Зүг шэглэл

Зүг шэглэл. Оршон тойроной юртэмсэ дүрбэн зүг, гурбан шэглэлһээ бүридэнэ. Хэр угһаа хойшо хүн түрэлтэн дүрбэн зүгэй урда һүгэдэдэг байһан. “Мэньелэн Мэргэн” гэһэн үльгэр соо Мэньелэн луугаа хатан “дүрбэн зүг, дүрбэн шэгшэг, найман зүгые хаража мүргэл хэнэ”.

“Урда зүгтэ орьёл үндэр уула,

Хойто зүгтэ Хангил сагаан байса

Зүүн зүгтэ зүгөөргүй ехэ үргэн тала

Баруун зүгтэ бар хүбшэ тайгатай дайда” гэжэ “Хүхэлдүүр Мэргэн” гэһэн үльгэр эхилнэ.

Урда зүг, һайн, нангин, бурханай зүг гүүлэхэ үлзытэй. “Следы культа солнца и луны можно усмотреть в обычае бурят ставить юрту дверью к югу, хотя на первом плане, по-видимому, стоял инстинкт самосохранения, защита от холодных северных ветров” (Шаракшинова, 1980, 43). Эдэй тэнгэри урда зүгтэ байдаг. Энэ тэнгэри сагаан эдеэ үргэлтэй, Бисман тэнгэри гэжэ нэрэтэй. Бисман тэнгэри ондоогоор баян хэшэг үгэгшэ Намсарай бурхан гэгдэдэг. ”Бии гэхэдэ Бисман тэнгэри баярлаха, үгы гэхэдэ үхэдэл шүдхэр баярлаха” гэдэг.

Баруун зүг – үрнэ, хойто зүг – умара, зүүн зүгые Дурна зүг, урда зүг – үмэнэ гэдэг.

Баруун зүг һайн зүг. Үрнэ зүг ерээдүйдэ бурхан шажанай дэлгэрхэ зүг, эндэ Диваажанай орон оршодог гэдэг. Үльгэр соошье ламбагай баруун зүг эзэлжэ һууна:

“Баруун хойто зүгые

Барижа һуудаг

Эди ехэ эрдэмтэй,

Шэди ехэ шэбшэлгэтэй

Тарниин хаа лама” (Улигеры хори-бурят, 149).

Хүниие эмнэхэ шэдитэй азарга сагаан булжамуур “үндэр дуулим тэнгэриин баруун хойто хаяада” байна. Баруун хойто болон баруун зүгтэ үльгэрэй баатарнууд хубита заяатаяа олонод.

“Баруун хойто түбиинби,

Баруун холо дайдынби,

Тэмээн Улаан хаанай,

Түмэн-Жаргалан абхайби” (Абай Гэсэр, 46) – гэжэ Гэсэрэй ехэ хатан хэлэнэ.

Хүхэлдүүр Мэргэнэй хүбүүн Хүрзэ тайжа баруун зүгһөө, сэгээн далай нютагтай Саран Гэрэлтэ хаанай Сэрбэлжэн луугаа басагые һамга абана.

Арбан табан бурханай магтаал соо иимэ үгэнүүдые олонобди: “Умара зүгүүн жингалингийн орондо Ошорбаанидаа мүргэмэйб”. Эдэ мүрнүүдые гэршэ болгон хэлэбэл, хойто зүг бурханай зүг гэгдэнэ. Эрдэмтэн С.Неклюдовай үгөөр Гэсэр хойто зүгтэ байражана. “Северная локализация получает поддержку и в относительно позднем синтезе с буддийским мифом о райской стране Самбхала (монгол. Шамбал), находящейся на севере, из которой Гесер вернётся для возрождения буддизма” (С.Неклюдов, 1984, 149).

Yхэр малай хашаа гэрэй хойно байха зэргэтэй. Мүнөө хамаагүй болошонхой. Энэ hанаа Ц. Жамсараногай үгөөр баталнабди: “Скотину держат позади, на северной стороне юрты” (Ц. Жамсарано, 35).  Эндэ баhа иимэ үреэл үгэ гэршэ болгон табинабди: “Хойто хормойеш хони хурьгад гэшхэг лэ, урда хормойеш үхи хүүгэд гэшхэг лэ!” – гэжэ хони хурьгадаа хойто зүгтэй урданай зон холбодог байhан байна.

