Бадмарага

Добрый день, дорогие гости! По старой доброй традиции собрались мы сегодня в этом зале, чтобы в торжественной, праздничной обстановке  отметить рубиновую свадьбу Балдан–Доржо Санжиевича и Долгор Гармаевны Цыреновых, а также 60–летний юбилей Балдан-Доржо Санжиевича

_________________________________________________________________.

Слово для открытия торжественного вечера предоставляется Бато Жаповичу ___________________

Урданай зоной заншалаар, энэ баяр ёhололой удэшэ нээхыень ___________________________________ угэ угтэнэ.

Зай, иигээд лэ табаг мэдэгдэбэ гээшэ.

 

1) В 1947 году 10 июля на благодатной читинской земле в с. ________ родился наш виновник торжества.

Хамаг юумэнэй наашалжа байhан зунай hайхан уедэ, 60 жэлэй саада Балдан-Доржо Санжиевич энэ дэлхэйдэ Шэрэнги нютагта тэнигэр баян ______ нютагта хубуун боложо энэ дэлхэйдэ ерээ бэлэй. Мун баhа энэ жэлдэ уужам Яруунын убсуу тушэhэн улзы hайхан Нарhата нютагта Долгор Гармаевна басаган боложо мундэлоо. Хоюулаа нэгэ жэлдэ турэhэн, бишэн жэлтэйнууд, арюун сагаан сэдьхэл уршооhэн 8 сагаан мэнгэтэйнууд, хоюулаа 11 эсэгэ хори буряад уг гарбалтай, Б_Д.С. хубдууд, Д.Г. шарайд угай болоно. Эдэ хоёрнай уулзаха ёhоороо уулзажа, гэр булэ боложо, 4 тээшээ дуурэн тэгшэ, алишье тээшээ адли бэрхэ айл гэлсуулhээр байтарынь 40 жэл унгэршэбэл даа.

Б-Д.С. ба Д.Г. хоёрой 60 наhа наhалhанайнь, мун тиигээд баhа 40 жэлэй хугасаа соо сугтаа hууhан рубинова туроорнь амаршалаад, мунгэн духаряагаа ургэхыетнай гуйнабди.  Рубин гээшэмнай буряадаар гал эрдэни гу, али бадмарага гэжэ оршуулагдадаг. Ута наhа уршооhэн Аюша бурхан бадмарага гарта баряад байдаг. Тиигээд гал эрдэни мэтэ хододоо бадаржа, согтой хухюутэй, ута наhатай байгты гэжэ уреэгээд, хундэтэ айлшад туруушынгээ духаряа бариял даа. 67 ондо танилсаан байна. одноклассницань Николаева Аврора Матвеева танилсуулан байна.

Светлой памяти А.М.

Награды: медаль 20 лет Победы в ВОВ, отличник Советской Армии.

Поднимем наши рюмки и бокалы

Мы первый тост сказать вам поспешим

За счастье и здоровье юбиляров

За красоту и молодость души!

 

2)  В этот радостный день разрешите вспомнить  мать юбиляров. Б.Я. .

 

Хайран эжымни хэлыш

Холын нютаг мордобо гуш?

Дуратай ухибуудhээ нэгэтэ холодон

Дархитынгаа хормойдо амарба гуш даа?

 

Шамайгаа алдаад, зурхэндоо ямар гуниг

Шэрэжэ байhыем мэдэнгуй амарыш даа

Юрын байдалай эрьеэндэ худэлhэн

Ухибуудтээ hанаагаа зобонгуй унтыш даа.

 

Сэдьхэл hайхан эжыгээ

Сэгнэдэггуй байhамнай харамтай

Сэнгуу бага наhанаймнай

Эрьедэггуй хадань харамтай.

(звучит песня про мать)

Ну,а сейчас друзья момент настал

Наполнить за матерей бокал

За тех, кто жизнь юбилярам подарил

И в мир прекрасный двери отворил.

За тех, кто доброте их учил

И мудрость поколений вручил

За тех, благодаря кому сейчас

Сидят они с улыбкою среди нас

Итак, пьём за матерей наших юбиляров!

 

3) Хун бухэн нарата hайхан дэлхэйе бэлэглэhэн юунhээшье урин дулаахан , налгай илдам сэдьхэлтэй эхэ эсэгэдээ эгээл эрхим угэнуудые зорюулдаг заншалтай. Б-Д. С. Д.Г. нухэртэёо 4 уринэрые, 3 хубуу, 1 басагадые хун болгожо, хулыень дуроодэ, гарыень ганзагада хургэhэн. 7 аша зээнэртэй, 2 зээнэр, 5 ашанартай.

