Яруунаһаа амаршалга

Амар сайн, арад зон!

Сэнхир уһата Ярууна нютагайнгаа

Сэгээн ягаан хада уулануудһаа,

Баранһаа үндэр Баян-хаанһаа

Бархагар шулуута Буурал-баабайһаа

Сагаан үбгэнһөө, Боршогор хадаһаа

Сагаан хуһата Дархита үндэрһөө

Заха холын замби гэгдэһэн

Зандан Жуута Ярууна нютагһаа

Амар мэндыемнай тогтоожо хайрлыт.

Нютагайнгаа солото зоной нэрэ дурдая.

Молон багша

Боршогорой лама

Эрдэнийн соржо

Хамба лама ябаһан Мүнхэ Сыбиков

Хамба лама ябаһан Жамьян Шагдаров

Эмшэ лама Дашанима Доржиев

Буряадай уран зурааша Сэрэнжаб Сампилов

Үльгэршэн Рэгзэн Эрдэнийн

Согто Номтоев

Эсэгэ хүбүүн хоёр Ширап ба Намжил Нимбуевууд

Ярууна нютагһаа гарбалтай Сэнгын Эрдэнэ

Улаан-Баатарай мэр Эрдэнийн Батуул

Буряадай алтан гургалдайнууд Галина ба Татьяна Шойдагбаевууд

Булат Жанчипов

Сыренжап Бадмаев

Тооложо барахаар бэшэ

Таатай олон нэрэнүүд лэ.

 

5 эрдэнеэр

Таа бүгэдэндэ

Түрэл нютагаа

түүрээн магтахамнай

 

5 тоо хүнэй тоо: 5 хурган, 5 зүг (тэгэндэ, баруун, зүүн, урда, хойно), 5 эрдэни шулуун, 5 хушуун мал 5 мэдэрэл гэхэ мэтэ.  5 эрдэни шулуун гэхэдэ (субад мүнгэн, хуба алтан, шүрэ, номин, оюун) буряад зоной эгээл дуратай эрдэни зэндэмэни болоно.

Тиимэһээ нютагаймнай магтаал 5 хуудаһатай:

 • Субад мүнгэн хуудаһан

 • Алтан шара хуба

 • Улаан шүрэ

 • Хүхэ номин

 • Оюу ногоон

Субад мүнгэн хуудаһан

Сагаан үнгэтэй субад мүнгэн арюун нангин зүйлэй тэмдэг болоно.

Сагаан, сагаан, сагаан…

Сагаан эдеэнэй дээжэ, сагаан талын дээжэ. Сагаан ябадалай аялга, сагаан хүсэлэй уялга. Хүнды сооhоо хөөрэhэн хүнгэн сагаан манан, хүндые үргэжэ гараха хүнэй сагаан наhан. Доошоо харан бүхыгыт – хөөhэн сагаан долгид. Өөдөө харан үлыгыт – хүбэн сагаан үүлэд, хун сагаан шубууд.

Шэрүүн Чингисэйхид

Бэртээгүй юм хүлөө

Шэрхи хори-буряадууд

Шэргээгүй үлөө.

Хори угсаатан хуби заяагаа

Наряар сахин баряа.

Хуһан модон сэргэеэ

Хун шубуун гарбалаа

Нангинаар абажа ерээ.

Яруунын туг дээрээ сэнхир хүхэ дайдада өөдөө һэбиһэн сагаан хун шубуун зураатай. Сэнхир хүхэ үнгэ – тэнгэриин, Яруунын сэл хүхэхэн нуурнуудай тэмдэг гээшэ. Өөдөө шуумайһан хун шубуун – хори буряадай эхэ, ерээдүй һайхан сагые тэмдэглэнэ. Сэнхир хүхэ дайдада 5 үнгын хадагууд зураатай: хүхэ – тэнгэри, уһан; шара – наран; сагаан – һүн сагаан сэдьхэл; улаан – гал гуламта; ногоон – газар тэмдэглэнэ. Дээдэхи хоёр үнгэниинь хүхэ номин тэнгэридэ шара наран; доодохи хоёр үнгэ халуун шуһата амитанай улаан үнгэ ногоон юртэмсэдэ байна гэһэн удхатай. Тэгэндэхи сагаан үнгэ хоёр юртэмсые хубаажа, тэнсүүри үгэнэ. Туг хоёр жодбонтой, жодбон муу юумэ дүтэлүүлхэгүй гэһэн тэмдэгтэй.

            Хуба алтан хуудаһан.

Богдо Зонховын шабинарые «шара малгайтан» гэдэг байhан.

Тиимэһээ хуба алтан хуудаһан соомнай Эгэтын дасан ба Зандан-Жуу ороно.

Шэхэр далай нютагтай,

Шэгэмуниин шажантай,

Бага ехэ нуурнуудтай,

Бурхан Буддын шажантай

Эгэтын ехэ дасантай

Зандан-Жуу шүтөөнтэй

Бадмахан лёнхобоор бүрхөөгдэнхэй

Байгаахан Яруунын юртэмсэ.

Оюу ногоон хуудаһан 

Ногоон yнгэ газар дэлхэйн, ой модоной yнгэ. Тиимэһээ ногооноор зураглагдаһан Яруунын гайхамшагта байгаалиин дэнзэ болохо Түрхэл һайхан нютаг тухай видео харагты.

Аймаг ехэ Яруунын

Адууһа малнуудаа атарлуулдаг

Хүбшэлиг хоймор

Хизааргүй зэрэлгээтэ тала.

