Аяншалга

Япони-Наран уласаар аяншалга

Япони-Наран уласаар аяншалга

Август соо 6 хоног Вакаямын университетэ hурадаг басаганда айлшалжа ошоод ерэбэб. Улан-Удэhоо Улан-Батор хурэжэ, тэндэhээ Кореан Эйр гэhэн томо Боинг гэhэн самолётто hуужа Солонгос, hуулдэнь Осакын аэропорт Кансай хурэхэдэм, басагамни угтажа байба. Хонсю гэhэн ольтирог дээрэ оршодог Вакаяма хото холоhоо…