Наhанайм намар ерээл даа

Наhанайм нухэр хайратай.

Абынгаа угы залгуулhан

Аша зээнэрни хайратай гэhэн мэдээжэ дуунай угэнууд эндэ тааруу гэжэ байна.

Муноо ухибуудтэнь угэ угтэнэ. Энэ 40 жэл соо эхэ эсэгынгээ сугтаа hууhанайнь найр наада, болон 60 жэлдэнь зорюулагдаhан баяр ёhололой удэшэ ухибуудынь, бэе дээрээ даажа абаад, бутээжэ байна.

 

 

4) 60 наhанайнгаа ойн баярые

Тэмдэглэхэ гэжэ байхадатнай

Бумбэрсэг дэлхэйн хамаг hайниие

Бултыень тандаа хусэнэбди

Убгэрхэ сагайнгаа дутэлбэшье

Убдэхэ зобохые мэдэнгуй

Ута наhатай удаан жаргалтай,

Дуурэн сэдьхэлтэй ажаhуугыт даа гэжэ Беклемишевэhээ ерэhэн Б-Д. С. Ехэ абгай Цыжидма Санжиевна ухибуудээрээ амаршалжа байна

 

Для жизни может быть

Ценней уменье лишь одно

Совсем вина не пить (О.Хаям)

Вино дано для утоленья жажды.

Вода не так вкусна – я пил её однажды (О.Хаям)

Так, по совету великого мудреца поднимем наши бокалы и выпьем за здоровье __________________________

 

5) Ажабайдалай хушэр долгиндо

Алииеш узэжэ ябахадамни

Аба эжым орондо

Анхаран, думэнэш, эгэшэмни

Аяшархадажа эсэхэдэм,

Амисхаал сээжэдэм нэмээгээш

Аянга дуунайм аалидахада

Аршаан суршэжэ уреэгээш, эгэшэмни

Для приветственного слова приглашаются сестра Б-Д.С. Цыжип Санжиевна с детьми

Ханда Цырендоржиевна

Галсан Цырендоржиевич с супругой Ириной Цыбеновной

Жаргал Ц с супругой Натальей Степановной

Туяна Ц. с супругом Александром Жамсарановичым

Хвалю уменье пить вино.

 

6). hугшарха сулоогуй бага наhандамни

hаруул ехэ хусэлэйм турэhые ойлгоо бэлэйш

hудаhандамнай нэгэл шуhан булгилна

hуларха эрхэгуй нэгэл зурхэн сохилно.

Д.Г. аха Гыбанов Дамдин-Доржо Базаровичта, Мария Доржиевна нухэртэнь, Цыпилма Бунеевнада, Михаил Сагадарович ба Клара Сантировна, Даргеевтанда угэ угтэнэ.

7) Нагасын тэнгэри дээгуур гэдэг. Уhанай эхин – булаг. Хунэй эхин – нагаса гэдэг. Доржо Гармаевич нагасанайнь ухибуудтэ угэ угтэнэ

Слово предоставляется большому клану родственников.  Это двоюродные сестры и братья Д. Г.

Бальжинима Доржиевич

Юрий Доржиевич с супругой Вал. Шойд

Мария Гомбоевна

Жамьян _____ и Цыпилма Ванчиковна

Геннадий Михайлович, Татьяна Доржиевна

Валентина Дорж

Дарима Доржиевна Бимба нухэртэёо

Галсан Митыпович и Дашима Доржиевна

Цэбэн Ринчинович и Валентина Дагбаевна

Шойжинима Балданович и Цындыма Цыдыповна

Долгор Гомбоевна

Балмасу Бадмаевна

Цыпилма Бадмаевна

Галина Иннокентьевна

 

Хурьhэтэ дэлхэйн захагуйш hаа

Хоорхэн бором тэнсэнэ ааб за

Хурэнгын архиин хатууханшье hаань

Хурин зурхэм тэнсэнэл ааб за гээд лэ духаряагаа ябуулыт даа

Бумбэрсэг дэлхэйн захагуйшье hаань

Боро улаамни тэнсэнэл ааб за

Байкалфарм архиин хатууханшье hаань

Байха зурхэмни тэнсэнэл ааб за.

 

8)

Хундэтэ Б-Д.С. Д.Г.