Түмэн адуунай

Туруунай түбэрөөнһөө хүнхинэһэн,

Торгон дэлһээр

Тугуудые зохёожо хиисхүүлһэн,

Туургата буряадай

Тулга, сэргэеэ тодхоһон анханай бууса.

Хун шубуудай, галуудай ганганаа зэдэлүүлһэн

Хүлгүй сөөрэм Түрхэлэй нуурай эрьедэ

Халуугаар амилһан халюурма зэрлиг оршондоо

Хүлэг эрдэниие азарга һүрэгөөрнь арьбадхаал.

Тоонто нютагтань хамба лама Мүнхэ Сыбиковай.

Толорон үндыгөөл нангин субарга.

Ашатын буян хэтын хэтэдэ энэ дайдаар дэлгэрбэй!

 

Хүхэ номин хуудаһан.

Буряад зон хyхэ yнгые ехэ yлзытэй yнгэ гэдэг. Хүхэ номин хуудаһандамнай 3 Ехэ Ярууна, 33 Гулбайн нуурнууд ороно. Үнэхөөрөө Яруунын дэбисхэр дээрэ 10 ехэ, 200 бага нуурнууд бии юм.

Набтархан хадынгаа саанаһаа

Наранай шагаажа гарахалаар

Ялбалзан долгинууд миралзаад

Яруунын аршаанууд салгидаа.

Дархитын саахануур наранай

Далдахан орохын хирэндэ

Миралзан долгиёо зогсоогоод

Мэлмыһэн нюдэншүүл Яруунам.

33 гулбай

3 ехэ Ярууна

Хүхэ сэнхир нуурнууд

Хүбөө татаа захагүй

Энэ һайхан юртэмсэ

Элдин сагаан Ярууна.

 

Улаан шүрэ хуудаһан

Улаан шyрэ буряад зоной шэмэг зyyдхэлэй гол шулуун болоно. Гал, наран, шyрэ ажамидаралай тэмдэг гэhэн yлзытэй.

Улаан үнгэ баһа һэргылэгты гэһэн тэмдэг. Мүнөө үедэ буряад сэдьхэлэеэ, буряад хэлэеэ алдаха туйлдаа ерээд байһан бидэ хадаа бүхы шадалаараа эхэ хэлэнэйнгээ хии мори дээшэнь хиидхүүлжэ ябаял даа.

Тиимэһээ манай улаан шүрэ хуудаһан соо бүхы һайн юумые бэедээ шэнгээһэн буряаад хэлэмнай ороно.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

16 306 комментария на “Яруунаһаа амаршалга

 1. Georgeoex

  Для нас важно, чтобы пользователи CryptoTab были уверены в нашей надежности и безопасности своих средств. Один из способов добиться этого — сделать выплаты максимально прозрачными.
  Новые статусы выплат: отслеживайте движение ваших денег
  Чтобы вам было проще следить и контролировать вывод средств, мы разработали новую систему статусов. Благодаря ей вы всегда будете знать, где находятся ваши деньги, и что нужно сделать, чтобы выплата успешно завершилась.
  Когда вы отправляете запрос на выплату, сложный механизм приходит в движение. Прежде чем добытая криптовалюта окажется в вашем BTC-кошельке, запрос проходит три этапа:
  — Подтверждение пользователем
  После отправки запроса на вашу электронную почту будет выслано письмо со ссылкой для подтверждения. Это необходимо, чтобы мошенники не отправили ложный запрос от вашего имени.
  — Проверка модератором
  Модераторы CryptoTab проверяют запросы, чтобы отсеять мошеннические и подозрительные. Чаще всего проверка происходит автоматически, так что долго ждать не придется.
  — Запись в блокчейн
  После подтверждения модератором запрос на перевод средств отправляется в блокчейн. Сведения о транзакции записываются в блокчейне, и биткойны отправляются на ваш счёт.

  Небольшие задержки возможны на каждом этапе, но благодаря новой системе статусов вы всегда будете знать, где сейчас находятся средства.
  Вам больше не придется гадать, где деньги и почему они ещё не на вашем счету
  Перейти по ссылке: http://bit.ly/2OOmu60

 2. Edwardorata

  Все для дома и ремонта! http://35stupenek.ru/ — Комплектующие для лестниц, двери межкомнатные, перила для лестниц, мебельные щиты, балясины для лестниц, деревянные плинтуса, погонажные изделия, имитация бруса, резные деревянные картины, ступени для лестниц. Поможем с доставкой в любой регион!

 3. Waynebophy

  Влагомеры нефти производят замеры комплексного сопротивления водной эмульсии нефти, которая протекает по датчику. Само значение комплексного сопротивления находится в неразрывной связи от количества воды. Эту взаимосвязь рассчитывает специальный контроллер и выдает результат.

  Вообще, влагомеры нефти могут работать, используя один из трех методов измерения:

  — диэлькометрический метод,
  — микроволновый метод,
  — оптический метод.

  Также существуют комбинированные приборы, но методика работы, в любом случае, от этого не изменяется.

  Итак, Диэлькометрический метод измерения – суть метода состоит в том, что диэлектрическая проницаемость эмульсии прямо пропорциональна содержанию воды в ней. Электрод преобразователя, в зависимости от количества воды, изменяет емкость нагрузки, в результате чего изменяется частота выходного сигнала. Особенностью приборов, использующих данный метод, является то, что они способны работать при содержании не более 60% воды в нефти.