Харин хойто зүг тамын эзэн Эрлиг хаанай оршодог зүг гэлсэдэг. “Умершего иногда покидали в помещении, где он умер, на северной, на почётной его стороне, повернув головой к далёким предкам на северо-восточную сторону” (Шадаева, 1998, 15). Энэ ушар  Ц. Ванчиковагай “Хүхэ мүнхэ тэнгэри” гэһэн ажал соо дурдагдана:

“Үүдыень хүшүүлээ бэзэб,

Үрхыень бүглүүлээ бэзэб,

Зүүн хойто буландань һуулгаа бэлэйб,

Зүүн хойто харуулаа бэлэйб” (Ванчикова, 76).

Буряад зон үргэлэй хониной тархи баһа зүүн хойшонь харуулдаг байһан. “Весь этот обряд назывлся “һурай” и его северо-восточная направленность, видимо, обусловлена тем, что это сторона восхода Солнца и сторона предков” (Шадаева, 1988, 15). Тайлорай үгөөр хойто зүг бэшэ, харин баруун зүг энэ үүргэ дүүргэнэ: “В египетском учении о будущих жизнях царство мёртвых есть сочетание подземной области и запада. Мёртвые проходят через врата заходящего солнца и идут по дорогам тьмы” (Тайлор, 266).

Муу зүг зүүн хойно гэдэг. Монгол болон буряад үльгэр шэнжэлһэн немец эрдэмтэн Клаус Сагастер зүүн хойто зүг мангадхайн һуудаг зүг гэнэ. Үльгэрлэбэл, “зүүнэй зүгэй эхиндэ, зүһэ буруу дайдада, альбан хиидхүүр газарта, ангама ган нютагта, нарагүй балай дайдада, ногоогүй хуурай дэлхэйдэ, хонин хотой орондо, хүхюур хубхай байсада” мангадхайнууд байрлана (Абай Гэсэр, 67). “Географическое жительство чудовищ тяготеет к северо-востоку – Гэсэр чаще отправляется в поход прямо на северо-восток” (Уланов, 1963, 24). Нээрээшье муу юумэн зүүн хойно байдаг гэжэ үльгэр соо хэлэгдэнэ: “Шолмосой хаан зүүн хойто зүгһөө элдэб зүйлэй муухай үнэр гутуулжа, орожо ерэбэ” (Монголой буряадуудай үльгэрнүүд, 48). Зүүн хойто муу зүг гэжэ гэршэлһэн иимэ оньһон үгэ олобобди: “Зүгэй муу зүүн хойто, зүһын муу халзан зээрдэ”. Ород зон баһа зүүн хойто зүг “гнилой угол” гэжэ нэрлэдэг.

Зүүн зүг наранай гараха зүг  гэжэ олон арад һүгэдэдэг. “Обычай обращения на восток, как к мистической области света мира, к солнцу правды, развился в течение первых четырёх столетий. Влияние, которое божественное солнце имело на своих грубых первобытных поклонников, сохранился по сие время” (Тайлор, 542). “У тофаларов сохранилась древняя ориентация на восток, на восход солнца, а не на юг, на солнце в зените. Это очень примечательная черта в культуре тофаларов, потому что их соседи – буряты, монголы и тувинцы – ориентировались на юг, на солнце в зените” (Рассадин, 95).

Жэл урилха бүри хүндэ һайн, муу зүг гэжэ байдаг. “Та, бэри, галда һуудалтайт, зүүн урда, урдахи зүгтнай муу, хойто зүгтнай һайн – гэбэ лама” (Цыбиков, 1991, 19).

Дүрбэн зүг тухай эрдэмтэдэй дунда арсалдаан болодоггүй, харин зүг шэглэл хоёр гү, али гурба гү гэжэ тоологдодог. Эрдэмтэн Т.Скрынникова дүрбэн зүг дээрэ үшөө 3 шэглэл оруулна: “4 хажуу тээхи зүг болон 3 дээшээ шэглэһэн зүг хамтадаа 7 болоно. 7 тоо юртэмсын байгуулалга тэмдэглэнэ”.

«На более высоком уровне общественного развития, когда наряду с конкретным появляется абстрактное мышление, у древних бурят рождаются представления о существовании трёх миров: небесного, где обитают тенгрии, срединного – земли, но котором живут люди, животные, и преисподней, нижнего подземного мира – хул тамын оёр – буквально – дно ада» (Шаракшинова, 1980, 25). Энэ ушар тухай үльгэр соо хэлэгдэнэ: “Дээрэ байгша хаалгата 99 тэнгэридэ, доро байгша Үлгэн буурал эжыдэ мүргэжэ зальбарна” (Хаан Хашигта Мэргэн, 98).