Уужам тоонто Нарhатадаа

Улзы hайхан Яруунадаа

Улаан нараяа угтажа

Удаан жаргал эдлыт даа гэжэ

Та хоёрто уреэ угэеэ хэлэхэеэ

Худа урагуудтнай угэ эрижэ байна.

Улан-Удэhоо ерэhэн худагы Светлана Цыдыповна Цырен-Доржо Очирович нухэртэёо, хонгор hайхан Хори нютагhаа ерэhэн Бальжит Ринчиновна худагы, улзы hайхан Улхасааhаа ерэhэн Цыбан-Дари, Цыбан-Доржо Цыденовтан худанар, Ринчин-Доржо худа Ханда Рыгзеновна нухэртэёо

Слово предоставляется сватам юбиляров

 

Мэлмэр харахан духаряаемнай

Мэндэ гээд лэ барит даа

hайхан саган эдеэнэймнай

hархаг дээжэ гээшэл даа.

 

9) Ажалайтнай алтан жолоо алдар солооор ута байг лэ

Ханилhан олон нухэдтнай харгыдатнай ходо тушэг боложо байг лэ

Хонгор hайхан ухибуудтнай хододоо таанадаа баясуулжа байг лэ

Хэдышье сагай унгэроошье hаа

Хэтэдээ дорюун хухюун ябаарайгты! гэжэ  Балдан-Доржо Санжиеваичай уеэлэнууд Зандра Цыренович, Ольга Доржиевна хоёр уреэжэ байна.

 

10) Модон ундэhороо баян

Хун турэл гаралаараа баян гэдэг.

Сейчас слово для поздравления предоставляется двоюродным братьям и сёстрам Б-Д. С. Из Читы во главе с Бато Жаповичым, Дыжидмой Сагажаповной и … они сами себя представят.

 

11)

Унтариин зоолэноор нюргаа жэгнуулжэ

Эдеэнэй зоолэноор хотоёо эльбуулжэ

Угын зоолэноор сэдьхэлээ баясуулжа

Углоо бури нара хаража

Удэр бури жаргал узэжэ

Буянгаа эдлэжэ, багашуулаа тойруулжа

Ута наhатай, удаан жаргалтай hуухыетнай

Б-Д. С. Эжынэйнь дуу хубуунэйнь ухибууд уреэжэ байна. Приглашаются для поздравления родственники с Чита-Улёта. Цыреновы

Иимэ олон зоной

hайхан угын тулоо

дуурэн хэшэгтэй

Мунхэ нэрэтэй

Шэнэ ургасын шэмэ

Шэнгэн эдеэнэй дээжые

Эрдэнийн зуйл мэтэ

Духаряаемнай оёортонь хурэтэр баряад лэ уугыт даа.

 

12) Хэбэд номхон Хэжэнгэм

Хэзээш минии зурхэн соо гээд лэ

Хэжэнгэhээ ерэhэн Д.Г. нагаса абгайнайнь ухибуудтэ угэ угэнэбди.

 

13) Слово предоставляется ещё одному клану родственников Б-Д.С. Это семья Бальжинимаевых из Улан-Удэ

 

14)

Уни сугтаа худэлhэн

Унэн нухэд олоороо

Унгэ буриин газарhаа

Уреэл хэлэхэ хусэлтэй ерээд байна

Слово предоставляется бывшему директору МКЛ, директору, с которым проработали 15 лет, это Гомбожап Базаровичу и Анне Бальжинимаевне, а также

Греховым Анотолию Леонидовичу и Татьяне Викторовне

Татьяне Жамьянцыреновне

Соелме Бальжинимаевне

8) Для поздравления приглашаются друзья семьи. Это

Намжиловы Цырен Цыденович и Светлана Николаевна

Цыбиковы Мунко Цыренович и Лидия Хамаевна

Цыденовы Галина Цыденовна и Владимир Цыбикжапович

Друзья семьи слов не жалея

Поздравить хотят вас в сей день юбилея

 

15) А также слово предоставляется ещё одному блоку друзей семьи:

Димид Арабжаевна

Гарма-Ханда Арабжаевна

Мунко Эрдынеевич и Цырен-Ханда Гарманевна

Дамдин Базарович с супр. Натаьей Бадмаевной

Ёндон Базарович и Надежда Бадмаевна

Батуев Дагба Базардашивич и Чимит-Ханда Пунцыковна

 

16) Соседи

Дашиев Бадра с супругой Даримой Дашинимаевной

Галкина Полина Николаевна

Йочис Лев Львович и Вал. Дмитриевна

Мункуевы, Долгорова, Красновы, Первушины, Минневы

 

17) Дэльбэ тэниин задарыш,

Сэсэг залу наhамнай

Урган хугжэн hалбарыш

Ууган тоонто Яруунамни.