  Микроволновый метод измерения базируется на том факте, что нефтяная эмульсия способна поглощать микроволновое излучение. Процесс измерения проводится в два этапа: сперва, измерительный и эталонный генераторы волн прибора настраивают на одну частоту, а после заполнения датчика нефтяной смесью, производят повторную настройку. Разница, между значениями настройки до и после наполнения чаши датчика, и служит мерой влажности. Такая мера, по специальным графикам, может быть переведена в относительные показатели (процентные значения). Микроволновым является потоковый влагомер нефти МВН-1,3.

  Суть оптического метода состоит в том, что водонефтяная смесь проверяется на просвет, т.е. измеряются её оптические свойства (светопропускание).

  Как правило, влагомер нефти конструктивно состоит из первичного преобразователя, в котором находятся датчики, а также, блока для обработки и вывода данных.

  Влагомер сырой нефти ВСН-ПИК. … Влагомер ВСН-2-ПП поможет организовать внутри- и межпромысловый учет нефти (на узлах оперативного и бригадного учета нефти), оптимизирует процесс подготовки нефти, сэкономит… — https://perm.neftel.ru/vlagomer-nefti-vsn-2-pp

  По сфере применения, влагомеры нефти принято разделять на три группы:

  1) Поточные влагомеры нефти – предназначаются для использования при подготовке нефтесырья перед переработкой, а также в системах последующего контроля качества. Работа поточных влагомеров строится на измерении сопротивления эмульсии нефти, проходящей через прибор. Сопротивление при этом зависит, непосредственно, от содержания воды в нефти и нефтепродуктах. Поточный влагомер предназначается для постоянного проведения измерений в автоматическом режиме, без участия человека.

  Примером поточного влагомера является влагомер сырой нефти серии ВСН-2 и полнопоточный влагомер сырой нефти ВСН-2-ПП. Также поточным является влагомер УДВН-1ПМ, который можно было бы отнести к лабораторным, из-за высокой точности получаемых результатов.

  2) Лабораторные влагомеры нефти – предназначаются для применения в научных лабораториях для максимально качественного анализа образцов нефти в целях контроля её качества. Такие измерения проводятся специально для определения уровня качества нефти, которая отправляется от нефтедобывающей компании заказчику. Лабораторным является влагомер нефти УДВН-1Л.

  3) Мобильные влагомеры нефти – по сути, это те же лабораторные влагомеры, однако, обладающие встроенным автономным питанием от аккумулятора. Такие приборы хорошо подходят для проведения измерений в «полевых» рабочих условиях.В качестве примера мобильного прибора приведем влагомер нефти УДВН-1ЛМ.

  Таким образом, для оперативного замера содержания влаги в жидких углеводородах могут быть использованы различные виды влагомеров нефти. Влагомеры экономичны, надежны, просты в эксплуатации и абсолютно безопасны, поскольку не требуют применения какой либо химии. Влагомеры нефти – это универсальные приборы, поскольку, сфера их применения не ограничивается только сырой нефтью. Такие приборы могут быть использованы для замеров влажности трансформаторного, моторного, турбинного масел в энергетике, морском и речном транспорте.

 4. zigzagwiki

  ZigZag.WiKi

  Это уникальный каталог с поиском по Telegram группам и телеграм каналам.

  В каталоге вы всегда сможете найти нужную вам группу, канал в телеграм, найти нужное сообщение из телеграм группы или телеграм канала телегам.

  Не нашли в поиске что искали, мы с радостью примем от вас ссылку на канал или группу для включения их в поиск.

  Если вы админ телеграм канала, телеграм группы или вы магазин и у вас есть группа в телеграм, канал в телеграм вы так же можете разместить свой магазин в раздел магазины!

  Регистрируй свой магазин, телеграм группу или телеграм канал и зарабатывай!

  Более подробную информацию вы с можете узнать на сайте https://zigzag.wiki

 5. Georgenzu

  Как использовать компьютер с умом? Заставьте его добывать криптовалюту! CryptoTab Браузер — это самый быстрый способ начать ваш путь в мире майнинга. Браузер уже настроен и готов к использованию — просто скачайте и установите!
  Перейти по ссылке: http://inx.lv/QG5M

  @CryptoTab=good19283875

 6. Harrygaist

  Обзор хостинга VDSina. Характеристики и условия работы. Тарифы и услуги. https://t.co/jyfzzWgsdQ

  Одним из ключевых моментов при подготовке к реализации интернет-проекта является анализ роботы хостинга, на котором останавливается выбор. Исходя из вышеизложенного, проведем обзор-анализ хостинга VDSina

 7. Arleneyahal

  Привет мои хорошие.
  Можешь называть меня Марина.
  Познакомлюсь с мужчиной для встречи. Приеду к тебе на район или встримся у меня. Живу в соседнем подъезде.

  Подробнее

 8. CarmenDanny

  Похудеть за 3 недели ! Период: 3 недели Имя: Даниэль Филипс : Применение БАД https://preparation.su/proshaperx.html — Похудеть за 3 недели ! ProShape RX использует уникальный подход к потере веса.

 9. novostroyka63Dab

  Строительство фундамента

  Создание дома вашей мечты — это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента — это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

 10. RobertGok

  юные сучки бляди , размещенные на нашем ресурсе, настолько прекрасны, что выбор будет сделать совсем не просто, но выбрав самую развратную красотку-путану, она воплотит в реальность самые смелые сексуальные фантазии.

 11. Josephjeaph

  Мебельный щит оптом от производителя! https://ekolestnica37.ru/ — Высококачественный мебельный щит из массива сосны, бука, дуба, ясеня, березы! Современное Итальянское оборудование, профессиональные мастера. Упаковка в пленку, поможем с доставкой в любой регион России! Скидки оптовикам!