Богдо Жангар “дээдэ болон Хаан Хурмаста эсэгэ хаандаа зальбаржа, доодо болон Үлгэн дэлхэй эмгэн эхэ, Хара Лусан хаантанда зальбарна” (Монголдохи буряадуудай үльэрнүүд, 48). Газар дорохи байдал иимээр зураглагдана: “…. хара тамын оёор уруу хүнхинэжэ оробо. Доодо замби дээрэ ябахадаа, тохоногой шэнээн бэетэй, туулайн шэнээн моритой амитан зон ябаба” – гэжэ Осодор Мэргэн үльгэр соо хэлэгдэнэ. «Под землёй живут те же люди, что на земле, а уменьшение или увеличение – это метод изображения в улигерах. Лишь позже развитый анимизм населяет подземный мир чертями» (Уланов, 1963, 168).

Тэнгэриин басаган Наран Гоохоной газар дээрэ буухадань, “нэгэ гарынь хухалжа, нэгэ хүлынь булгалжа, нэгэ нюдынь тэһэлбэ” (Абай Гэсэр, 87). Энэ үйлэ дээдэ болон доодо дэлхэйтэй холбоотой гэжэ А.Шадаева тэмдэглэнэ: «Наносили жертве три увечья, но при этом от пары одна соответствующая изувеченному органу, оставалась целой, то есть половина человеческого тела была изломана в знак принадлежности потустороннему миру, а другая целая, должна была означать принадлежность миру земному» (Шадаева, 1998).

Ази түбиин арадуудай аман зохёол соо гурбан дэлхэйтэй шоргоолзониие холбодог юм байна. Шоргоолзон тэнгэридэ дэгдэхэ – далитай; доодо дэлхэй уруу орохо – һабартай; харин манай дэлхэйдэ ажамидарха заяатай гэгдэнэ.

Эрдэмтэн Тайлор Эд Бернетт африканцуудай газар дорохи байдал газар дээрэхиһээ ондоо бэшэ гэнэ. “Зулусы ещё в наши дни рассказывают о людях, спускавшихся через отверстие в почве в подземный мир, где горы, реки и все предметы такие же, как и на поверхности земли. Подобные рассказы имеются и в классической литературе. Евкрат смотрит через расщелину в Аид и видит, как мёртвые покоятся на ложах из лилий” (Тайлор, 255). Буряад онтохонууд соо доодо дэлхэйдэ нүхөөр бууһан ушарнууд бии.

Тэнгэри газар хоёрой хоорондохи зай тухай Д. Бурчина “Арнай Гэрдэй Мэргэн” гэһэн үльгэр дээрэ үндэһэлэн һонин мэдээсэл үгэнэ: “края неба и земли в представлении древних созидателей улигеров чем-то напоминают Сцилу и Харибду: они постоянно, через малый промежуток времени, мыкаются и размыкаются, отчего погибают не успевшие пролетать ласточки”  (Бурчина, 1985, 79).

Огторгой болон орон дэлхэйн холбоо тухай үльгэр соо иимээр зураглагдана:

“Эбдэрхэй шанагам эрьешэжэ,

Эрид өөдөө дэгдыш,

Манзан Гүрмэ төөдэймни

Шэрээ дээрэ эрьешыш!” (Абай Гэсэр, 76). – гээд Шарнайхан шара удаган туһа эрижэ, шанагаа өөдэнь шэдэбэ. Газарһаа тэнгэри хүрэхэнь үльгэр туужа соо ехэ бэлэн байна гэжэ дээрэ хэлэгдэһэн гэршэлжэ байна.

“Через горы соединяются Земля и Небо, мир сакральный и профанный” (Дампилова, 2005, 51). Абай Гэсэр хада дээрэ гаража, Хурмаста хаан эсэгэдээ мүргэнэ. “По древнему представлению бурят на небо можно взбираться с вершины высокой горы, преодолев промежуточное пространство” (Уланов, 1963, 11). Нэмэлтэ болгон Б.Баяртуевай һанал оруулнабди: “Гора место поклонения небесной сфере, адаптированная и обожествлённая уже и ламами. Поэтому в религиозных буддийских песнях есть гора, но котором есть обоо, т.е. место поклонения тенгриям, которые с принятием буддизма приобрели черты небожителей нового мировоззрения” (Баяртуев, 2001, 129).