Сэсэг залуу наhанайнь hулдэ болохо

Сугтаа hураhан однокласснигуудтань угэ угтэнэ.

Дондоков Ц. б. и Цыбикжаб Цыбиковна

Цыденов Ю.С. и Ц. Б.

Базаровы Д.Ч и Цыбик Цырендоржиевне

Галине Цыбиковне

Цыдыповы Базар Дугарович и Св.Мажиевне

Анатолий Дымбрыловичу и Татьяне Сандановне

Сэсэгме Базардашиевне

Гэлэгме Соголовне

Тамара Батуевне

 

 

 

 

 

 

 

Социальна сетьнүүд соо хубаалдаха

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

10 092 комментария на “Бадмарага

 1. 더킹카지노

  naturally like your web site however you need to check the spelling on several
  of your posts. Many of them are rife with spelling issues and
  I in finding it very troublesome to tell the reality
  then again I will definitely come back again.

 2. hall882.jojobet135.com

  An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo subject
  but generally people don’t speak about these subjects.
  To the next! Many thanks!!

 3. 파라오카지노

  Hi there it’s me, I am also visiting this site on a regular basis,
  this site is actually nice and the people are in fact
  sharing good thoughts.

 4. 바카라사이트

  I’ve been exploring for a little for any high-quality
  articles or blog posts in this kind of area .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Reading this information So i’m happy to express that I’ve a very good uncanny feeling I found out exactly
  what I needed. I most unquestionably will make certain to do not
  put out of your mind this site and give it a glance on a continuing
  basis.

 5. 바카라사이트

  Hi there just wanted to give you a quick heads
  up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet
  explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the issue
  resolved soon. Cheers

 6. 예스카지노

  I don’t know whether it’s just me or if everybody else experiencing problems with your website.
  It seems like some of the written text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback
  and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a problem with my browser because I’ve had this happen previously.
  Thanks

 7. https://mitchell403.greekaro.com/p/1

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send
  me an e-mail.

 8. 파라오카지노

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to
  mention that I have really loved browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing for your feed and I hope you
  write once more soon!

 9. 예스카지노

  fantastic points altogether, you simply gained a new reader.
  What might you suggest about your put up that you just made a few days ago?
  Any sure?

 10. thomas351.vr7sky.com

  Excellent blog you have got here.. It’s hard to
  find good quality writing like yours these days.
  I really appreciate individuals like you! Take care!!

 11. safest online canadian pharmacies

  When I originally commented I clicked the -Inform me when new comments are included- checkbox and also currently each time a comment is added I obtain four emails with the exact same comment. Exists any way you can eliminate me from that service? Many thanks!

 12. can you get viagra without going to the doctor

  After research a few of the article on your web site currently, and I truly like your way of blog writing. I bookmarked it to my book marking internet site listing as well as will be checking back quickly. Pls have a look at my internet site too and also let me understand what you think.

 13. is cbd oil from marijuana

  The next time I read a blog, I wish that it does not disappoint me as high as this. I imply, I know it was my option to read, yet I really assumed youd have something interesting to state. All I hear is a number of grumbling about something that you could take care of if you werent also busy searching for focus.

 14. viagra cialis together

  This internet site is actually a walk-through for all of the information you desired regarding this as well as didn?t know that to ask. Glance here, as well as you?ll absolutely find it.

 15. 더킹카지노

  With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content
  I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all
  over the web without my permission. Do you know any solutions
  to help reduce content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 16. 파라오카지노

  Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use
  some of your ideas!!

 17. cialis daily use coupon

  The next time I review a blog site, I really hope that it doesn’t disappoint me as much as this one. I indicate, I recognize it was my choice to read, however I actually assumed youd have something interesting to state. All I hear is a bunch of yawping concerning something that you might repair if you werent also active trying to find attention.

 18. ordering cialis online safe

  A remarkable share, I just given this onto an associate who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast since I located it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the reward! But yeah Thnkx for spending the moment to review this, I feel strongly about it as well as love reading more on this topic. If possible, as you end up being know-how, would certainly you mind upgrading your blog site with more details? It is extremely valuable for me. Huge thumb up for this blog post!

 19. face is still puffy from prednisone

  I was extremely happy to discover this web-site. I intended to many thanks for your time for this terrific read!! I certainly enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to have a look at new things you blog post.