 12. MichaelAccup

  Madurai is an energetic, ancient city on the Vaigai River in the South Indian state of Tamil Nadu. Its skyline is dominated by the 14 colorful gopurams (gateway towers) of Meenakshi Amman Temple. Covered in bright carvings of Hindu gods, the Dravidian-style temple is a major pilgrimage site. Millions attend the processions and ceremonies of April’s Chithirai Festival celebrating Meenakshi and Lord Vishnu.

  Madurai

 13. Charlesinsic

  Жизнь с запущенным раком простаты может быть подавляющей. Важно понимать как болезнь, так и ваше лечение, чтобы вы могли принимать активное участие в принятии решений о вашем лечении.
  Если уровень простат-специфического антигена (ПСА) постоянно повышается во время лечения, которое снижает уровень тестостерона, это может означать, что ваш рак простаты прогрессирует. Прогрессирование означает, что рак ухудшается или распространяется.

  Когда это произойдет, ваше лечение может измениться. Вот почему ваш врач может назначить XTANDI — лечение, которое может помочь замедлить прогрессирование.

  энзалутамид купить

 14. Thomascoorn

  Antidetect browser is a software innovation with unique methods that change fingerprints in a natural way and remain undetectable to online tracking services. Easily bypass fingerprinting and skip over sms verification from major big data companies like Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc.

  Th tool incorporates 12 independent modules that will change the fingerprints of your computer.
  Not spoofing — It will not be detected as spoofing because the fingerprint is changed at hardware level and looks natural.
  Unlimited configurations — Create unlimited browser configurations. Each new browser will have non-unique Canvas prints, WebGL, fonts, etc.

  https://www.nofingerprinting.com — Download here Because Privacy Matters. Now for a limited time with 10% discount, available only on Nofingerprinting.com. (discount code for Ivanovation.com)

 15. NikaRamesodo

  В эру клипового мышления врождённый темпоритм человека усиливается в разы, и охота неизменного обновления может достичь вашего пика. Ежедневно хочется носить новую одежду, пробовать новую пищу, разглядывать новейшие кинофильмы. И, естественно, подобное касается и мира секса онлайн. У всех абсолютно имеются любимые онлайн порно видео, актрисы и студии, но непрерывный просмотр одних и тех же видеоматериалов довольно живо начинает надокучать и и вовсе нервировать. В очередной раз, заглянув на сайт, хотелось бы видеть новоиспеченные лица и локации. И мы всегда готовы удовлетворить ваш поисковый запрос! Почти каждый день и каждую ночь, мы расширяем нашу видео-галерею и прибавляем свежайшие интим видеоролики, чтобы вы ни разу не заскучали и утоляли всю свою потребность новизны. Мы мониторим все самые свежие порнографические новинки, дабы они с пылу с жару попадали на ваши странички и вы, одними из первых, имели возможность насытиться просматриванием наиболее фрешового и безвозмездного порно контента. Вместе с нами вы никогда не испытаете ощущенье вторичности и вялости от однотипных видеозаписей. Мы всегда обновляемся, для того чтобы наши посетители выявляли для себя современные грани и развивали всю свою порно эрудицию.
  Путь к эротическим в два кликов и дополнительно без регистраций
  Мы уверены в том, каким способом расчетливо вы имеете отношение ко собственному неоценимому свободному времени и потому убивать его на излишние события стало бы крайне неверно. На пути к требованию изучения нирваны будет дразнящий камень преткновения — это конечно принудительная регистрация на сайте. Эта условная процедура превращается в настоящую пытку, при этом глаза уже набрались кровью и стремлением окунуться в море безвозмездных эро видеоматериалов. В такие моменты осмотры порно сайтов начинает быть похожим на поездка в ЖКХ, наполненный длительными и грустным заполнением бумаг. А ведь ничто так же сильно не утомляет, как обыденная писанина. По этой причине мы захотели избавить вас от подобной участи. Доступ к нашим видеоматериалам вы можете легко получить сразу, всего только войдя на вебсайт. Никакого указания почты и введения секретных паролей, исключительно просмотр лучшей порнушки! Поэкономленное время безопаснее тратить на изучения всего массы имеющихся у нас видеороликов. Но если же у вас есть в запасе незанятые минуты, то тогда, конечно, возможно зарегистрироваться, чтобы иметь возможность сообщать по секрету личными мыслями об видео в комментах. Мы даём вам свободу действий, а это, как нам может показаться, самое главное условие
  Гораздо лучшее порно это теперь многогранное порно
  Воротившись к статистике, можно сделать выводы, что много пользователей залетают к нам без малого ежедневно. При этом ускоренном посещении зрителя всё тяжче удивить. Чтобы наши постояльцы не махнули рукой вместе со словами: не впечатляет, подобное я предварительно лицезрел, мы добавили на наш портал наиболее пятидесяти любых групп категорий. Когда вы раздумываете, что замечали уже практически всё, то советуем поподробнее освоить любую из них. Порно мир чрезвычайно многосторонен и мы стараемся обличить все его границы ради вас. Здесь вы лично сможете найти сношения в его более нежданных проявлениях и ракурсах, а также увеличите сферу своих сексапильных запас знаний.
  Великое число жанров облегчает поиск занимающего вас, в частности в этот момент времени, порно. Вас возбудила облик красивой помощницы шефа? На нашем проекте вы можете найти огромную подборку видео с страстными секретаршами. Вас оживляет одна мысль о порно на свежем воздухе? Наиболее 300 видео уже дожидаются вас. Мы подготовлены удовлетворить безусловною всякий ваш запрос https://sexmobila.com . Мы надеемся, вы в свой черед готовы смотреть от мала до велика нашу коллекцию отборочного порно в хорошем качестве и сейчас же приступите к ознакомлению и изучению свежего материала
  Высокопрофессионально, восхитительно, отлично
  В былые времена преобладала реальная эпоха недостачи на видосах порнографического направления. Катушки с сексом втихомолку передавались из рук в руки и бродили от одного видика к другому. Тогда различная сцена, абсолютно любой кадр с элементами эротики являлся на вес золота, и сам факт лицезрения сходного призывал неслыханную веселье. Естественно, в то время любозритель не был разборчив и прикрывал глаза на различные неисправности в нашем формате видеороликам. Срывы на экране, плохое качество записи или даже быстрые вкрапления темного дисплея воспринимались, как подобающее и даже как необходимая доля просматривания редкостного материала.

