Иимэ олон зоной

hайхан угын тулоо

дуурэн хэшэгтэй

Мунхэ нэрэтэй

Шэнэ ургасын шэмэ

Шэнгэн эдеэнэй дээжые

Эрдэнийн зуйл мэтэ

Духаряаемнай оёортонь хурэтэр баряад лэ уугыт даа.

 

12) Хэбэд номхон Хэжэнгэм

Хэзээш минии зурхэн соо гээд лэ

Хэжэнгэhээ ерэhэн Д.Г. нагаса абгайнайнь ухибуудтэ угэ угэнэбди.

 

13) Слово предоставляется ещё одному клану родственников Б-Д.С. Это семья Бальжинимаевых из Улан-Удэ

 

14)

Уни сугтаа худэлhэн

Унэн нухэд олоороо

Унгэ буриин газарhаа

Уреэл хэлэхэ хусэлтэй ерээд байна

Слово предоставляется бывшему директору МКЛ, директору, с которым проработали 15 лет, это Гомбожап Базаровичу и Анне Бальжинимаевне, а также

Греховым Анотолию Леонидовичу и Татьяне Викторовне

Татьяне Жамьянцыреновне

Соелме Бальжинимаевне

8) Для поздравления приглашаются друзья семьи. Это

Намжиловы Цырен Цыденович и Светлана Николаевна

Цыбиковы Мунко Цыренович и Лидия Хамаевна

Цыденовы Галина Цыденовна и Владимир Цыбикжапович

Друзья семьи слов не жалея

Поздравить хотят вас в сей день юбилея

 

15) А также слово предоставляется ещё одному блоку друзей семьи:

Димид Арабжаевна

Гарма-Ханда Арабжаевна

Мунко Эрдынеевич и Цырен-Ханда Гарманевна

Дамдин Базарович с супр. Натаьей Бадмаевной

Ёндон Базарович и Надежда Бадмаевна

Батуев Дагба Базардашивич и Чимит-Ханда Пунцыковна

 

16) Соседи

Дашиев Бадра с супругой Даримой Дашинимаевной

Галкина Полина Николаевна

Йочис Лев Львович и Вал. Дмитриевна

Мункуевы, Долгорова, Красновы, Первушины, Минневы

 

17) Дэльбэ тэниин задарыш,

Сэсэг залу наhамнай

Урган хугжэн hалбарыш

Ууган тоонто Яруунамни.

Сэсэг залуу наhанайнь hулдэ болохо

Сугтаа hураhан однокласснигуудтань угэ угтэнэ.

Дондоков Ц. б. и Цыбикжаб Цыбиковна

Цыденов Ю.С. и Ц. Б.

Базаровы Д.Ч и Цыбик Цырендоржиевне

Галине Цыбиковне

Цыдыповы Базар Дугарович и Св.Мажиевне

Анатолий Дымбрыловичу и Татьяне Сандановне

Сэсэгме Базардашиевне

Гэлэгме Соголовне

Тамара Батуевне

 

 

 

 

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

472 комментария на “Бадмарага

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>