Гурбан дэлхэй, гурбан шэглэл эрдэмтэн Х.Кэрлот үнгөөр хубаана. “Индуистское учение о трёх гунах – саттва, раджас и тамас является достаточным объяснением значения вертикальной оси” (Кэрлот, 434). Саттва сагаан үнгэтэй, дээдэ дэлхэй гэгдэнэ; раджас – улаан үнгэтэй, улаан шуһата амитанай энэ дэлхэй элирхэйлнэ; тамас – хара үнгэтэй, газар дорохи байдалтай холбоотой.

Оршон тойрон гурбан янзаар хэмжэгдэдэг: ута, үргэн, үндэр.

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

277 комментария на “Зүг шэглэл

 1. reprutiable online canadian pharmacy

  An impressive share, I just given this onto a colleague that was doing a little analysis on this. And also he in fact got me breakfast due to the fact that I located it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the reward! But yeah Thnkx for spending the moment to discuss this, I feel highly concerning it and enjoy reading more on this subject. When possible, as you end up being know-how, would certainly you mind upgrading your blog site with more information? It is highly practical for me. Large thumb up for this blog post!

 2. canadian pharmacies shipping to the usa

  An impressive share, I simply offered this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And also he in fact acquired me morning meal because I located it for him. smile. So let me rephrase that: Thnx for the reward! Yet yeah Thnkx for investing the time to discuss this, I really feel highly concerning it as well as like learning more on this topic. When possible, as you end up being competence, would certainly you mind upgrading your blog with more information? It is highly helpful for me. Big thumb up for this post!

 3. canadian pharmacy world

  I?m pleased, I have to state. Truly seldom do I encounter a blog site that?s both instructional as well as enjoyable, and let me inform you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the problem is something that inadequate individuals are speaking intelligently around. I am extremely pleased that I came across this in my look for something relating to this.

 4. cbd oil suppliers

  There are certainly a great deal of information like that to take into consideration. That is a wonderful indicate bring up. I supply the ideas above as basic ideas yet clearly there are concerns like the one you raise where the most essential thing will certainly be operating in straightforward good faith. I don?t understand if ideal practices have actually arised around things like that, but I make certain that your task is plainly recognized as a fair game. Both kids and also women really feel the effect of just a moment?s pleasure, for the remainder of their lives.

 5. cialis how much does it cost

  There are some intriguing points in this post however I don?t recognize if I see all of them facility to heart. There is some validity but I will certainly hold point of view until I consider it additionally. Excellent post, many thanks and also we desire much more! Included in FeedBurner also

 6. flomax v cialis everybday

  An interesting conversation deserves comment. I assume that you must create extra on this subject, it could not be a forbidden subject yet normally individuals are insufficient to speak on such subjects. To the following. Cheers

 7. viagra or cialis for sale

  This website is truly a walk-through for every one of the information you wanted about this as well as didn?t know who to ask. Glimpse below, and also you?ll certainly uncover it.

 8. tadalafil and prednisone

  Great message. I discover something extra tough on different blog sites everyday. It will certainly always be stimulating to read material from various other authors and also exercise a little something from their store. I?d like to use some with the web content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you a link on your web blog. Many thanks for sharing.

 9. what not to do on viagra

  Aw, this was a truly nice post. In concept I would like to place in creating like this furthermore? taking some time and actual initiative to make a very good post? yet what can I claim? I procrastinate alot as well as by no means appear to get something done.

 10. good px for generic viagra

  A remarkable share, I just provided this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he as a matter of fact got me breakfast since I located it for him. smile. So let me rephrase that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it as well as enjoy finding out more on this topic. Ideally, as you become proficiency, would you mind updating your blog with more details? It is highly practical for me. Big thumb up for this blog post!

 11. aurobindo sildenafil

  Hello there! I just would like to give a huge thumbs up for the wonderful details you have below on this message. I will be returning to your blog for more quickly.

 12. can i get sildenafil at cvs

  An intriguing conversation is worth comment. I think that you ought to create extra on this subject, it may not be a frowned on subject however usually people are not enough to talk on such subjects. To the next. Thanks

 13. hey

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Hey there! This is my first comment here so I just wanted to
  give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles.

  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal
  with the same subjects? Thanks!

 14. 온카지노

  When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a
  user in his/her brain that how a user can know it. Thus that’s why
  this piece of writing is outstdanding. Thanks!