 16. NorvezhskiyDomdit

  Добрый день!
  Норвежский дом – новые тенденции малоэтажного строительства частных домов и бань.
  Без шуток. Действительно на вашем участке можно построить дом, баню или дом-баню всего лишь за 1 день.
  Дело в том, что строительство дома, бани или дома-бани на заводе займет от 30 дней.
  Цена просто смех! Дешевле, чем 1 комн. квартира. Скажу больше, обмана здесь нет и это не маркетинговая фишка. Реально можно построить норвежский дом дешевле, чем купить квартиру.
  Конструкция стен, потолка и пола очень теплая, теплее, чем из обычных материалов. Сэкономите на отопление.
  Строительство 100% качественное без брака, с соблюдением всех строительных норм и технологических процессов.
  Если вас заинтересовало:
  Норвежская архитектура деревянных домов
  Можете смело остановить дальнейшие поиски. Потому что производитель дает гарантию на дом, баню или дом-баню!
  До новых встреч!

 17. LarryFaift

  A new company in which over half a year more than 6 million people have registered. https://crowd1.com/signup/evg7773 Profit comes from the shares of the world’s largest gaming channels. Gambling, mobile share with us 50%. Passive and active income

 18. Lorenzogew

  Essay is a really remarkably cost-effective essay crafting support. Get the custom made essays created in time, and Confirmed first-rate grades together with the most affordable charge.
  best custom essay

 19. Alexrat

  доска обрезная цена за куб, доска обрезная в челябинске цена, паркетная доска ясень, доска обрезная сухая цена за куб,
  доска ольха сухая, мебельный щит из ольхи, щит ольха, доска дуба сухая обрезная, вагонка липа для бани цена за м2,
  террасная доска узкая, доска сухая строганная цена за куб, автопогрузчик бу цена, вагонка ольха для бани купить,
  доска сухая сосна цена, доска обрезная сухая цена купить, брус обрезной цена за куб, купить куб обрезной доски,
  доска обрезная клен, дуб доска обрезная сухая цена, доска дубовая обрезная сухая, строганная доска цена за куб,
  доска обрезная 25 купить, мебельный щит из дуба, поддоны 1 сорт, комод из массива ясеня
  http://drevtorg.ning.com/main/search/search?q=%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&page=2

 20. Georgeanapy

  HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 21. Josephjeaph

  Мебельный щит оптом от производителя! https://ekolestnica37.ru/rossiya-moskva — Высококачественный мебельный щит из массива сосны, бука, дуба, ясеня, березы! Современное Итальянское оборудование, профессиональные мастера. Упаковка в пленку, поможем с доставкой в любой регион России! Скидки оптовикам!

 22. Justinnah

  HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 23. MichaelPof

  HoOkAh MaGic наш официальный бренд
  Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
  и возможно приобрести кальяны и всё для них.
  Доставка по всей России
  Бесплатная консультация
  Отправка в день заказа
  Персональные скидки
  Строго 18+

 24. GlennaLah

  house cleaner
  Service Cleaning Staten Island was created in 2012 with a clear task: to perform a highly professional cleaning services in friendly manner that is not only which not just delights and satisfies all ours client! With deep cleaning, our employees cleansing elements refrigerator in the house . Competent employees «Cleaning Service» always ready decide varied problem, associated with guidance order. You always can call in «Cleaning Service» — our employees to the conscience cope with the work of any volume. Our Created Cleaning the holding located give you any help and solve this a problem! Our firm we carry out cleaning services(MAIDS DOWNTOWN) exclusively by means of eco-means, they absolutely safe and not even litter environment atmosphere. This the specialized company Williamsburg presents large set service on cleaning, you left only to choose the right, appropriate to you type of cleaning, and contact to our company for professional help. In our the company hourly work employee. This a highly large cleaning , that will leave your family hearth spotless . Regardless on , moving you or not Clean Master can be there to help to bring your personal old or new house exemplary appearance.We have involved only qualified masters, having the required practical experience. CLEANING MASTER Bococa apply excellent, not harmful detergents and scouring materials, reliable, professional and high quality equipment.Our organization provides services for cleaning — professional (industrial) cleaning. Cleaning famous company Clinton Hill- carries out production activity on cleaning.

 25. GordonBlign

  бартож омега бест, omega hyip, omega bartosz nafalski, bartosz nafalski scam, omega bartosz nafalski, Бартош Нафальский, omega bartosz nafalski, Omega best piramida, Omega best piramida, bartosz nafalski scam

  https://omega.best

 26. Jamessnoks

  Mumbai is the capital city of the Indian state of Maharashtra. According to United Nations, as of 2018, Mumbai was the second most populous city in India after

  Mhatma

 27. JerryCam

  Знаете ли вы?
  Потомок наполеоновского генерала стал Героем Советского Союза.
  Предок вождя революции участвовал в управлении долгами Российской империи.
  Китайскую пустыню засадили лесами и открыли там фешенебельный курорт.
  Будущего чемпиона Европы по боксу в детстве одновременно дразнили «хохлом» и «москалём».
  Старейшую в России организацию реставраторов велено было выселить и уплотнить.

  arbeca

 28. Geraldgaump

  omega scam, омега бест пирамида, omega bartosz nafalski, omega, бартож омега бест, omega best scam, bartosz nafalski, bartosz piramida, bartosz nafalski, omega scam

  https://omega.best

 29. Shannonstarm

  Современный мир не оставляет свободного времени на такую базовую потребность как сексуальная жизнь. Скучная, трансформирующаяся больше в рутинные обязанности, а не нормальные отношения молодых людей или семей. Если страсть угасла, определенно ее пора разнообразить. В этом вопросе определенно помогут специальные инструменты, которые можно найти в сети.
  — Sex-игрушки для молодых людей: кнуты и плетки, насадки, стимуляторы, безремневые страпоны и др.
  — Женские секс-товары: вибраторы, пробки, стимуляторы без вибрации, шарики, цепочки, фистинг, вибронаборы и др.
  — Sex-игрушки для мужчин: вакуумные помпы, массажеры простаты, насадки, удлинители, эрекционные кольца, куклы и др.
  — Специальные инструменты для сексуальных развлечений: подушки, качели, мебель, сувениры, антисептики и др. например
  Применяя товары подобного свойства рекомендуем обращать внимание на надежные интернет-магазины. К примеру, магазин Intim-shop поставляет товары конфиденциально в полностью закрытых пакетах. На все товары представлены сертификаты, полный контроль кофморта и безопасности.

 30. JerryCam

  Знаете ли вы?
  Битву русских дружин и монголо-татар возле леса отмечают сразу в трёх селениях.
  Мама и четверо детей снимают фильмы о своей жизни во время войны.
  Русские мечтали о шапке-невидимке, а древние греки — о кольце невидимости.
  Член Зала хоккейной славы готов был играть где угодно, лишь бы не переходить в тренеры.
  Иракский физрук получил мировую известность под псевдонимом «ангел смерти».

  http://www.arbeca.net/

 31. Edwardhywor

  Не всегда получается открыть официальный сайт маркетплейса Hydra2web. В некоторых случаях он может быть заблокирован провайдером. В этом случае, вам нужно использовать Гидра зеркало, чтобы попасть на сайт и делать покупки в обычном режиме. Зеркало сайта находится на другом хостинге и может иметь другое доменное имя. Список доступных ресурсов всегда можно найти на официальном сайте или тематических сообществах.
  Как оплатить товары на сайте Hydra market
  Подобные ресурсы, включая Hydraruzxpnew4af, принимают исключительно криптовалюту. Это необходимо для того, чтобы иметь максимальную степень анонимности. Ведь крипто кошелек почти невозможно отследить.

 32. Henryimins

  Kolkata (formerly Calcutta) is the capital of India’s West Bengal state. Founded as an East India Company trading post, it was India’s capital under the British Raj from 1773–1911. Today it’s known for its grand colonial architecture, art galleries and cultural festivals. It’s also home to Mother House, headquarters of the Missionaries of Charity, founded by Mother Teresa, whose tomb is on site.

  Kolkata

 33. CarmenDanny

  Объёмный образование почки — Обследование больного https://urolog.com.ru/urologiya/obsledovanie-bolnogo/diagnostika-obemnyih-obrazovanij-pochek.html -Диагностика объемных образований почек Субъективные симптомы, такие как боль, гематурия и пальпируемая опухоль в поясничной области, являются показаниями к Диагностика объемных образований почек Диагностика объемных образований почек

 34. atrorymn

  The cleansing company accomplishes cleansing of areas of different sizes and also arrangements.

  We supply expert independent maid service for personal customers. Utilizing European equipment and licensed tools, we achieve maximum results and also offer cleansing quickly.

  The firm’s professionals offer cleansing with the aid of modern innovations, have unique equipment, and also have certified detergents in their collection. Along with the above advantages, red wines use: positive prices; cleaning quickly; premium quality results; greater than 100 favorable reviews. Cleaning up offices will assist maintain your workplace in order for the most efficient job. Any firm is extremely crucial environment in the group. Cleansing services that can be bought inexpensively now can assist to arrange it and supply a comfortable room for labor.

  If required, we leave cleaning the kitchen area 2-3 hrs after putting the order. You obtain cleaning immediately.

  We offer discount rates for those that make use of the service for the very first time, as well as favorable terms of collaboration for routine customers.

  We supply top notch cleaning for huge enterprises as well as tiny firms of numerous instructions, with a discount of up to 25%.

  Our pleasant team supplies you to get familiarized with favorable terms of teamwork for corporate clients. We sensibly approach our tasks, clean making use of expert cleansing items as well as specialized devices. Our staff members are educated, have clinical publications and also recognize with the subtleties of eliminating complex as well as hard-to-remove dirt from surfaces.

 35. Williamshice

  Профессиональное продвижение сайтов — Гарантированный результат в течении первого месяца! Никакой предоплаты, оплата по факту!
  Свяжитесь со мной через Telegram https://t.me/seogars расскажу подробно!
  Работаю через договор!
  Разрабатываю чат-боты, магазины для Telegram!