 15. Lecfchisy

  [url=https://hopeviagrin.com/]viagra commercial actress 2015[/url] [url=https://lightvigra.com/]over the counter viagra substitute walmart[/url] [url=https://xuypharmacyonline.com/]touro college of pharmacy[/url] [url=https://online21rxon.com/]meijer pharmacy coupon[/url] [url=https://happyrxpharmacy21.com/]school of pharmacy[/url] [url=https://storerxpharmcanada.com/]cvs pharmacy technician training program[/url]

 16. TAsteksDike

  pharmacie aix en provence avenue jules ferry pharmacie ouverte villejuif Viagra Generico [url=https://viagragenerico.uno/#]comprar Viagra Generico[/url] , therapie cognitivo comportementale. pharmacie guillon argenteuil horaire pharmacie de garde marseille joliette pharmacie ouverte dimanche autour de moi , pharmacie en ligne jailys. therapies breves et hypnose act therapy concepts traitement naturel hemorroide [url=https://berezovo.ru/forum.php?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=1392&TITLE_SEO=1392-twkwrcabseriaxkepv&MID=960394&result=reply#message960394]community action phone number Grenada pharmacien angers disparu u generico[/url] cb07ba1 , pharmacie de garde aujourd’hui dans la vienne pharmacie en ligne royaume-uni .

 17. meet singles

  Мy brother recommended I would poѕsibly like this blog.
  He was once totally right. This publish aсtually mаde my day.

  Yoou can not imaginee just how so much time I had
  spesnt foor this information! Thanks!

  Feel free to ѕurf to my web site meet singles

 18. payday loans indiana

  Tеrrifіc article! This is the type of info that are
  supposed to be shared around the net. Sһame oon the seek engines for no
  longer ρositioning this submit higher! Come on oνer and
  conssult with my websіte . Thanks =)

  Alѕo visit my ѡeebsite … payday loans indiana

 19. GTEJUROTOyk

  hypnose et therapies breves revue pharmacie becirovski beauvais , therapie gratuite pharmacie monclar avignon horaires , [url=https://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https://is.gd/7HievG#]Compra Valacyclovir a precios mas bajos[/url] therapies louise guay saint-jean-sur-richelieu qc [url=https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&url=https://bitly.com/34rAYBx+#]Comprar Accutane 40 mg generico[/url] , therapie de couple casablanca pharmacie ouverte yvelines , therapies esseniennes. pharmacie de garde beziers pharmacie leclerc vesoul [url=https://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=qPKGYV&url=https://is.gd/1p8gyF#]Compra Ciprofloxacine a precios mas bajos[/url] , pharmacie mersier boulogne billancourt. traitement maladie de lyme, pharmacie bourges ouverte pharmacie avignon avenio . pharmacie de garde montauban, pharmacie beauvais test covid therapies des schemas traitement herpes genital .

 20. difference between proventil and ventolin

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching
  to another platform. I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated! https://amstyles.com/

 21. LolitoReode2682

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;)))

  С уважением, LolityReode7193

  XEvil.Net

 22. LolitaReode6681

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите в Google «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! :)

  С уважением, LolitoReode6515

  XEvil.Net

 23. LoliteReode2438

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите в Google «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! :)

  С уважением, LolitoReode4779

  XEvil.Net

 24. LolityReode7128

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! :)

  С уважением, LolitaReode6659

  XEvil.Net

 25. LoliteReode6524

  XEvil — лучший инструмент для решения капчи с неограниченным количеством решений, без ограничений по количеству потоков и высочайшей точностью!
  XEvil 5.0 поддерживает более 12 000 типов изображений-captcha, включая reCAPTCHA, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 и (ДА!!!) Рекапча-3 тоже.

  1.) Гибко: вы можете настроить логику для нестандартных капчей
  2.) Легко: просто запустите XEvil, нажмите кнопку 1 — и он автоматически примет капчи из вашего приложения или скрипта
  3.) Быстро: 0,01 секунды для простых капчей, около 20..40 секунд для рекапчи-2 и около 5…8 секунд для рекапчи-3

  Вы можете использовать XEvil с любым программным обеспечением SEO/SMM, любым анализатором проверки паролей, любым аналитическим приложением или любым пользовательским скриптом:
  XEvil поддерживает большинство известных сервисов антикапчи API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

  Интересно? Просто найдите на YouTube «XEvil» для получения дополнительной информации
  Вы читаете это — значит, это работает! ;))

  С уважением, LolitaReode0898

  XEvil.Net

 26. Пингбеки: cheapest source cialis

 27. Пингбеки: cialis shop

 28. Пингбеки: cheap viagra from uk

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>