 36. LindaAnils

  Особенности ночного сна определяют нашу бодрость в течение всего дня. Хотите быть бодрым? Максимально сосредоточьтесь и обращайте внимание на оборудование спальных принадлежностей. Для любителей комфортного отдыха ночью производители спальных принадлежностей создают отборные товары.
  Вы можете заметить для чего это нужно? С чего это вдруг такая подушка отличается от привычных товаров из ближайшего магазина? Сразу скажем! Всем: материал наполнения, чехлов, орнамент дают возможность делать одеяла и подушки, безупречно повторяющие контуры тела человека.
  Полный каталог элитного постельного белья
  — Противоаллергенные подушки и одеяла — абсолютно аллергенобезопасные наполнители. Натуральные шелк, холлофайбер, пух и др. Перед заказом рекомендуем проконсультироваться с экспертом сайта luxury-vdom.ru.
  — Специальная одежда и принадлежности для сна. Для активной зарядки энергией одежда должна быть соответствующей. Обратите внимание на ночные сорочки, пижамы и футболки для отличного ночного отдыха.
  — Противоалергенное постельное белье представлено известными марками — Christian Fischbacher, Dorbena, Hefel из материалов хлопок, батист, сатин-жаккардов, лен. постельное белье Dorbena
  Увидеть весь список цен и стоимости услуг вы можете в официальном интернет-магазине предприятия. Если вдруг по ошибке это пост-сообщение отправлен не туда, просим перенести в нужный раздел.

 37. SoniaTot

  В зонах общественного пользования необходимо напольное покрытие с устойчивостью повышенному уровню использования. Наилучший выбор в подобных ситуация — это коммерческое покрытие.
  Каталог продукции
  -Покрытия для чистых помещений — представлены торговыми марками Forbo Colorex SD, MURAVYL, Lino Fatra.
  -Покрытия для спортивных учреждений — представлены резиновой покрытием и присутствуют торговые марки Регупол и Rubblex.
  -Сценические покрытия — представлены ковровой плиткой, ковролином, модульной напольной плиткой, промышленными полами и присутствуют марки Forbo, Tarkett, Vertigo. эта модель
  Покрытия решают широкий круг задач в соответствии с потребностями покупателя. К примеру предоставляют стойкость к химически-активным веществам, относительно дешевы, обеспечивают простую уборку.
  Добавочной услугой является кладезь полезной информации по покрытиям для пола и стен и др. Отправляйтесь на сайт организации. Там вся информация рассказано детально. Если это сообщение попало не в тот раздел, просим перенести в раздел, где разрешено размещать такие сообщения.

 38. Josephjeaph

  Качественные препараты для повышения потенции http://viagraorderuk.com Усиление твердой эрекции. Продление полового акта. У нас вы можете купить таблетки Виагра, Сиалис, Левитра и другие мужские и женские возбудители для секса. Доставка анонимная по всей Украине. Вся продукция сертифицирована

 39. EugeneCeady

  ######## FREE #########
  ULTIMATE РТНС COLLECTION
  NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
  DOWNLOAD ALL СР FOR FREE
  =======================
  Description:-> gg.gg/e8ioj
  =======================
  Webcams РТНС 1999-2020 FULL
  STICKAM, Skype, video_mail_ru
  Omegle, Vichatter, Interia_pl
  BlogTV, Online_ru, murclub_ru
  =======================
  Complete series LS, BD, YWM
  Sibirian Mouse, St. Peterburg
  Moscow, Liluplanet, Kids Box
  Fattman, Falkovideo, Bibigon
  Paradise Birds, GoldbergVideo
  Fantasia Models, Cat Goddess
  Valya and Irisa, Tropical Cuties
  Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
  Home Made Model (HMM)
  =======================
  Gay рthс collection: Luto
  Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
  =======================
  Nudism: Naturism in Russia
  Helios Natura, Holy Nature
  Naturist Freedom, Eurovid
  =======================
  ALL studio collection: from
  Acrobatic Nymрhеts to Your
  Lоlitаs (more 100 studios)
  =======================
  Collection european, asian,
  latin and ebony girls (all
  the Internet video) > 4Tb
  =======================
  Rurikon Lоli library 171.4Gb
  manga, game, anime, 3D
  =======================
  This and much more here:
  or —> gg.gg/ezl52
  or —> xtl.jp/?aj
  or —> xor.tw/4pt0y
  or —> v.ht/nCMCF
  or —> cutt.us/Kiet0
  or —> gg.gg/fzk4d
  or —> v.ht/Pap1
  or —> xtl.jp/?Of
  or —> gg.gg/fzl0u
  ######## FREE #########
  ——————
  ——————xrw

 40. webhelp

  Добрый день! Помогите с выбором, сегодня агенство по созданию сайтов

  http://icsoft.md/ разработала редизайн моего сайта webmaster.md. Хотел узнать как считаете, получилось хорошо или плохо? Спасибо за ранее.

 41. JamesduB

  seungri [url=https://www.datanumen.com/service/flash-drive-recovery.htm]seungrichannel news asia[/url]

  [url=https://www.datanumen.com/excel-repair/]terrorist attack[/url]

 42. CarmenDanny

  Половый член Они получили наибольшее распространение в быту, т — Сексуальность человека базируется в основном на том, как он переживают и выражают себя сексуально.Физические и эмоциональные аспекты сексуальности включают отношения между людьми, которые выражаются через глубокие чувства или физические проявления https://sexpreparat.ru/azbukasex/cs4-c -Медицинские методы лечения преждевременного семяизвержения Медицинские способы Хлорэтиловые блокады

 43. MichaelPof

  #Hookahmagic
  Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
  Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
  Строго 18+

  Какой кальян купить новичку?
  Если это первая покупка, то лучше начать с более простых моделей. Это изделия со средней высотой (70 см) и одной насадкой. Количество труб влияет на работу устройства. Это будет трудная задача.

  Очень важно обращать внимание на материал шахты. Чем он прочнее, тем дольше прибор прослужит. Срок службы устройства минимум на 10 лет.

  https://h-magic.su/tabak
  Рекомендуется обращать внимание на внутренний диаметр шахты. Он должен быть минимум 12 см.

  Можно рассмотреть также электронные изделия. Они компактные и простые в использовании. Безопасный дым. Его можно курить (парить) даже в общественных местах. Что касается его вкусовых качеств – они ничем не уступают традиционным устройствам. Какой электронный кальян купить лучше? Самый распространенный гаджет – площадь Sturbuzz.

 44. Josephjeaph

  A new company in which over half a year more than 9 million people https://crowd1.com/signup/tatyanaflorida have registered. Profit comes from the shares of the world’s largest gaming channels. Gambling, mobile share with us 50%. Passive and active income. Viber/WhatsApp +12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

 45. StephenAgopy

  [url=http://1541.ru/cms/reklama.php]Живу в интернет рекламе с 1993 г. Реклама в Adwords, Яндекс Директ, YouTube, Facebook, instagram — Отстой на 99,9%. Pinterest — это Круто! Создан для реальных продаж в Etsy, amazon, ebay, shopify и т.д. Цена от 400 usd за месяц[/url]

 46. Justinnah

  Ищите Нас…

  #Hookahmagic

  В настоящее время стало очень популярным курить кальяны. Это ему объяснение. Во-первых, кальян помогает снимать стресс. Во-вторых, люди, которые отказались от обычных сигарет или находятся в процессе отказа, используют кальян в качестве замены вредной привычки.
  Приобрести кальян, аксессуары, табак для кальяна дешево можно в специализированном магазине. Продавцы консультанты всегда помогут подобрать лучший вариант. Но не все специалисты смогут ответить на главные вопросы курильщика: «Какие виды кальяна бывают?», «Сколько можно курить по времени?», «Почему иногда болит голова от кальяна?» и так далее. Всё это будет описано ниже в статье.
  Какие бывают кальяны
  В определенных барах персонал обычно начинают свой разговор с фразы: «Какой табак для кальяна вы бы хотели выбрать?». Но никогда не спрашивают какой кальян человек хотел бы покурить. Многие курильщики считают, что самое важное в таком процессе только лишь табак. Сами же кальяны обычно различают только по цвету и остальным внешним признакам. Курение могут испортить и другие факторы.

  https://h-magic.su/уголь

  К таким можно отнести:
  Бренд кальяна;
  Материал изготовления;
  Способ забивки;
  Размер колбы.

  Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
  Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
  Amy,Tortuga,Alfa Hookah…
  Строго 18+

 47. Georgeanapy

  #Hookahmagic
  Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
  Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
  Строго 18+

  Кальянный бренд Фараон давно завоевал сердца ценителей кальянной культуры вариативностью моделей кальянов,
  приемлемым качеством и низкой ценовой политикой. Именно эти факторы играют главную роль в истории его успеха. Не упускайте очевидную выгоду и вы! Заказывайте кальян Pharaon (Фараон) 2014 Сlick в интернет-магазине HookahMagic и оформляйте доставку в любой регион РФ. Мы гарантируем быструю доставку и высокое качество предоставляемой продукции.
  https://h-magic.su/tortuga
  Удачных вам покупок!

 48. CarlosRes

  [url=http://1541.ru/cms/crowd1.php]Проект N1 Crowd1 — Нас уже 9 миллионов! Присоединяйтесь. Активный и пассивный заработок. Мы в Alexa на 1-м месте А ген. директор орифлэйма Johan Westerdahl перешел к нам в проект![/url]

 49. Ksubadly

  Победили ли мы заразу короновирусную?

 50. NorvezhskiyDomdit

  Всем привет!
  Норвежский дом – новые тенденции малоэтажного строительства домов и бань.
  Это не шутка. Действительно на вашем участке можно построить дом, баню или дом-баню всего лишь за один день.
  Суть в том, что строительство дома, бани или дома-бани на заводе занимает от 30 дней.
  Цена просто смех! Дешевле, чем 1 комн. квартира. Скажу больше, обмана нет и это не маркетинговый трюк. Реально построить норвежский дом можно дешевле, чем купить квартиру.
  Конструкция стен, потолка и пола реально теплая, теплее, чем из традиционных материалов. Будете экономить на отопление.
  Строительство 100% качественное без брака, с соблюдением всех строительных норм и технологических процессов.
  Если вы заинтересовались:
  Норвежские дома под ключ СПб
  Можете смело остановиться на своем выборе. Тем более на дом, баню или дом-баню есть гарантия от производителя!
  Всем пока!

 51. Raymondvelaw

  [url=http://1541.ru/cms/crowd1.php]Проект N1 В МИРЕ млм Crowd1 — Нас уже более 10 миллионов! Присоединяйтесь! Активный и пассивный заработок. Мы в Alexa на 1-м месте[/url]

 52. NatashaLam4381

  XEvil обходит любую капчу, включая Google ReCaptcha ;)

  Обход бесплатно и быстро captchas Гугла, Yandex, Facebook, ВКонтакте, Bing, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia,
  а также свыше 12000 других видов captcha,
  с высокой скоростью — 100 изображений в секунду, и точностью — 80%..100%.
  В XEvil 5.0 реализовано подключение любых SEO/SMM программ — XRumer, GSA, ZennoPoster, VKBot, A-Parser,
  и многих других. Доступна абсолютно бесплатная демо-версия. Заинтересованы? см. в Ютубе «XEvil»